Ako začať podnikať: Možnosti vstupu do podnikania

Medzi najčastejšie možnosti vstupu do podnikania zaraďujeme:

 1. založenie úplne nového podniku,
 2. odkúpenie jestvujúceho podniku,
 3. nástupníctvo v podniku,
 4. licencia typu franšíza,
 5. prenájom obchodu, budovy, pôdy.

Založenie malého alebo stredného podniku

Založenie podniku predstavuje cieľavedomý proces riadený podnikateľom. Založenie je spojené s radom aktivít, ktoré s ním súvisia a ich starostlivá realizácia je predpokladom budúceho dlhodobého rozvoja podniku a dosahovania prosperity. Pozrite si 21 krokov, ako správne založiť a naštartovať podnik.

Úspech sa prejavuje v dlhodobom dosahovaní zisku, v rentabilite, závisí od stupňa uspokojovania potrieb v podmienkach konkurencie, od účelného využívania výrobných faktorov, od voľby vhodnej právnej formy, veľkosti podniku a ďalších podmienok.

Predmet a miesto podnikania

Významnou skutočnosťou je vymedzenie predmetu podnikania. V súvislosti so zvažovaním predmetu činnosti je potrebné sústrediť potrebný rozsah informácií o potencionálnom okruhu zákazníkov, ich kvalite (odhad solventnosti), možnosti rozvinutia siete odbytu, posúdiť aj možnosti konkurencie a jej postavenia na trhu. Dôležitým okruhom otázok je analýza väzieb na dodávateľov so zvážením možnosti ich voľby, dodávateľských podmienok a kvality služieb.

Tieto aspekty súvisia aj s voľbou správneho umiestnenia podniku. Vhodne volená lokalita má vplyv na dlhodobú výkonnosť podniku.

Pri rozhodovaní o umiestnení podniku je vhodné zvážiť tieto faktory lokalizácie:

 • rozsah a kvalita zdrojov pracovných síl, ako aj náklady so získaním pracovníkov,
 • prístup k surovinovým zdrojom a s nimi spojenými dopravnými nákladmi,
 • možnosti odbytu,
 • prípadné daňové úľavy v danej lokalite,
 • najbližšie zdroje energie a možnosti dopravných spojení,
 • ekológiu a ochranu životného prostredia.

Zabezpečenie finančných prostriedkov a ďalšie otázky

Významnou otázkou je analýza potreby finančných a iných prostriedkov a ich zabezpečenie. (táto problematika je uvedená v ďalšom texte v súvislosti s problematikou podpory MSP).

Ďalšie problémy pri založení (a nielen pri ňom) podniku súvisia s druhom podnikateľskej činnosti, s veľkosťou podniku, výberom pracovníkov vzhľadom na štruktúru, kvalifikáciu, požadovaný profil a pracovnú činnosť, s organizáciou práce, administratívnou agendou, odmeňovaním a stimuláciou pracovníkov, riadením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zabezpečením základných sociálnych otázok, získaním vhodného majetku v primeranej štruktúre, atď.

Podnikateľský plán

Pred začatím činnosti by mal podnikateľ vypracovať podnikateľský plán (biznis plán), ktorého súčasťou je nielen vymedzenie okruhu výrobkov, služieb, ktoré mieni na trh dodať, ale musí byť zameraný aj na oblasť financií. Treba pripraviť plán nákladov, výnosov, zdrojov krytia t.j. zakladateľský rozpočet.

Výhody a nevýhody založenia nového podniku

Hlavnou výhodou založenia úplne nového podniku je najvyššia miera seberealizácie, lebo podnikateľ (podnikatelia) začína podnikať podľa svojich predstáv. Postup a tempo budovania podniku určuje sám (sami) podľa svojich finančných prostriedkov a podnikateľského zámeru.

Nevýhodou je, že podnikateľ (FO) je často na všetko sám (zabezpečenie kapitálu, znalosti a praktické skúsenosti). Je ale možné využívať konzultácie s odborníkmi v danej oblasti.

Odkúpenie existujúceho podniku

Pri odkúpení existujúceho podniku je dobré zistiť motív predaja podniku pôvodným majiteľom, aby sme sa prípadnou kúpou vyvarovali problémov. Ak ide o kúpu existujúceho podniku, prevádzky či objektu, v ktorom chceme pokračovať v pôvodnej činnosti treba si zistiť aj ekonomické výsledky za posledné dva až tri roky, údaje o platobnej schopnosti, likvidite, rentabilite, produktivite a pod.

Minimálne z hľadiska ceny je vhodné zistenie trhovej hodnoty podniku (výnosová metóda, vyčíslenie goodwillu resp. badwillu).

Nástupníctvo

Nástupníctvo predstavuje prevzatie podniku deťmi, alebo inými rodinnými príslušníkmi či príbuznými, ktorí budú pokračovať v pôvodnej činnosti, používať pôvodné meno podniku a ťažiť z jeho goodwillu. Naša legislatíva nedefinuje rodinný podnik ani rodinné podnikanie.

Medzi najdôležitejšie výhody nástupníctva možno považovať prevzatie už fungujúceho podniku s určitým menom, stálymi zákazníkmi bez ďalšieho kapitálu. Spravidla nástupca podnik pozná, pracoval v ňom a má všetky potrebné informácie k dispozícii.

Licencia typu franchising

Franchising (v slov. jazyku neexistuje vhodný ekvivalent, používa sa franšíza alebo frančíza) patrí k stále sa rozširujúcim a obľúbeným spôsobom MSP. Franchising je charakterizovaný ako určitá forma zmluvnej spolupráce medzi právne nezávislými podnikateľmi, kde na jednej strane stojí franchisingový podnikateľ (franchisor) a na druhej strane jeden alebo viacerí podnikatelia – odberatelia (franchisee). Nadobúdateľ licencie sa zaviaže splatiť požadovanú sumu za poskytnutie obchodného mena na podnikanie, obchodnej koncepcie, technológie a know – how. Podrobné podmienky sa dohodnú v zmluve.

Za hlavné výhody franchisingu možno považovať:

 • získanie prosperujúcej a trhom overenej metódy,
 • podnikanie pod známym menom, ktoré má u zákazníkov kredit,
 • veľmi tesnú spoluprácu s poskytovateľom licencie,
 • zavedenie štandartných postupov riadenia, obchodovania a zásobovania,
 • pomoc a rady od poskytovateľa licencie, ktorý má záujem na dosahovaní zisku.

Za nevýhody franchisingu možno považovať:

 • menší priestor na osobnú iniciatívu nadobúdateľa licencie,
 • získanie len dohodnutej časti zisku,
 • nadobúdateľ licencie v skutočnosti nemá možnosť podnik odkúpiť.

Viď www.frachiseportal.sk

Prenájom podniku

Prenájom podniku môže súvisieť aj so založením nového podniku. K prenájmu podniku, budov, obchodu, dopravných prostriedkov, ale aj technologických liniek dochádza na základe písomne uzavretej zmluvy. Prenajímateľ sa v nej zaviaže odovzdať predmet prenájmu podľa obojstranne dohodnutých podmienok. Nájomca sa zaviaže dodržať dohodnuté podmienky, ako aj platiť finančnú úhradu za využívanie.

V zmluve je potrebné dohodnúť aj podmienky starostlivosti o prenajatú vec, podmienky rekonštrukcie alebo rozširovania činnosti v prenajatom objekte, uhradenie prípadnej škody, spôsob obnovenia, resp. zrušenia zmluvy, možnosť meniť zmluvu pri zmenených podmienkach a pod.

Po zániku práva používať prenajatú vec nájomca je povinný vrátiť ju v pôvodnom stave, resp. ako bolo v zmluve dohodnuté predkupné právo, môže ju kúpou získať.

Medzi výhody tohto vstupu do podnikania možno zaradiť:

 • možnosť začať podnikať aj bez vlastníctva predmetu podnikania,
 • možnosť začať podnikať s pomerne malým vstupným kapitálom,
 • príjmy môžu plynúť od vstupu do prenájmu,

Medzi najvážnejšie nevýhody prenájmu podniku možno považovať:

 • obmedzovanie vlastnej sebarealizácie podmienkami uvedenými v zmluve,
 • investovanie sa nemusí vrátiť, ak dôjde k vypovedaniu zmluvy prenajímateľom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥