Politické riziko

Politické riziká – možno rozdeliť na riziká spôsobené makroekonomickou a sociálnou politikou vlády v rámci legitímnych regulačných funkcií v oblasti rozpočtu, daní, investícií, ochrany spotrebiteľa …

Obchodné riziko

Obchodné riziká – prestavujú skutočné neistoty spojené s uplatnením výrobkov na trhu. Majú prevažne povahu rizík spojených s dopytom vo vzťahu k výške predaja a …

Interné mikroprostredie podniku

Tvorí ho vrcholový manažment, finančné oddelenie, nákup, výroba, výskum a vývoj, marketing, oddelenie ľudských zdrojov, oddelenie evidencie. Vrcholový manažment vymedzuje charakteristiku poslania, ciele, rámcové stratégie …

Strategické myslenie

Strategické myslenie Základným atribútom strategického riadenia je strategické myslenie, ktoré je najvyššou etapou (formou myslenia) a súčasne základom strategického riadenia. 3 druhy alebo prístupy procesu …

Stratégia podniku

Stratégia podniku Pre dôkladne stanovenie stratégie, je potrebné poznať význam tohto pojmu, jeho vývoj a minulosť a v neposlednom rade aj jeho dôležitosť pre podnik vo všeobecnosti. Dlhodobé …

Finančné rozhodovanie

Finančné rozhodovanie (FR), charakteristika a význam je to proces výberu optimálneho variantu získavania peňazí, podnikového K a ich použitie z hľadiska základných finančných cieľov podnikania …

Ciele podniku

Cieľ je budúci stav, ktorý chce podnik dosiahnuť. KLASIFIKÁCIA PODNIKOVÝCH CIEĽOV A) Klasifikácia cieľov podľa ich obsahu: Ekonomické ciele – zameriavajú sa na kvantitatívne merateľný …

Globálne organizácie

Klastre Klastre (clusters) sú miestne koncentrácie vzájomne prepojených firiem a inštitúcií v konkrétnom odbore. Klastre zahrňujú skupinu previazaných priemyslových odvetví a ďalších subjektov dôležitých pre …