Ceny

1. Vysvetlite vzťah podnikových a trhových cien.
Trhová cena je výsledkom trhového mechanizmu. Tvorí sa pod vplyvom ponuky a dopytu ako výsledok konkurencie medzi výrobcami a spotrebiteľmi navzájom. Trhová cena je výcho-
diskovou orientáciou pre cenové rozhodovanie v podniku. Podniková cena zohľadňuje úroveň
zvládnutia podnikových i trhových podmienok, predstavy o určitej výške zisku a s ktorými podnik iniciatívne vystupuje pri rokovaní so zákazníkmi.

2. Z čoho vyplýva náročnosť cenového rozhodovania podniku?
Náročnosť cenového rozhodovania vyplýva z:
– potreby vyjadriť v rovnakých peňažných jednotkách všetky prvky životného prostredia a aj všetky potreby nevyhnutné pre hosp. činnosť a všetky výsledky hosp. činnosti, ak sú určené
na predaj
– potreby a nevyhnutnosti vymieňať výsledky hosp. činnosti medzi jednotlivými podnikmi, vý-
robou a spotrebou i medzi ľuďmi
– z možnosti využitia cien všetkými stupňami riadenia a všetkými subjektami vykonávajúcimi
akúkoľvek hosp. činnosť

3. Obsah cenovej stratégie podniku.
Cenová stratégia predstavuje súhrn opatrení, pokynov, postupov a pravidlá zásahov v oblas-
ti cien, zameraných na dosiahnutie dlhodobých strategických cieľov podniku. Je to určitá kon-
cepcia postupu pri rôznych situáciách cenového rozhodovania.

4. Formy aplikácie cenovej stratégie podniku.
– politika stabilnej ceny
– politika flexibilných cien
– politika cenovej úrovne počas cyklu trhovej životnsoti výrobku
– politika osobitne výhodných cien
– politika prienikových cien
– politika konkurenčných cien

5. Základné faktory ovplyvňujúce výšku cien.
– dopyt – náklady
– konkurencia – obch. distrib. riešenie
– legislatíva – podmienky umiestnenia
– zľavy, rabaty – flexibilita cien
– zákl. ciele podniku – ceny porovnateľných výrobkov

6. Charakterizujte tvorbu cien vo výrobnom podniku.
Cenu môžeme tvoriť rôznymi metódami:
– tvorba cien pomocou prirážky zisku k nákladom
– tvorba cien pomocou výpočtu zisku z predajnej ceny
– tvorba cien založená na kalkulácii neúplných nákladov
– dopytovo orientovaná tvorba cien

7. Vysvetlite nákladovo orientovanú tvorbu cien a jej aplikáciu v trhových podmienkach.
NOTC umožňuje pomerne jednoduchú a rýchlu tvorbu cien vo všetkých výrobných podni-
koch. Cena je stanovená na základe vypočítaných nákladov na jednotku výkonu, ku ktorým sa pripočítava určitá čiastka zisku v závislosti o druhu kalkulácie. NOTC sa uplatňuje v pod-
nikoch s početným sortimentom, v ktorom vyhodnocovanie trhových podmienok by bolo značne náročné.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥