FORMULÁCIA CIEĽOV

FORMULÁCIA CIEĽOV je stanovenie kvalitatívnych a kvantitatívnych cieľov. Vrcholovým cieľom podnikov, najmä akciovej spoločnosti, má byť maximalizácia bohatstva akcionárov. Tento ukazovateľ sa meria cez rast …

Podstata a náplň hodnotenia rizika

Podstata a náplň hodnotenia rizika – hodnotenie rizika je činnosť, ktorá prebieha v úzkej nadväznosti s hodnotením celkovej výhodnosti jednotlivých variantov rozhodovania. Riziko neposudzujeme izolovane, …

Politické riziko

Politické riziká – možno rozdeliť na riziká spôsobené makroekonomickou a sociálnou politikou vlády v rámci legitímnych regulačných funkcií v oblasti rozpočtu, daní, investícií, ochrany spotrebiteľa …

Ekonomické riziko

Ekonomické riziká – zahŕňajú širokú škálu nákladových rizík vyvolávaných zmenami jednotlivých nákladových položiek, ktoré sú spojené predovšetkým s rastom nákupných cien vybraných surovín a energie. …

Obchodné riziko

Obchodné riziká – prestavujú skutočné neistoty spojené s uplatnením výrobkov na trhu. Majú prevažne povahu rizík spojených s dopytom vo vzťahu k výške predaja a …

Neistota, riziko, čisté riziko

Neistota – sa chápe v zmysle variability, ktorá neumožňuje presnú predikciu budúcich výsledkov určitých aktivít a lebo procesov. Prejavuje sa to menšími alebo väčšími odchýlkami …

Externé mikroprostredie podniku

Externé mikroprostredie podniku tvoria: Dodávatelia Tvoria ho firmy a jednotlivci, ktorí zásobujú podnik zdrojmi potrebnými na výrobu výrobkov a služieb. Firma musí pozorne sledovať možnosti …