ZRUŠENIE A ZÁNIK OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Zánik spoločnosti

– spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registru
– zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa nevyžaduje, ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo po skončení konkurzného konania nezostane v spoločnosti žiaden majetok.

Spoločnosť sa zrušuje

– uplynutím doby, na ktorú bola založená
– dosiahnutím, účelu na ktorý bola založená
– dňom uvedeným v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánov spoločnosti o zrušení spoločnosti
– dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti
– rozhodnutím spoločníkov alebo príslušného orgánu spoločnosti o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti alebo jej premene na inú formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo
– vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Zrušenie spoločnosti likvidáciou

– ak celé imanie spoločnosti neprešlo na právneho nástupcu, vykoná sa likvidácia, pokiaľ osobitný
zákon nestanovuje iný spôsob vysporiadania jej imania.
– vstup spoločnosti do likvidácie sa zapisuje do OR. Po dobu likvidácie sa požíva obchodné meno
s dodatkom „v likvidácii“.
– zápisom likvidácie spoločnosti do OR prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti na likvidátora – ktorého vymenúva štatutárny orgán ak spoločenská zmluva alebo stanovy neustanovujú inak. Likvidátor môže byť len FO.
– pri likvidácii spoločnosti na základe súdneho rozhodnutia vymenuje likvidátora súd, ktorý o zrušení spoločnosti rozhodol na návrh osoby, môže likvidátora aj odvolať.
– za výkon svojej pôsobnosti zodpovedajú likvidátori tým istým spôsobom ako členovia štatutárnych orgánov
– likvidátor oznámi vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom. Zostavuje aj vstupné a výstupné likvidačné uzávierky.

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie

– pri dobrovoľnom zrušení spoločnosti môže sa zároveň rozhodnúť, že sa premení na inú formu spoločnosť alebo družstvo.
– ak sa spoločnosť zlúči alebo splynie s inou spoločnosťou
– pri rozdelení spoločnosti
– v OR sa vykoná výmaz zanikajúcej spoločnosti a zápis spoločnosti vzniknutej splynutím alebo rozdelením k tomu istému dňu.

Komentáre k článku ZRUŠENIE A ZÁNIK OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥