VÝROBNÝ PROCES A JEHO ČLENENIE

Výrobná činnosť v rozhodujúcej miere ovplyvňuje samotné fungovanie podniku, jeho postavenie na trhu a konkurenčnú schopnosť jeho výrobkov. Výrobe sa preto venuje maximálna pozornosť na všetkých stupňoch riadenia podniku.

Výroba

Výroba (V) je časť transformačného procesu, t.j. konkrétna premena výrobných faktorov (vstupov) na výrobky (výstupy). Táto premena prebieha ako výrobný proces, ktorý pozostáva z celého radu pracovných, automatických aj prírodných procesov a je ohraničený časovým intervalom, v ktorom sa východiskové vstupy premieňajú na výstupy.

Výrobný proces

Výrobný proces (VP) môžeme charakterizovať ako tvorivý proces, ktorého funkciou je tvorba úžitkových hodnôt a predstavuje hlavnú činnosť podniku. Medzi základné aspekty jeho členenia patrí:

1. výrobný program

Podľa výrobného programu členíme podľa toho, ako sa jednotlivé výrobné procesy podieľajú na tvorbe výstupných prvkov:
a) hlavný výrobný proces – súhrn operácií meniacich zloženie, akosť surovín, materiálov, ktoré priamo vstupujú do výrobkov a tvoria ich substanciu. Je základom VP v podniku, je v súlade s výrobným plánom
b) pomocný výrobný proces – zabezpečuje výrobu výrobkov a realizáciu výrobkov bezprostredne potrebných pre zabezpečenie chodu hlavného VP, ktoré však nevchádzajú do výrobkov a iba málokedy opúšťajú podnik (výroba výrobných pomôcok, údržbárenské a opravárske práce)
c) vedľajší výrobný proces – zabezpečuje všetky druhy energií (výroba elektrickej energie, stlačeného vzduchu a pod.)
d) pridružený výrobný proces – v rámci neho sa realizuje výroba výrobkov, ktorá bezprostredne nesúvisí s výrobným plánom alebo výrobným programom podniku

2. zložitosť výrobkov

Zložitosť výrobkov člení výrobný proces na:
a) jednoduché VP – vyrábajú sa v nich jednoduché výrobky z jedného druhu východiskového materiálu, jednotlivé činnosti sa uskutočňujú postupne za sebou
b) zložité VP – vyrábajú sa v nich zložité výrobky, VP sa skladá z niekoľkých jednoduchých alebo čiastkových VP

3. účasť prírody, človeka a techniky

Podľa účasti prírody, človeka a techniky členíme výrobné procesy na:
a) prírodné procesy – východiskový materiál sa účelne mení pôsobením prírodných síl
b) pracovné procesy – pracovná sila pôsobí pri použití náradia, strojov, zariadení na surovinu tak, aby ju cieľavedome premenila na hotový výrobok. Tu patria hlavne VP chemickej a mechanickej výroby.
c) automatické procesy – premena suroviny na hotový výrobok sa uskutočňuje pôsobením strojov a
d) zariadení samočinne (bez priameho vplyvu človeka)

4. použitá technológia

Podľa použitej technológie rozlišujeme:
a) ťažobné technologické procesy – surovina sa 1x dostáva do styku s pracovnou silou a výrobným zariadením
b) mechanické technologické procesy – nemení sa podstata spracovávanej suroviny, mení sa jej tvar a veľkosť
c) chemické technologické procesy – mení sa vlastnosť spracovávanej suroviny
d) biochemické procesy – mení sa podstata spracovávanej suroviny vplyvom prírodných procesov
e) energetické technologické procesy – spojené v výrobou elektriny, pary, plynu a pod.

5. skladba výrobkov

Podľa skladby výrobkov členíme VP na 3 základné výrobné fázy, ktoré sa vyznačujú technickou, priestorovou a časovou ucelenosťou:
a) predzhotovujúca fáza – východiskový materiál a suroviny sa spracovávajú na polotovary a polovýrobky, určené na ďalšie spracovanie
b) zhotovujúca fáza – vyrábajú sa jednotlivé súčiastky výrobku
c) dohotovujúca fáza – činnosti, pri ktorých sa zo súčastí a uzlov vyrábajú výrobky

6. spôsob a miera opakovateľnosti výroby

Podľa spôsobu a miery opakovateľnosti výroby členíme výrobný proces na:
a) pretržitý – výroba sa preruší v závislosti od organizácie práce, resp. potrieb podniku
b) nepretržitý – kontinuálny proces obyčajne v chemických či hutníckych výrobách; preruší sa len pri opravách a vo výnimočných prípadoch
c) cyklický – opakuje sa v pravidelných cykloch a hovoríme o sériovosti výroby
d) necyklický – ide o sporadickú výrobu, ktorá je charakteristická pre kusový typ výroby.

Zákonitosti výrobného procesu

Medzi zákonitosti VP patrí:
1. proporcionálnosť – kvantitatívna vyváženosť medzi jednotlivými zložkami VP
2. paralelnosť (súbežnosť) – možnosť súčasne vyrábať časť alebo všetky rovnaké či rozdielne činnosti. Využitím paralelnosti sa skracuje dĺžka výrobného cyklu výrobku, urýchľuje sa prísun výrobkov na trh, znižuje sa potreba zásob surovín a materiálov, skracuje sa doba obratu obežného majetku.
3. rytmickosť – v rovnakých časových intervaloch sa vynaloží rovnaké množstvo jednotlivých druhov výrobných faktorov a dosiahne sa rovnaké alebo vzrastajúce množstvo výroby, t. z. ide o rovnaký a pravidelný priebeh VP
4. nepretržitosť – je prejavom uplatňovania proporcionality, paralelnosti a rytmickosti VP. Ide o nerušené pôsobenie všetkých komponentov VP, keď sa výroba nezastavuje a jednotlivé operácie na seba plynule nadväzujú.

Komentáre k článku VÝROBNÝ PROCES A JEHO ČLENENIE (7)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥