Inovácie

Inovačný priestor

Inovačný priestor je tou časťou výrobného organizmu, v ktorej je žiadúce v sledovanom období inovačnou aktivitou dosiahnuť zlepšenie ekonomických parametrov.

Hlavné štádiá prípravy nových výrobkov

 • Vývoj nového výrobku vo výskumno-vývojovom stredisku
 • Výroba prototypu nového výrobku
 • Vývoj obalu nového výrobku

Najdôležitejšie kvalitatívne znaky výrobku

 • Funkčnosť
 • Trvanlivosť
 • Ovládateľnosť
 • Hygienickosť
 • Bezpečnosť
 • Ekologická nezávadnosť

Výrobkové inovácie

Výrobkové inovácie sú zamerané na zdokonalovanie parametrov a vlastností už vyrábaných výrobkov, alebo na vytvorenie úplne nových výrobkov, vychádzajúcich z nových konštrukčných koncepcií a princípov a uspokojujúcich úplne nové potreby.

Technologické inovácie

Technologické inovácie sú najčastejšie zamerané na zníženie materiálových a mzdových nákladov, zlepšenie pracovných podmienok, zníženie energetickej spotreby a zlepšenie životného prostredia.

Pružné organizačné formy zabezpečenia inovačného procesu

 • Iniciovanie invencie
 • Predbežné vyhodnotenie námetov na nové výrobky
 • Voľba marketingovej stratégie
 • Analýza hospodárnosti
 • Vývoj výrobku
 • Trhové testovanie
 • Masové uvedenie nového výrobku

Postup hodnotenia

 • Určenie jednotlivých nákladov na investíciu
 • Odhadnutie budúcich výnosov, ktoré prinesie investícia
 • Určenie „nákladov na kapitál“ vlastného podniku
 • Výpočet súčasnej hodnoty očakávaných výnosov(cash flow)

Metódy

 • Metóda výnosnosti investícií (ROI)
 • Metóda doby splatnosti, alebo návratnosti (Payback method)
 • Metóda čistej súčasnej hodnoty (NPV)
 • Metóda vnútorného výnosového percenta (IRR)

Metóda výnosnosti investícií

Podstatou tejto metódy je percentuálne zistenie rentability investícií. Táto metóda však nezohľadňuje rozloženie zisku v čase. Je to teda statická metóda.

Metóda čistej súčasnej hodnoty investícií

Podstata bola vysvetlená pri výpočte súčasnej hodnoty očakávaných výnosov. Čistá súčasná hodnota predstavuje rozdiel medzi súčasnou hodnotou očakávaných výnosov a nákladmi na investíciu.

Letecké testy – testy na skúšky z letectva

Na stránke Testy z letectva nájdete množstvo rôznych testov a kvízov, ktoré Vám pomôžu pri príprave na skúšky z letectva alebo jednoducho rozšírení svojich znalostí o tejto oblasti.

Testy z letectva je on-line služba, ktorá Vám umožní overiť Vaše znalosti o leteckej doprave a letectve. S Testami z letectva môžete zlepšiť svoje vedomosti o leteckej bezpečnosti a pravidlách letectva, kedykoľvek a kdekoľvek.

Autoškola – testy na prijímačky

On-line Testy z autoškoly poskytujú rozmanité typy testov, ktoré zahrňujú otázky z dopravných značiek, pravidiel cestnej premávky a situácií na ceste.

Testy autoškoly sú on-line služba, ktorá umožňuje potenciálnym vodičom trénovať si svoje vedomosti o cestnej premávke a pripraviť sa na skúšku na získanie vodičského oprávnenia. Vďaka on-line službe Testy autoškoly môžu budúci vodiči trénovať svoje znalosti kedykoľvek a kdekoľvek, čo im umožňuje získať väčšiu istotu a sebadôveru pred skúškou.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥