Majetková štruktúra podniku – dlhodobý majetok

Nevyhnutným predpokladom uskutočňovania transformačného procesu podniku je existencia podnikových výrobných faktorov. Rozhodujúcu úlohu z nich majú potenciálne elementárne výrobné faktory, ktoré pôsobia v podnikovom transformačnom procese prostredníctvom svojej činnosti (stroje, zariadenia), alebo prostredníctvom statických funkcií ako ochrana hodnôt pred zničením (budovy). Tieto súčasti podnikových výrobných faktorov tvoria dlhodobý majetok podniku.

Dlhodobý majetok sa delí na:
a) dlhodobý hmotný majetok (DHM) – tvoria ho:
? pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu, pokiaľ nie sú finančnými investíciami
? samostatné hnuteľné veci a súboru hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 30 000,- Sk a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok
? pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky
? základné stádo a ťažné zvieratá bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu
? otvárky nových lomov, pieskovísk a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie, pokiaľ nie sú súčasťou vstupnej ceny DHM
? za DHM sa môže považovať aj HM, ktorého OC je 30 000,- alebo nižšie, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok (ak sa tak nerozhodne, drobný DHM účtujeme ako zásoby)
b) dlhodobý nehmotný majetok (DNM) – tvoria ho:
? práva priemyselného vlastníctva, autorské práva vrátane programového vybavenia, projekty, výrobné a technologické postupy, utajované informácie, marketingové štúdie, lesné hospodárske plány, technické a hospodársky využiteľné znalosti, ktorých vstupná cena je vyššia ako 40 000,- Sk a majú použiteľnosť dlhšiu ako 1 rok
? aktivované náklady na vývoj, zriaďovacie výdavky vyššie ako 50 000,- Sk
? technické zhodnotenie plne odpísaného nehmotného majetku vyššie ako 30 000,- Sk
? za DNM sa môže považovať aj NM, ktorého ocenenie sa rovná 50 000,- Sk alebo je nižšie s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok (ináč sa účtuje ako ostatné služby)
c) dlhodobý finančný majetok (DFM) – tvoria ich:
? CP a podiely,
? pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou v konsolidovanom celku,
? ostatné investičné CP a vklady so splatnosťou dlhšou ako 1 rok,
? nehnuteľnosti, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov, ktoré podnik nakupuje alebo vlastní za účelom obchodovania s DNMi, alebo na uloženie voľných peňažných prostriedkov do majetku.
? súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok
d) Dlhodobé pohľadávky – pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok

Najväčšiu časť DM podniku tvorí DHM. Podiel jednotlivých skupín DM z jeho celkového objemu vyjadruje štruktúru DM.

Dlhodobý majetok triedime podľa:
1. charakteru účasti vo výrobnom procese
a/ výrobný – priamo sa zúčastňuje na výrobnom procese, alebo tvorí nutnú rezervu pre zabezpečenie bezporuchového chodu podniku
b/ nevýrobný – využíva sa vo sfére obehu
2. technologickej funkcie vo výrobnom procese
a/ DHM odpisovaný
1. budovy, haly, stavby
2. stroje, prístroje, zariadenia,
3. dopravné prostriedky
4. inventár
6. základné stádo a ťažné zvieratá
7. drobný DHM
8. ostatný DHM
b/ DHM neodpisovaný
1. pozemky
2. pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 r, kt. nedosahli plodonosnú starobu,
2. umelecké diela a zbierky

Toto hľadisko umožňuje rozdeliť majetok na aktívny a pasívny:
? aktívny DM – časti majetku, ktoré sa priamo zúčastňujú na výrobnom procese a priamo ovplyvňujú výrobnú kapacitu podniku
? pasívny DM – časti majetku, ktoré iba vytvárajú podmienky pre plynulý chod výrobného procesu.
Pomer medzi aktívnym a pasívnym DM nazývame funkčnou štruktúrou DM.
3. využitia – DM v prevádzke, v oprave, v rezerve, v konzervácii, prenajatý iným podnikom, nevyužitý z iných príčin.
4. veku a ekonomickej životnosti – triedenie DM podľa veku je dôležité pre riadenie jeho reprodukcie. Veková štruktúra charakterizuje do určitej miery stupeň opotrebenia DM a nepriamo jeho technickú úroveň.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥