Náklady podniku

Definícia nákladov podniku

Náklady predstavujú peňažné ocenenie spotreby podnikových výrobných faktorov vynaložených podnikom na jeho výkony a ostatné účelovo vynaložené náklady spojené s jeho činnosťou.

Odlišnosti medzi nákladmi a výdavkami

Náklady sa často stotožňujú s pojmom výdavky. Nie je to správne, lebo tieto dva pojmy sa od seba zvyčajne odlišujú. Môžu byť medzi nimi časové aj vecné rozdiely.

Výdavky znamenajú zmenšenie objemu finančných prostriedkov podniku, vznikajú v okamihu úhrady.

Náklady predstavujú použitie(spotrebu) výrobných faktorov na určité výkony, vznikajú v okamihu spotreby.

Druhové členenie nákladov

Charakteristika a význam druhového členenia nákladov – podľa tohto hľadiska členíme náklady na:

 • materiálové náklady (spotreba materiálu a energie)
 • služby (externé)
 • mzdové a ostatné osobné náklady
 • dane a poplatky
 • iné prevádzkové náklady

Osobitosti a význam kalkulačného členenia nákladov

Všetky náklady sa rozdeľujú podľa ich vzťahu k výrobnému procesu, teda podľa toho, aké použitie môže mať ten istý druh nákladov. Za osobitosti považujeme odlišnosti v názvoch kalkulačného vzorca podľa oblasti v ktorej sa používa. V členení nákladov podľa položiek kalkulačného vzorca sa vyskytujú tieto skupiny nákladov s položkami:

 • Vlastné náklady výroby
  1. priamy materiál
  2. priame mzdy
  3. ostatné priame náklady
  4. prevádzková (výrobná) réžia
 • + Vlastné náklady realizovaného výkonu
  1. správna réžia
  2. odbytové náklady
  3. zisk (strata)
 • = Predajná cena

Priame a nepriame náklady

Priame náklady sa stávajú súčasťou výrobku. Nepriame náklady netvoria podstatu výrobku. Vývoj nákladov v závislosti od objemu výkonov je možné zistiť pomocou koeficientu reakcie.

Variabilné a fixné náklady

Variabilné náklady

Variabilné náklady delíme na:

 • proporcionálne – vyvíjajú sa v tom istom pomere ako produkcia
 • neproporcionálne – ich celková výška rastie rýchlejšie alebo pomalšie ako objem výkonov. Tieto náklady môžu byť progresívne, degresívne a regresívne.

Fixné náklady

Fixné náklady sú charakteristické tým, že pri meniacom sa objeme produkcie zostávajú vo svojej absolútnej výške rovnaké, alebo sa menia iba čiastočne.

Na členenie fixných nákladov používame tieto kritériá:

 • reakcie jednotlivých položiek fixných nákladov pri zmene objemu výkonov
 • stupňa využitia výrobnej kapacity

Voľné fixné náklady a ich vplyv na ekonomické výsledky podniku

Voľné fixné náklady existujú v každom podniku, a to v dôsledku disproporcií medzi čiastkovými kapacitami. Je potrebné ich čo najviac znížiť, lebo zhoršujú ekonomické výsledky podniku. Flexibilitu (ohybnosť) nákladov ovplyvňuje činiteľ, ktorý nazývame výrobné podmienky.

Hraničné resp. prírastkové náklady

Hraničné, marginálne resp. prírastkové náklady sa používajú na rozhodovanie o pribratí ďalšej jednotky výroby v priebehu plánovaného obdobia.

Znižovanie nákladov

Zdroje znižovania nákladov predstavujú nevyužité možnosti. Prostriedky znižovania nákladov sú konkrétne opatrenia na využitie rezerv. Sú nevyhnutné preto, lebo odkrytie rezerv ešte nezabezpečuje, že rezervy sa aj skutočne využijú.

Rezervy znižovania nákladov

Medzi základné rezervy znižovania nákladov patria:

 • využívanie obežného majetku a zrýchľovanie jeho obratu
 • využívanie kapacity výroby
 • stanovenie optimálneho sortimentu
 • zvyšovanie kvality materiálu, výrobkov, atď.

Prostriedky znižovania nákladov

Za základné prostriedky znižovania nákladov považujeme:

 • zavádzanie modernej techniky a technológie
 • zlepšovanie organizácie práce
 • zvyšovanie odborného vzdelania pracovníkov

Prostriedky na znižovanie priamych a režijných nákladov

Pri zabezpečovaní znižovania priamych nákladov si treba všímať najmä priame materiálové a priame mzdové náklady.

Medzi spôsoby a možnosti znižovania režijných nákladov patria:

 • znižovanie odpisov investičného majetku
 • znižovanie mzdových nákladov na riadenie a obsluhu výroby
 • znižovanie nákladov na pomocný materiál, palivo a energiu

Hospodársnosť

Hospodárnosť je ukazovateľ efektívneho vynakladania prostriedkov. Meria sa ukazovateľmi hospodárnosti, teda:

 • ukazovateľom nákladovosti
 • nákladovou účinnosťou
 • ziskom

Viac sa o hospodárnosti dočítate na stránke Analýza celkových nákladov a hospodárnosti podniku.

Ukazovateľ nákladovosti

Výhody a nevýhody ukazovateľa nákladovosti:

 • Kladom tohto ukazovateľa je jeho zrozumiteľnosť a jednoduchosť výpočtu.
 • Negatívne sa javí skutočnosť, že ho ako syntetický ukazovateľ ovplyvňuje veľa činiteľov, najmä:
  • zmena nákladov výrobkov
  • zmena cien výrobkov vo výrobnom programe podniku
  • zmena akostnej štruktúry produkcie
  • zmeny sortimentu produkcie pri odlišnej rentabilite výkonov

Viac sa dočítate na stránke Analýza celkových nákladov a hospodárnosti podniku.

Metódy výpočtu zmeny nákladov

Zmenu nákladov možno vypočítať porovnaním plánovaného a východiskového ukazovateľa nákladovosti na plánovaný sortiment, taktiež aj percentuálnou zmenou ukazovateľov, ktoré ovplyvňujú výšku nákladov. Na zmenu nákladov má veľký vplyv i podiel porovnateľnej výroby z celkového objemu produkcie.

Činitele ovplyvňujúje vývoj ukazovateľa nákladovosti:

 • zmena nákladov výrobkov
 • zmena cien výrobkov vo výrobnom programe podniku
 • zmena akostnej štruktúry produkcie
 • zmeny sortimentu produkcie pri odlišnej rentabilite

Efektívnosť

Čo je efektívnosť? Efektívnosťou sa môže rozumieť úspešná výrobno-hospodárska činnosť podniku, uplatňovanie novej technológie alebo organizácie práce, zníženie noriem spotreby a nákladov, zvýšenie výrobkov a služieb, odstránenie namáhavosti práce a zdraviu škodlivého prostredia. Efektívnosťou sa teda vyjadrujú nové kvalitatívne prvky v činnosti podniku.

Medzi znaky efektívnosti patrí:

 • hospodárnosť
 • účinná transformácia zdrojov
 • účinnosť uspokojovania potrieb vytvorenými úžitkovými hodnotami
 • cieľavedomosť vynakladanej práce

Plán nákladov

Základnou úlohou plánu nákladov je stanovenie minimálneho objemu nákladov na činnosť podniku, odkrývanie a využívanie rezerv podniku pri znižovaní nákladov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥