Podnik a podnikanie

Podnik a podnikanie

Slobodné podnikanie je základom trhovej ekonomiky

Podnikanie = sústavná činnosť, ktorú vykonáva samostatne podnikateľ vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku

Podnik= hospodárska jednotka, majúca ekonomickú samostatnosť a právnu subjektivitu, pozostávajúca z hmotných , nehmotných a osobných zložiek podnikania.

Základnou funkciou podniku je jeho podnikateľská funkcia, čiže súbor aktivít orientovaných prednostne na podnikateľský úspech a obmedzenie podnikateľského rizika.

Podnikateľská funkcia závisí od:

  • výrobnej funkcie (vytváranie výrobkov a služieb)
  • obchodnej funkcie (realizácia produktov za trhové ceny)
  • ekonomickej funkcie (transformačný proces)
  • sociálnej funkcie (súbor aktivít zameraných na uspokojovanie sociálnych potrieb)

Typológia podnikov: ( podľa kritérií kvalitatívnych a kvantitatívnych)

Podľa veľkosti: malé, stredné, veľké

vlastníctva: súkromné, verejné, zmiešané

predmetu činnosti: výrobné podniky , podniky služieb

organizačnej formy: podniky jednotlivca ( živnosť, SZČO osoby podnikajúce na základe iného ako živnostenského opatrenia: napr. lekári, právnici, notári, drobní roľníci , audítori …..) , obchodné spoločnosti( v.o.s. , k. s.)( s.r.o., a.s. ) , družstvá

Právne formy podnikania

podnik jednotlivca: živnosť (ohlasovacia – voľná, remeselná, viazaná, koncesovaná

obchodné spoločnosti: osobné (v.os., k.s.), kapitálové (s.r.o., a.s.)

družstvá

európska akciová spoločnosť (societas europea- SE, európske združenie hospodárskych záujmov EZHZ, európske družstvo

Financovanie podnikov:

interné zdroje: zisk, odpisy

externé zdroje: úvery, obligácie, dodatočné emisie akcií

obligácia= úverový cenný papier, má stanovenú úrokovú sadzbu a dobu splatnosti

akcia = majetkový CP, ktorý majiteľa oprávňuje podieľať sa na zisku a riadení spoločnosti (znie na meno, alebo na doručiteľa, má podobu kmeňovej, prioritnej, zamestnaneckej akcie)

Oddelenie vlastníctva od riadenia:

Vlastnícke funkcie plnia akcionári priamo (pomocou “kontrolného balíka akcií“ – najefektívnejšia ak mám viac ako 50%, alebo nepriamo(prostredníctvom mechanizmu finančného trhu)

Podnikateľskú funkciu plní manažment – výkonní riaditelia a čiastočne i predstavenstvo

Teórie firmy: ( akým spôsobom sa správanie firmy konštituuje na trhu v podmienkach dokonalej a nedokonalej konkurencie)

Neoklasická analýza: základný pojmový a metodologický aparát, rozpracovaný najmä v súvislosti s teóriou nedokonalej konkurencie. ( prof. Marschal) .

Abstraktno-logický prúd: zásadu maximalizácie zisku nahrádza zásada optimálnej výšky zisku, vznikajú modely manažérskych firiem ( W. Baumol – model optimalizácie zásob) a modely rastu (R . Marris – sledujú optimálne tempá rastu činností v spoločnosti).

Sociálnoekonomické teórie firmy: sociálne a inštitucionálne aspekty korporácií, „teória zrelých korporácií“ ( J. K. Galbraith).

Behaviorálna teória firmy: motivácia záujmových skupín a rozhodovacie procesy, „agency theory“ (vzťah manažérov a vlastníkov).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥