Oceňovanie dlhodobého majetku

Dlhodobý majetok sa oceňuje vstupnou cenou a zostatkovou cenou.

Oceňovanie dlhodobého majetku vstupnou cenou

Na oceňovanie dlhodobého majetku vstupnou cenou sa používajú tieto ceny:

  • obstarávacia cena
  • reprodukčná obstarávacia cena
  • cena obstarania
  • vlastné náklady

Oceňovanie dlhodobého majetku obstarávacou cenou

Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa dlhodobý majetok obstaral, vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním (napr. doprava, montáž, úroky, clo …). Obstarávacou cenou sa oceňuje nakúpený dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok.

Oceňovanie dlhodobého majetku reprodukčnou obstarávacou cenou

Reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa dlhodobý majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. Touto cenou sa oceňuje:

  • darovaný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok
  • dlhodobý majetok, ktorý sa vytvoril vlastnou činnosťou, ak reprodukčná obstarávacia cena je nižšia ako vlastné náklady
  • dlhodobý hmotný majetok bezplatne nadobudnutý na základe zmluvy o kúpe najatej veci (finančný leasing)
  • inventarizačný prebytok dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku (novozistený, doteraz v účtovníctve nezachytený)

Oceňovanie dlhodobého majetku cenou obstarania

Cena obstarania je cena, za ktorú sa dlhodobý majetok obstaral bez nákladov súvisiacich s jeho obstaraním. Oceňujú sa ňou finančné investície, a to cenné papiere a majetkové účasti.

Oceňovanie dlhodobého majetku vlastnými nákladmi

Vlastné náklady predstavujú náklady, ktoré sa vynaložia pri vytvorení dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vlastnou činnosťou. Sú to všetky výrobné priame a nepriame náklady, ako aj nepriame náklady správneho charakteru.

Vstupná cena sa môže zvýšiť o technické zhodnotenie dlhodobého majetku v dôsledku nadstavby, prístavby, stavebných úprav, rekonštrukcie alebo modernizácie.

Oceňovanie dlhodobého majetku zostatkovou cenou

Zostatková cena je cena, ktorá predstavuje rozdiel medzi vstupnou cenou a sumou vytvorených oprávok, ktoré predstavujú kumulované odpisy za celý čas používania dlhodobého majetku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥