Informačné systémy organizácie

Informačné systémy organizácie

 1. Objasnite pojem: organizácia,

Organizáciaorganizačný systém alebo organizačná sústava – určitý spoločenský alebo zmiešaný sociotechnický systém, v ktorom sú zložky, časti, prvky, podsystémy, vzťahy medzi ich vlastnosťami a ich činnosťami usporiadané tak, aby sa organizácia vyznačovala určitým požadovaným správaním a plnila stanovené ciele.

 1. Organizovanie, organizovanosť.

Organizovanie (činnosť) – je súbor zásahov, ktorými sa v procese riadenia zámerne vytvára určitá sústava, usporadúvajú sa vzťahy medzi zložkami tejto sústavy a usmerňujú sa hospodárske alebo iné procesy spoločenského charakteru

Jeho úlohou je umožniť systému operatívne usmernenú realizáciu požadovaného správania.

Organizovanosť (vlastnosť) – je určitý stupeň usporiadanosti organizačnej sústavy a procesov v nej prebiehajúcich.

 1. Definujte pojem systém, sústava

Systém – je účelovo usporiadaná množina prvkov, medzi ktorými pôsobia vzájomné väzby, v dôsledku ktorých je docieľované také správanie celku (systému) voči okoliu, ktoré nie je dosiahnuteľné pôsobením iba súboru jeho vzájomne nepreviazaných prvkov

Sústava – je celok zložený z hmotných objektov, určený k plneniu stanovených cieľov. Je určená časovo a priestorovo a jej dôležitým rysom je miera usporiadanosti.

 1. Vysvetlite pojmy: Aplikovaná informatika, Manažérska informatika.

Aplikovaná informatika – predstavuje princípy a pravidlá práce s informáciami ……

a charakteristiky s nimi spojených systémov, ktoré sú ….

Manažérska informatika – je informatika aplikovaná v riadení najrôznejších objektov (podnikov, inštitúcií) rôznych organizácií

 1. Definujte a objasnite pojem Informačný manažment. Na ktorých pilieroch je založený?

Informačný manažment – je manažment informačných zdrojov organizácie na zaistenie jej zámerov a cieľov . Chápeme ho ako prístup prelínajúci sa celým procesom podnikania a celou organizáciou

IM – je transdisciplinárna odbornosť = ide o prepojenie (piliere)

 • moderného manažmentu
 • informatiky
 • systémových prístupov

Na rozhraní tvorcu informačných systémov a manažéra – vzniká nová profesia „INFORMAČNÝ MANAŽÉR

 1. Definujte a objasnite pojem informácia – manažérsky pohľad, naznačte rozdielnosť technického pohľadu.

Informácia (manažérsky pohľad) – je správa, ktorá predstavuje nové poznatky a umožňuje konať určitým spôsobom. Informácie vytvárajú vzťahy a vyjadrujú stavy.

Informácia (technický pohľad) – sú dáta, ktorým ich príjemca pripisuje význam na základe znalostí, ktorými disponuje.

Nositeľom informácie môžu byť číslicové dáta, text, zvuk, obraz, poprípade ďalšie zmyslové vnemy (hmat, čuch, atď.).

Premena dát v informácie vyžaduje znalosti. Veda, ktorá sa zaoberá organizáciou, spracovávaním, uchovávaním a prenosom údajov, dát a informácií sa nazýva informatika.

 1. Definujte informačný systém (IS) podniku (organizácie). (37)

Informačný systém – (Information System) je účelové usporiadanie vzťahov medzi ľuďmi, dátovými zdrojmi, procedúrami ich spracovania, vrátane technologických prostriedkov. Toto usporiadanie zabezpečuje zber → prenos → uchovanie → transformáciu → aktualizáciu → a poskytovanie dát pre ich informačné využitie ľuďmi na prípravu rozhodnutí

 1. Základné požiadavky na IS
 • informácie zodpovedajú podstate a potrebám jednotlivých stupňov riadenia
 • frekvencia a rýchlosť získavania informácií musia umožňovať ich efektívne využívanie pri rozhodovaní
 • kanály odovzdávania informácií sa musia prispôsobiť organizačnej štruktúre zohľadnením požiadavky najkratšej cesty medzi odosielateľom a príjemcom.
 1. Základné (všeobecné) zložky informačného systému (….)

IS tvoria tieto základné zložky (subsystémy): – t. j. podsystém

 • podsystém zhromažďovania údajov – centralizované a decentralizované zhromažďovanie
 • podsystém prenosu údajov – fyzický alebo elektronický
 • podsystém pamätania a uchovávania údajov
 • podsystém výberu údajov – z príslušného pamäťového média na ďalšie spracovanie
 • podsystém spracovania údajov – spracovanie údajov vytýčené cieľom
 • podsystém prezentácie a distribúcie informácií – zabezpečuje prezentáciu informácií vo vhodnej forme a ich distribúciu na príslušné riadiace miesto v stanovených termínoch
 1. Stratégia podniku.

Stratégia podniku – je stanovenie si základných dlhodobých cieľov podniku a spôsob ako ich dosiahnuť.

Poznáme 3 druhy stratégií:

 1. stratégia rastu – podnik rozširuje svoje trhy, výrobu, teda expanduje 2 spôsobmi uskutočnenia:
 • koncentrácia – podnik sa spája s iným podnikom rovnakého zamerania
 • diverzifikácia – je to prenikanie do príbuzných odborov prípadne do úplne nových odborov výroby
 1. stratégia stability – podnik sa snaží udržať momentálny stav
  3. stratégia útlmu – je výhodná vtedy, ak chceme predísť neodvratnému a náhlemu bankrotu, ktorý by mohli spôsobiť prudké problémy (zamestnancom, veriteľom)
 1. Informačná stratégia podniku. Komponenty (zložky) informačnej stratégie.

Informačná stratégia – je určenie dlhodobých základných smerov budovania IS podniku tak, aby podporovala jeho základné podnikateľské ciele, je jedným zo základných podnikových dokumentov, mala by nadväzovať na globálnu stratégiu podniku, okrem toho by mala mať celý rad ďalších vlastností, dôležitosť ktorých závisí od konkrétnej organizácie.

Hlavné časti podnikového dokumentu Informačná stratégia:

 • stanovenie väzieb informačnej stratégie firmy na globálnu stratégiu;
 • analógia súčasného stavu a vývoja informačného systému podniku (ISP);
 • určenie kritických faktorov a špecifikácia cieľov ISP;
 • návrh architektúry ISP – predovšetkým systémovej, informačnej a technickej;
 • návrh nutných zmien v organizácii;
 • kvalifikačný, resp. rekvalifikačný program;
 • ekonomické aspekty informačnej stratégie;
 • metodické štandardy projektovania a implementácie jednotlivých projektov;
 • definovanie jednotlivých informačných projektov, ich základných parametrov a vzájomných väzieb.
 1. Definujte a objasnite pojem Globalizácia,
 • je definovaná ako postupné prepájanie a integrácia národných ekonomík prostredníctvom medzinárodného obchodu a medzinárodného pohybu kapitálu.
 • Proces medzinárodnej deľby práce a internacionalizácie
 • Je proces prepojovania ekonomík, ktorá dáva firmám možnosť podnikať bez ohľadu na štátne hranice
 • zasiahla všetky oblasti ľudskej spoločnosti, je príčinou a zároveň aj dôsledkom vzniku novej ekonomiky.
 • globalizačným fenoménom je – Internet, ktorý spája ľudí a umožňuje rýchlejšiu komunikáciu a tiež spôsobuje globalizáciu
 1. Definujte pojem Nová ekonomika,

Nová ekonomika je ekonomika, ktorej vznik bol podmienený rozvojom IT, hlavne počítačovej techniky a komunikácií (výkonnejšie prenosové systémy, internet).

Vyznačuje sa predovšetkým vlastnosťami

 • ľahký a relatívny prístup k informáciám (rýchla ponuka, okamžitý dopyt),
 • podniky v novej ekonomike môžu pôsobiť celosvetovo,
 • nezávislosť na mieste sídla – podniky novej ekonomiky môžu využiť potenciál celej internetovej siete a ponúkať svoje produkty na celom svete všetkým jej používateľom.
 1. Vysvetlite pojem Digitálna ekonomika,
 • Informácie sú v digitálnej forme prenášané po digitálnych sieťach rýchlosťou svetla, čo umožňuje vznik skutočnej globálnej spájateľnosti (kontaktov).
 • V digitálnej ekonomike rastúca sila informácii radikálne mení nielen spôsob vzájomnej komunikácie ľudí, ale aj obchod a podnikanie.
 • Pojem digitálna ekonomika má viaceré synonymá, a to predovšetkým: nová ekonomika, e- ekonomika, znalostná ekonomika, moderná či informačná ekonomika
 • Tieto pojmy vyjadrujú určitý prístup, najčastejšie ide o zdôrazňovanie významu nových technológií alebo rolí znalosti vo vývoji spoločnosti.
 1. Definujte Znalosť,
  • je vlastnená jednotlivcom a jej využitie závisí od iných foriem znalostí, vrátane informácií
  • tvorba znalostí je postupný proces pridávania hodnoty inováciami
  • čím viac znalostí generujeme a vlastníme, tým viac je potrebné ich vhodnou formou sprostredkovať iným
  • Pokiaľ donedávna hlavnými produkčnými faktormi boli kapitál a pracovná sila, od polovice minulého storočia sa začínajú čoraz viac presadzovať
 1. Definujte pojem: Znalostná ekonomika,
 • Znalostná ekonomika (Knowledge Based Economy) – je ekonomika založená na skúsenosti, na ovládaní niečoho a na poznaní.
 • Znalosť nemôžme vnímať len ako kvantitatívny prírastok informácie, ale skôr ako schopnosť s informáciami zaobchádzať, generovať ich, organizovať a efektívne využívať v praxi.
 • Termín znalostná ekonomika je potrebné chápať v širšom spektre spoločenského smerovania, kde znalosť predstavujú hlavný atribút zmien v sociálnej oblasti a je teda potrebné hovoriť o spoločnosti založene na znalostiach, alebo Znalostnej spoločnosti
 1. Definujte pojem Informačná spoločnosť.
 • Informačná spoločnosť – je taká spoločnosť, kde práca s informáciami je každodennou záležitosťou.
 • je to predovšetkým prenikanie nových informačných a komunikačných technológií ICT do všetkých úrovní ekonomiky a spoločenského života – mení spoločnosť na informačnú spoločnosť,
 • pre infomračnú spoločnosti je charakteristické používanie platobných kariet, telefónov, televízie, počítačov, internetu a ďalších technických vymožeností,
 • moderné technológie a digitálna technika umožňujú vznik nových multimediálnych služieb a aplikácií, ktoré kombinujú zvuk, obraz a text, ktoré sú prostredníctvom telekomunikácií prístupné globálne kdekoľvek na svete.
 1. Štyri základné oblasti (ciele) rozvoja informačnej spoločnosti v SR,
 • informačná gramotnosť – má podporiť možnosť zamestnania v znalostnej ekonomike. Prioritou je zabezpečiť informačnú gramotnosť všetkých vekových a sociálnych skupín,
 • premena tradičnej školy na modernú školu – čo najskôr zmeniť obsah aj formu výučby s prihliadnutím na informatizáciu,
 • efektívna e-vláda a moderné on-line verejné služby – štát má kľúčovú úlohu vo vytvorení elektronických služieb. Úlohou je vytvoriť legislatívny rámec ich poskytovania, odstrániť bariéry ich rozvoja súkromnými firmami, podporovať rozvoj súkromných elektronických služieb. Na druhej strane štát bude zavádzať efektívne verejne poskytované elektronické služby štátnej správy v širokom rozsahu, zaručiť bezpečnosť a tým aj dôveru v tieto služby,
 • široká dostupnosť internetu – prístup k internetu a dnes už predovšetkým k širokopásmovému internetu, s dôrazom na moderné technológie, by sa mal umožniť každému občanovi predovšetkým v domácnosti, ale aj na verejných miestach
 1. Vysvetlite pojem MESA, na ktoré základné oblasti sa zameriava (s. 55, 56).

MESA (Manufacturing Enterprise Solutions Association) je medzinárodná organizácia, ktorá zastrešuje hlavné aspekty MES (Manufacturing Execution System-aplikácia pre riadenie dielenskej výroby)

 1. Klasifikácia základných druhov IS z hľadiska podpory manažérskej práce (podľa stupňa riadenia),
  • Transakčné systémy ( TPS – Transaction Processing Systems)
  • Informačné systémy pre riadenie (MIS – Management information Systems)
  • Exekutívne informačné systémy (EIS – Executive Information Systems)

Tieto 3 hlavné systémy (podsystémy) , môžu byť doplnené o:

 • Systémy na podporu rozhodovania (DSS) – Decision Suport Systems
 • Expertné systémy (ES)-Expert Systems
 1. Definujte a objasnite: Transakčné systémy (Transaction Processing Systems – TPS)
 • sa používajú na nižších stupňoch riadenia = operatívne riadenie
 • v podnikoch sa začali rozvíjať ako prvé a ako prvé boli automatizované
 • spravidla zasahujú do všetkých oblastí činností podniku a prepájajú celý podnikový finančný systém, výrobu, spotrebiteľov a dodávateľov
 • tvoria základ celého MIS podniku zameraného na výrobu
 • zahrňujú rutinné, každodenné účtovné operácie – ktoré spájajú odberateľa, podnik, sklad a výrobu – základné funkcie: účtovníctvo, tvorba dokladov, kontrolné výkazníctvo
 1. Definujte a objasnite: Informačné systémy pre riadenie (Management Information Systems – MIS)
 • sú najžiadanejšie systémy pre stredné stupne riadenia = taktické riadenie
 • spolupracujú s DS
 • sú určené pre informačné zabezpečenie stredného manažmentu (stredná úroveň riadenia)
 • slúžia pre riešenie základných problémov riadenia v podniku z oblasti výroby
 • využívajú sa spravidla len periodické výstupy, ktoré je vhodné ešte ďalej analyzovať
 • manažér musí počítať s tým, že ide len o štatistické údaje – ktoré nie vždy vyhovujú pre daný rozhodovací proces
 1. Definujte a objasnite: Exekutívne informačné systémy (Executive Information Systems – EIS)
 • sú IS určené pre vrcholových manažérov, vlastníkov pre strategické rozhodovanie
 • vrcholové riadenie sa zaujíma viac o externé informácie
 • zamerané sú do oblasti OKOLIA podniku – do oblasti trhu s cieľom zvyšovať konkurenčnú schopnosť podniku – napr. trh, banky, úvery, nové technológie, technické inovácie, politická situácia, konkurencia a pod.
 • umožňujú prístup k externým informáciám a súčasne sumarizujú aj najdôležitejšie interné podmienkové informácie predovšetkým pre strategické rozhodovanie
 • prezentujú výstupné informácie v prehľadných formách – tabuľky, grafy, zvuk, videozáznam.
 1. Systémy pre podporu rozhodovania (Decision Support Systems – DSS), definujte a objasnite, alokujte miesto v IS.
 • sú určené na pružnú podporu rozhodovania pri riešení menej štruktúrovaných rozhodovacích problémov s využitím vhodnej databázy a vybraných rozhodovacích modelov
 • majú schopnosť vykonávať rôzne analýzy rovnakých dát bez potreby zložitejšieho programovania (počítačová podpora rozhodovacej analýzy, operačnej systémovej analýzy, ale aj syntézy)
 • používajú veľmi účinnú grafiku – ktorá má väčšiu vypovedaciu schopnosť ako text
 1. Expertné systémy (Expert Systems – ES), definujte a objasnite.
 • dopĺňajú a podporujú hlavné úrovne IS (TPS,MIS a EIS)
 • zvláštna kategória IS využívajúca poznatky z oblasti umelej inteligencie
 • simulujú rozhodovaciu činnosť experta pri riešení netriviálnych úloh
 • sú to počítačové programy na riešenie ťažkých rozhodovacích úloh, ktoré predtým riešil expert v danej oblasti
 • poskytujú rady týkajúce sa optimálneho výberu – vedia diagnostikovať problém
 • podávajú odporúčania na vyriešenie problému
 1. Definujte a objasnite: Osobné informačné systémy,

Ide o kancelárske systémy, ktoré podporujú a automatizujú kancelárske činnosti, patria sem:

 • stolné počítače (desktopy),
 • prenosné počítače (laptopy, noteboky),
 • sieťové počítače (network computers),
 • inteligentné a nemé terminály (intelligent and dumb terminals),
 • minipočítače (palmtopy, vreckév počítače, elektronické diáre a zápisníky).
 1. Čo vyjadrujú skratky CIM, CAE, CAM, CAD, CAP,CAQ, CAT,

CIM – Computer Integrated Manufacturing –počítačovo integrovaná výroba.

CAE – Computer Aided Engineering – počítačom podporované inžinierstvo je označenie pre počítačom riadné predvýrobné fázy ako projektovanie CAD a tvorba technologických postupov CAP

CAM Computer Aided Manufacturing – počítačom podporovaná výroba, jej súčasťou bola aj podpora numericky riadených strojov NC-Numeric Control

CAD –Computer Aided Design – počítačom podporované navrhovanie a konštruovanie

CAD/CAM – kombinácia systémov konštrukcie a výroby. Počítačom riadená projekcia i nadväzujúce dielenské či priemyselné spracovanie výrobku.

CAP – Computer Aided Process Planning – počítačom podporovaná tvorba výrobných procesov, postupov, a podnikových plánov, vytváranie technologických, skúšobných a montážnych postupov – technologická príprava výroby.

CAQ – Computer Aided Quality Assurance – počítačom riadená kontrola akosti – systém ktorý informuje počítač o prípadných odchýlkach od predpísanej kvality.

CAT Computer Aided Testing – počítačové testovanie, kontrola – systém automatizovaných kontrol. Jeho účelom je odkryť slabé miesta výrobku v čase jeho návrhu i výroby.

 1. Definujte pojem „Globálna architektúra IS“

Globálna architektúra je hrubým návrhom celého informačného systému IS/ICT. Je to vízia budúceho stavu. Zchytáva jednotlivé komponenty IS/ICT a ich vzájomné vzťahy. Globálna architektúra je zložená z blokov – množina informačných služieb, funkcií, ktoré slúžia na podporu jedného alebo viacerých podnikových procesov. V rámci globálnej architektúry sa navrhujú čiastkové architektúry ako detailné návrhy IS z hľadiska konkrétnych dimenzií.

 1. Vymenujte a objasnite „Čiastkové architektúry IS organizácie – podniku“,

Čiastkové architektúry predstavujú detailné návrhy IS z hľadiska konkrétnych dimenzií. Na základe globálnej arch. sa navrhujú nasledujúce čiastkové architektúry a ich vzájomné vzťahy:

 • funkčná architektúra -je návrhom hierarchie funkcií a funkcionalít IS
 • procesná arch. – je návrhom procesov v podniku, t.j. ako budú vyzerať siete neautomatizovaných činností a funkcií IS, ktoré sú reakciou na určitú dátovú, časovú, prípadne mimoriadnu udalosť.
 • dátová arch. – je návrhom dátovej základne podniku, t.j. dátových objektov a ich väzieb, databázových tabuliek a ich fyzického uloženia
 • technologická arch. – technologické riešenie IS, štandardy užívateľského rozhrania
 • softvérová arch. – určuje z akých softvérových modulov bude IS postavený, väzby medzi modulmi
 • hardvérová arch. – určuje typy, počty a väzby hardvérových komponentov
 1. Podnikové informačné systémy a ich hierarchia
 • Vrcholový manažment – najvyššia úroveň riadenia podniku – stanovuje stratégiu podniku + informačnej stratégie – IS využíva na podporu svojho rozhodovania
 • Stredný manažment – tvoria pracovníci, ktorí riadia zabezpečenie chodu podniku, včasnú, efektívnu a kvalitnú realizáciu objednávok výrobkov a služieb podniku
 • Útvary ,ktoré spracovávajú znalosti a dáta. Pracovníci – vytvárajú ponuky, spracovávajú objednávky, pripravujú nové výrobky a služby pre marketing .
 • Pracovníci realizujúci výkonné činnosti pre zabepečenie objednácok a prácu s dátami výrobných a obslužných činností – realizujú objednávky v prevádzke pomovou výrobnej, manipulačnej, dopravnej činnosti.
 1. Základné principiálne modely podnikového IS (3.5)

Model – zobrazuje dôležité vlastnosti systému – napr. z pohľadu technologického, riadiaceho alebo procesného.

 • Technologický model podnikového IS – predstavuje pohľad špecialistov IT
 • Model podnikového IS z hľadiska úrovne riadenia – (riadiace vrstvy)
 • Procesný pohľad na podnikový IS – (procesné riadenie)
 1. Objasnite: Technologický model IS (základné vrstvy),
 • predstavuje pohľad špecialistov IT
 • vyjadruje vstupnú + spätnú postupnosť jednotlivých vrstiev – cez ktoré prechádzajú informácie –až kým sa dostanú k manažérovi – cez hardvérové prostriedky (prenosové systémy, komponenty počítačových sietí, koncový počítač) – cez operačný systém a databázové prostredie pre realizáciu aplikácií s rozhraním zrozumiteľným pre užívateľa (1 – 2 – 3 – 4).
 1. Vysvetlite pojem „Systémová integrácia“
 • proces, v ktorom systémový integrátor spoločne so zákazníkom navrhuje, plánuje, implementuje a integruje komplexný IS
 1. Definujte pojem „Outsourcing“ všeobecne, aj v spojitosti s IS org, (7.3)
 • V menších podnikoch z dôvodu vysokej ceny ERP sa pokrýva sektor IS/IT formou
 • Outsourcing – je strategický organizačný nástroj
 • zodpovednosť za prevádzku oblasti aplikácií ERP v podniku je presunutá na externú špecializovanú firmu (zmluvného poskytovateľa)
 • existujú firmy, ktoré „outsourcujú“ väčšinu činností. Sú veľmi úspešné a vysoko ziskové. Ich prosperita je založená hlavne na práci niektorých výborných manažérov.
 1. Vysvetlite pojmy (a ich rozdielnosť) vyjadrené skratkami:
  B2C, B2B, B2B marketplace, e-procurement, B2A,
 • B2C – predaj individuálnym zákazníkom – prostredníctvom virtuálneho obchodného domu (virtuálny = možný, realizovateľný, uskutočniteľný – pravdepodobne za určitých podmienok, predpokladov)
 • B2B – predaj aj nákup obchodných partnerov, do úvahy sú brané dohody o cenách a podmienkach dodávok
 • B2B marketplace – predstavuje najobecnejšiu formu predaja v podmienkach zasieťovaných partnerských podnikov. Je podporovaná možnosťou špecifikácie produktov, čo do vlastností, ceny, dostupnosti, možnosti konfigurácie, spojenie s prichádzajúcimi objednávkami na rovnaký tovar, potvrdenie objednávky, informácie o expedícii, overenie doručenia atď.
 • e-procurement – je forma elektronického výberu, objednania a nákupu tovarov a surovín od dodávateľov
 1. Objasnite čo vyjadruje pojem OLAP a OLTP, ich miesto v rozhodovacej pyramíde podnikového IS

OLAP (On-Line Analytical Processing) – je technológia uloženia dát v databáze, ktorá umožňuje usporiadať veľké objemy dát tak, aby boli dáta prístupné a zrozumiteľné používateľom zaoberajúcim sa analýzou procesov a manipulácia s dátami.

OLTP (On-Line Transaction Processing) – spracovanie transakcií v reálnom čase, režim práce s databázou, kedy sa spracovanie požiadaviek neodkladá (ako to bolo u starších systémov) , ale vykonáva sa okamžite – hneď ako príde požiadavka od užívateľa.

Základné rozdiely medzi OLAP a OLTP vyplývajú z rozdielneho použitia:

 • pri OLAP – ide o jednorázovo nahrávané dáta, nad ktorými sa vykonávajú zložité dopyty
 • pri OLTP – sú dáta priebežne a často modifikované a pridávané a to obyčajne mnohými používateľmi zároveň.
 1. Objasnite pojem Dátový sklad (DW). Základné vlastnosti dát v DW.
 • je systém vytvorený špeciálne pre štruktúrované dlhodobé ukladanie vybraných dát získaných z prevádzkových systémov.

Základné vlastnosti: Všetky dáta:

 • z rôznych prevádzkových systémov sa ukladajú na 1 integrované miesto,
 • pred načítaním sú čistené, transformované a kontrolované,
 • sú k dispozícii len na čítanie, tým sa zabraňuje ich vymazanie alebo poškodenie
 • sú predmetovo organizované a časovo orientované
 • DS – sú určené k tomu, aby vybraným užívateľom poskytovali efektívnejšie a cielenejšie informácie.
 1. Definícia a podstata pojmov model, modelovanie, simulácia, počítačová simulácia.

Pojem „model“ býva často nesprávne zamieňaný s pojmom „systém“ alebo „podsystém“ .

Pojem „model“ – môže byť chápaný ako:

 • možná realizácia určitej teórie – v toto pojatí môže mať všetky vlastnosti systému, ale pomocou modelu je možné overovať pravdivosť teórie,
 • v druhom pojatí – zobrazuje model vlastnosti systému (spravidla reálneho), ktoré sú pre daný účel podstatné – s touto oblasťou sa zaoberá metóda systémových aplikácií – MODELOVANIE.

Modelovanie – je vedeckovýskumná metóda – pri ktorej objekt (jav, proces, systém), ktorý nás zaujíma nahradíme jeho modelom,

 • tento model potom podrobíme skúmaniu – s cieľom získať ďalšie informácie o reálnom systéme.
 • Model systému – je v tomto prípade NAPODOBENINA – ktorá odráža určité významné vlastnosti systému.

Modelovaním rozumieme použitie rôznych druhov modelov na riešenie problémov.

Simulácia je experimentálna metóda, v ktorej nahrádzame reálny systém počítačovým modelom

 • je to ideálny nástroj pre podporu rozhodovania na rozličných úrovniach v podniku
 • na takomto modeli je možné vykonať množstvo experimentov, vyhodnotiť ich popr. optimalizovať a výsledky aplikovať na reálny systém
 • neexistuje iná „metóda” alebo „teória”, ktorá by umožňovala experimentovať so zložitým systémom ešte predtým ako bol uvedený do prevádzky

Počítačová simulácia – je napodobňovanie (imitovanie) reálneho procesu pomocou výpočtovej techniky

Simulácia sa v slovenskej i českej odbornej literatúre často zamieňa s modelovaním. Vytvorenie reálneho, či realite sa blížiaceho sa modelu je pritom základom simulácie, ale nemožno ich stotožňovať. Ten istý model reálnej skutočnosti možno simulovať viacerými spôsobmi.

 1. Princíp a vlastnosti analytických modelov. Princíp a vlastnosti štatistických modelov – vysvetlite rozdielnosť.

Pri určovaní dynamických alebo statických charakteristík procesu je možné postupovať

dvoma spôsobmi:

 1. analytický prístup (prístup bielej skrinky) – založený na dedukcii = prechod od všeobecného k špecifickému
 2. empirický prístup (prístup čiernej skrinky) – založený na indukcii = zovšeobecňovanie jedinečného, špecifického

Analytický prístup (prístup bielej skrinky)

 • založený na dedukcii = prechod od všeobecného k špecifickému
 • na základe všeobecne platných princípov príslušnej vednej disciplíny odvodzujeme
 • špeciálne závery o konkrétnom objekte
 1. Podstata metódy Monte Carlo.
 • je stochastickou metódou riešenia matematických a iných problémov s využitím modelovania náhodných veličín
 • túto metódu je možné využiť predovšetkým všade tam, kde je riešenie problému určitým spôsobom závislé na pravdepodobnostiach
 • touto metódou riešime pravdepodobnostné i deterministické úlohy pomocou mnohokrát opakovaných náhodných pokusov
 • riešenie vychádza z toho, že zostrojíme pravdepodobnostnú úlohu, ktorá má zhodné riešenie s pôvodnou úlohou. Získané riešenie má pravdepodobnostný charakter
 1. Princíp a určenie metód DBR, JIT (Kanban), CONWIP.

DBR (Drum Buffer Rope)

 • je systém na plánovanie výroby na základe využitia úzkeho miesta (bubon – zásobník -lano)
 • -je založený na myšlienke vytvoriť pred úzkym miestom zásobník (buffer), a tým úzke miesto (bubon – drum) vyťažiť na maximum
 • rytmus práce udáva úzke miesto (bubon), a zásobník ako by ťahal medzi výrobky
 • z predchádzajúcich pracovísk. Táto konfigurácia je typická pre homogénne výrobné procesy

JIT (Just-in-Time) je filozofia zefektívnenia dodávateľsko-odberateľského reťazca – pomocou odstránenia skladových zásob dynamickým prepojením dodávateľov komponentov a materiálov a výrobcov finálnych výrobkov l

Kanban

 • je nástroj pre dielenské riadenie výrobného procesu a plánovanie výroby
 • poskytuje informácie o tom, čo, kedy a koľko odobrať nasledujúcim pracoviskom od
 • predchádzajúceho a čo, kedy a koľko vyrobiť na príslušnom predchádzajúcom pracovisku

CONWIP (Constant Work in Process) V systéme CONWIP je každý výrobný proces riadený prostredníctvom plánu, založenom na prioritách

 1. Uveďte určenie a hlavné znaky TQM.

TQM (Total Quality Management) – Totálne riadenie kvality

 • je systémový prístup k manažmentu, ktorý má za cieľ neustále zvyšovanie hodnoty pre zákazníka, návrhom a neustálym zlepšovaním organizačných postupov a systémov.
 • TQM sa sústreďuje na manažovanie celého systému, a nielen na niektoré podsystémy, izolované procesy alebo funkčné oddelenia.

Hlavné znaky TQM:

 • Dôsledná orientácia na priania, názory a požiadavky zákazníka
 • Zapojenie všetkých podnikových útvarov a všetkých pracovníkov
 • Vytváranie systému „vnútorných“ zákazníkov
 • Sústavné úsilie o optimálne, účelne a hospodárne uskutočňovanie všetkých činnosti porovnateľne s najvyspelejšími konkurentmi – princíp „zero defects“
 1. Objasnite pojem CASE, (napíšte anglické slová z ktorej skratka vznikla, slovenský preklad, využitie)
 • (Computer Aided Software Engineering)
 • počítačom podporované softvérové inžinierstvo = je to metodika, ale aj aplikácia.
 • Súčasťou CASE (CABE) = nástroj na modelovanie pre biznis

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥