Podniková ekonomika

Podniková ekonomika je hospodárska vedná disciplína, ktorej objektom skúmania je podnik ako podnikateľský subjekt. Podniková ekonomika v tradičnom stredoeurópskom delení tvorí spolu s ekonómiou tzv. ekonomické vedy. Niekedy, najmä v anglosaských krajinách, sa však podniková ekonomika klasifikuje ako súčasť ekonómie.

Členenie podnikovej ekonomiky:

  • všeobecná podnikovohospodárska náuka (podnikovohospodárska teória, aplikovaná podniková politika)
  • odvetvová podnikovohospodárska náuka (špeciálna podnikovohospodárska náuka) priemyselných podnikov, obchodných podnikov, bankových podnikov, dopravných podnikov, remeselných podnikov, poisťovacích podnikov, podnikov cestovného ruchu, poľnohospodárskych podnikov alebo štátnych podnikov

Podnikovohospodárske techniky

Medzi hlavné podnikovohospodárske techniky patrí:

Funkčné podnikovohospodárske náuky

Medzi funkčné podnikovohospodárske náuky, resp. funkčné podnikovohospodárske disciplíny patria:

Všeobecná podnikovohospodárska náuka sa v praxi delí často delí podľa podnikových funkcií, preto sa niekedy funkčné podnikovohospodárske náuky považujú za zhodné so všeobecnou podnikovohospodárskou náukou.

Podnikovohospodárska náuka z genetického hľadiska

Z genetického hľadiska delíme podnikovohospodárska náuku zameranú na:

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥