Najväčšie smart batériové úložisko na Slovensku s výkonom 2,7 megawattov

Najväčšie smart batériové úložisko na Slovensku s výkonom 2,7 megawattov

Banskobystrická „baterka“ dokáže poskytovať primárne podporné služby (a nahrádzať tak fosílne zdroje) a zároveň poskytuje aj ďalšiu funkcionalitu.

Bratislava, 29.02.2024 V banskobystrickom priemyselnom parku úspešne spustili do prevádzky najväčšie smart batériové úložisko na Slovensku s výkonom 2,7 megawattov. Úložisko, ktoré realizovala slovenský technologický startup FUERGY, dokáže pre prevádzkovateľa elektrickej sústavy SEPS poskytovať certifikované podporné služby na úrovni primárnej regulácie v kombinácii s necertifikovanými podpornými službami vo forme flexibility.

Ide o prvú inštaláciu svojho druhu, ktorá je nielen technologicky mimoriadne komplexná a bezemisná, ale tiež ekonomicky životaschopná aj bez financovania z verejných zdrojov. Svojím fungovaním dokáže nahradiť fosílne zdroje, ktoré sa štandardne podieľajú na udržiavaní stability elektrickej sústavy poskytovaním primárnej regulácie.

Batéria ušetrí vyše 360 ton emisií CO2e ročne

Projekt batériového úložiska sa od fázy návrhu po spustenie do prevádzky podarilo zrealizovať za rekordných 6 mesiacov. Od prvého momentu prevádzky úložisko supluje tradičné zdroje spaľujúce fosílne palivá zapojené do poskytovania podporných služieb. Účinne tak predchádza produkcii približne 361 ton emisií CO2e ročne, a to priamo v jadre reťazca ich vzniku – na úrovni výroby a distribúcie elektrickej energie. Svoj uhlíkový dlh si vie táto technológia splatiť za niečo vyše roka.

Najväčšie smart batériové úložisko na Slovensku s výkonom 2,7 megawattov
Najväčšie smart batériové úložisko na Slovensku s výkonom 2,7 megawattov

Návratnosť investície do úložiska je menej ako 3,5 roka

Konzervatívny odhad návratnosti investície do úložiska v Banskej Bystrici je 3,5 roka.“Ide o nový typ úložiska a prvýkrát použitý biznis model, preto návratnosť zatiaľ vieme len odhadovať. Na základe našich skúseností s návrhmi a inštaláciou úložísk z predchádzajúcich rokov však očakávame, že by reálna návratnosť mohla byť aj podstatne kratšia. V konečnom dôsledku sa však návratnosť odvíja od cien podporných služieb a odchýlky,” hovorí Vladimír Miškovský, Chief Business Officer spoločnosti FUERGY.

Pozitívnym faktorom skracujúcim návratnosť investície je aj multifunkčné využitie batériového úložiska pre poskytovanie dvoch typov podporných služieb: pre stabilizáciu elektrickej sústavy a pre riadenie flexibility v rámci priemyselného parku. Riadiaci systém FUERGY je tiež schopný zefektívniť celkové využitie v areáli inštalovanej fotovoltickej elektrárne s výkonom 600 kWp tak, že prediktívne vyhodnocuje, kedy bude fotovoltika vyrábať elektrickú energiu a v predstihu uvoľňuje kapacitu na nabitie batérií solárnymi prebytkami.

“Investícia do smart úložiska sa počas jeho životnosti niekoľkonásobne vráti. Samotná životnosť technológie s nami dosahovanou degradáciou batérií na úrovni iba 1,5-2 % ročne vie pritom poľahky dosiahnuť aj 15 rokov,“ dodáva Vladimír Miškovský.

Veľké úložiská možno efektívne využiť v bývalých priemyselných areáloch s dostatočnou energetickou infraštruktúrou

Takýto typ batériového úložiska je vhodné inštalovať na miestach, ktoré majú potrebnú energetickú infraštruktúru, napríklad dostatočnú kapacitu trafostanice pre pripojenie úložiska. Zároveň musia získať schválenie pripojenia od regionálnej distribučnej sústavy. Pre využitie úložiska s výkonom aj na poskytovanie oboch typov podporných služieb je potrebný aj dostatočne veľký odber elektrickej energie. Pre úložisko s výkonom 2,7 megawattov je to minimálne 35 gigawatthodín ročne so spotrebou minimálne 2,7 megawattov v hodine a ideálne aj fungujúce s odberom v režime 24/7. Dôležitý je však aj odberový diagram miesta inštalácie, ktorý musí poskytovať dostatočný potenciál na reguláciu odberu.

Vhodnými miestami inštalácie sú napríklad existujúce alebo bývalé priemyselné areály alebo energeticky intenzívne podniky, ktoré vzhľadom na vývoj hospodárstva utlmili svoju výrobu, no zostala im dostatočná energetická infraštruktúra.

„Trendy v podobe geopolitických zmien a s tým súvisiacich úprav v dodávke surovín, dekarbonizácie energetiky, rastúceho podielu OZE (aj vďaka technológiám ako fotovoltika) a s tým súvisiaceho rozširovania flexibility, ako aj celkový nárast spotreby elektrickej energie nás nútia hľadať spôsoby, ako efektívne zabezpečovať spoľahlivú a zelenšiu prevádzku elektrickej sústavy. Batériové úložiská, a špeciálne ich smart verzia, akou je aj naše úložisko brAIn, sú v tomto smere dnes azda veľmi racionálnou voľbou, keďže ich inštalácia je rýchla a jednoduchá. Dajú sa inštalovať takmer všade a ich ekonomický aj ekologický rozmer je viac než zaujímavý,“ hovorí Vladimír Miškovský zo spoločnosti FUERGY.

Najväčšie smart batériové úložisko na Slovensku s výkonom 2,7 megawattov
Najväčšie smart batériové úložisko na Slovensku s výkonom 2,7 megawattov

Architektúra batérie minimalizuje riziko odstávok

Nové batériové úložisko brAIn v Banskej Bystrici nie je jedinečné iba svojou veľkosťou. V rámci jeho inštalácie sa využili aj ďalšie inovácie v oblasti skladovania energie. „Napríklad sme zužitkovali studený vzduch z chladenia káblových kolektorov, ktorým chladíme batérie. Aplikovali sme tiež dynamické zapájanie jednotlivých výkonových prvkov, ako napríklad meničov, ktorým minimalizujeme odstávky a technické kontroly úložiska. Znamená to, že úložisko sa nespráva ako jeden celok, ale je zložený z množstva od seba nezávislých častí, ktoré vieme flexibilne kombinovať. To nám dáva priestor na rýchlu opravu nefunkčných častí alebo využitie batérií na ďalšie typy podporných služieb.“

Spôsob vyskladania batériového úložiska tiež výrazným spôsobom eliminuje riziko pokút, ktoré podľa zmluvy platí každý prevádzkovateľ zdroja poskytujúceho primárne podporné služby elektrickej sústave v prípade, že nie je schopný poskytovať zazmluvnené podporné služby. Tieto sankčné podmienky sú identické pre fosílne aj bezemisné zdroje, preto je pre majiteľa úložiska zníženie rizika odstávok jedným z kľúčových parametrov.

Softvér a ďalšie kľúčové komponenty úložiska

V rámci projektu spoločnosť FUERGY zastrešila kompletný návrh, dodávku a inštaláciu technológie, vrátane vlastného energetického riadiaceho systému (z angl. Energy Management System alebo EMS). „Využívame tiež vlastné riadiace jednotky, ktoré sú plne kompatibilné s naším softvérom. Dokážu tak riadiť batérie maximálne efektívne a šetrne.“ Komunikáciu so SEPS a aktiváciu úložiska zabezpečuje vlastný TASDR terminál od FUERGY.

Pri projekte sa využili aj komponenty tretích strán, ako sú napríklad nehorľavé LiFePO4 batérie od spoločnosti Pylontech. „Miestnosť s batériami, ako aj samotné batériové články, monitorujeme v režime 24/7 a pre elimináciu akýchkoľvek rizík spojených s požiarom sme ju vybavili tiež profesionálnym aerosólovým hasiacim systémom. Pravidelný servis a údržba systému je samozrejmosť.“

Prevádzkovateľom batériového úložiska je spoločnosť Energy BB s.r.o.. Nové batériové úložisko v Banskej Bystrici je inštalované priamo v budove Energetiky v časti elektrickej rozvodne pod správou spoločnosti Energy Tech, s.r.o. v priemyselnom areáli, kde sa mimo iných prevádzok nachádzajú aj recyklačné linky, stavebniny a ďalšie priemyselné podniky. V areáli sa taktiež plánuje ďalšia priemyselná výstavba. V areáli funguje miestna distribučná sústava (MDS), ktorej majiteľom a prevádzkovateľom je taktiež spoločnosť Energy Tech, s.r.o..

O FUERGY

FUERGY je slovenská technologická spoločnosť ponúkajúca riešenia v oblasti energetickej optimalizácie postavené na vlastnom systéme pre inteligentné energetické riadenie, ako aj špeciálnych batériových úložiskách brAIn. Aktivity FUERGY sú založené na špecialistoch s desiatkami rokov skúseností z rôznych oblastí energetiky od optimalizácie procesov, cez vývoj hardvéru a softvéru až po obchodovanie s elektrickou energiou. Kľúčovými aktivitami FUERGY sú optimalizačné softvérové riešenia a inštalácie smart batériových úložísk poskytujúcich podporné služby elektrickej sústave či flexibilitu dodávateľom elektrickej energie. FUERGY svojimi aktivitami mení spôsob, akým firmy využívajú a zdieľajú elektrickú energiu, a urýchľuje tým prechod na udržateľné obnoviteľné zdroje energie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥