Ciele podniku

Cieľ je budúci stav, ktorý chce podnik dosiahnuť.

KLASIFIKÁCIA PODNIKOVÝCH CIEĽOV

 1. A) Klasifikácia cieľov podľa ich obsahu:
 • Ekonomické ciele – zameriavajú sa na kvantitatívne merateľný výsledok podnikovej činnosti
 • Sociálne ciele
 1. a) orientované na spoločnosť – vyjadrujú spoločenský prínos podniku k sociálnej politike štátu a obce

b)orientované na zamestnancov – záväzky podniku, ktorými uspokojuje mzdové požiadavky, zdravotnícke, kultúrne, bytové, vzdelávacie požiadavky na zlepšenie pracovného prostredia, pracovných vzťahov

 • Technické ciele – budúci stav technickej úrovne výrobkov, sú cieľmi výskumu, vývoja, technického rozvoja

B)Klasifikácia cieľov  podľa rozsahu pôsobnosti:

 • ciele podniku ako celku – 3 –10 rokov, prevaha ekonomických cieľov
 • ciele vnútropodnikových podnikateľských jednotiek – 1-3 roky, obsahujú ekonomické, sociálne a technické ciele
 • ciele jednotlivých funkčných oblastí – do 1 roka (ciele výrobné, personálne, zásobovacie, marketingové, údržby a opráv, dopravné)
 1. C) Hierarchická klasifikácia – člení ciele do skupín podradených a nadradených cieľov, podľa ich významu dôležitosti a vzájomných väzieb
 • vrcholový cieľ – komplexný strategický cieľ podniku na obdobie 5 – 10 rokov
 • základné ciele – podporné ciele k vrcholovému cieľu na obdobie 1 – 5 rokov
 • pomocné ciele – obdobie do 1 roka
 1. D) Časové hľadisko
 • Dlhodobý cieľ – obdobie › 3

–  situovaný na vyššej úrovni hierarchickej klasifikácie, má komplexnú podobu, ekonomický obsah, napr. rast majetku podniku

 • Krátkodobý cieľ – obdobie ‹ 3 roky

–  situovaný do nižšej úrovne hierarchickej klasifikácie, má parciálnu podobu, môže mať aj iný ako ekonomický obsah, napr.výrobná kapacita

Najdôležitejšie dlhodobé ciele tvoria základňu podnikovej stratégie, preto ich nazývame strategické. Zjednocujú všetky podnikové funkcie a činnosti do jedného celku.

Strategické ciele sa členia na:

 • strategické ciele pre zabezpečenie existencie podniku – majú sociálny obsah, orientujú sa na vlastníkov, zamestnancov, zákazníkov.
 • strategické ciele rastu – prejavom prosperujúceho podniku
 • strategické ekonomické ciele – formulujú sa v závislosti od fázy životného cyklu podniku ( V prvých fázach životného cyklu ide o ekonomické ciele typu strata, v ďalších fázach ziskovosť)
 • strategické ciele orientované na imidž – sú stanovené pre úlohy v oblasti public relations, ktorými sa testuje meno podniku vo verejnosti.

E)Vzťahy medzi cieľmi

Vzájomný vzťah medzi cieľmi, najmä vzťah k vrcholovému cieľu, umožňuje uskutočniť klasifikáciu na 4 skupiny cieľov:

 • identické – rovnaký vplyv na vrcholový cieľ. Vzájomne sa nepodporujú, nerušia sa, nekonkurujú si.
 • komplementárne ciele – vo svojich účinkoch sa vzájomne podporujú (napr. cieľ zvyšovania zisku a znižovania nákladov)
 • konkurenčné ciele – vzájomnými účinkami protichodne ovplyvňujú vrcholový cieľ (napr.zvýšenie obratu výrobku vyvolá zníženie obratu substitučného výrobku)
 • indiferentné ciele – vzájomne nezávislé, neovplyvňujú sa medzi sebou, ani vo väzbe na vrcholový cieľ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *