Náklady podniku

NÁKLADY PODNIKU

Podstata nákladov

„Peňažne vyjadrená spotreba zhmotnenej a živej práce, súvisiaca s riadnym fungovaním podniku.“

Náklady ≠ Výdavky

Spotreba ≠ Úhrada

Časové rozdiely medzi N a výdavkami:

 • N a V vznikajú súčasne
 • výdavky budúcich období
 • náklady budúcich období

Náklady:

– vo výkaze ziskov a strát

– nepredstavujú výdaj peňaž. prostr. a ani úbytok podnik. prostriedkov.

– pri výpočte DzP rozlišujeme N a vyd:

 • ovplyvňujúce ZD
 • neovplyvňujúce ZD

– členenie N podniku:

 • Druhové (účtovné členenie):
 • hospodárske (prevádzkové) N– pravidelná bežná činnosť, na kt. bol podnik založený
 • finančné N
 • mimoriadne N – živelná pohroma,…

účelové (kalkulačné) členenie: podnik vynakladá N na kalkulačnú jednotku

 • priame N – na kalkulačnú jednotku priamo (priamy materiál, priame mzdy, ostané priame N,…)
 • nepriame N – nie je možné určiť priamo na kalkulačnú jednotku. Celkový objem N sa umelo rozdelí podľa rozvrhovej základne (výrobná réžia,…)

členenie N podľa ich vzťahu k zmene množstva:

  • variabilné (premenlivé, pružné) N – pomocou koeficientu reakcie meriame zmenu objemu nákladov a zmenu objemu produkcie
  • fixné ( stále, pevné, nepružné) N – pri výrazných zmenách Q sa menia skokom

členenie N z hľadiska rozhodovania

  • relevantné N – majú vplyv na budúce výnosy
  • irelevantné N – nemajú vplyv na budúce výnosy, vzniknú nezávisle na rozhodnutí manažéra

členenie z hľadiska rozhodovania

 • relevantné – majú vplyv na budúce V
 • irelevantné – nemajú vplyv na budúce V, vzniknú nezávisle na rozhodnutí manažéra

NORMOVANIE NÁKLADOV:

Metódy stanovovania noriem:

 1. výpočtom
 2. pokusným meraním
 3. skúšobno-štatistické
 4. kombináciou predchádzajúcich

Spotreba materiálu je max. množstvo materiálnu potrebné na výrobu jednotky produkcie

Norma spotreby materiálu: technicho-hospodárska norma spotreby: maximálne množstvo potrebné na výrobu jednotky produkcie

FUNKCIE NÁKLADOV

 1. evidenčná funkcia: zabezpečovanie registrovanie N na úrovni podniku al. jeho zložiek na kalk. jednotku
 2. ekonomická funkcia: využíva sa v ekon. prepočtoch.

FAKTORY OVPLYV. VÝŠKU NÁKLADOV

– cena výrobných faktorov,

– počet a kvalita pracovníkov podniku a efektívnosť využívania pracovníkov,

– charakter výrobného procesu,

– úroveň technicko – hospodárskych noriem,

– organizácia výroby a práce,

– sortimentná skladba,

– objem výroby.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥