Podnikateľské riziko a postoje podnikateľa k riziku

Rozlišujeme 2 druhy podnikateľských subjekov:

 1. podnik jednotlivca – vo vlastníctve 1 osoby, ktorá neobmedzene ručí za svoje záväzky, za podnik. Riziko.
 2. podnikateľské jednotky – obchodné spoločnosti, banky, družstvá, združenia podnikov

Vlastnosti podniku (podľa Gutenberga):

 1. kombinácia výrobných faktorov – v podniku sa účelne kombinujú účel. faktory vzhľadom k požadovanému výstupu podielu.
 2. princíp hospodárnosti (ekonomicky) – snaha podniku konať čo najhospodárnejšie. Buď maximálny výstup alebo minimálne vstupy pri danom výstupe alebo optimalizuje sa vzťah medzi vstupmi a výstupmi.
 3. princíp finančnej rovnováhy – schopnosť podniku plniť svoje platobné povinnosti.

Čo skutočne tvorí podnik?

 • veci
 • majetkové práva
 • nehmotné práva (obchodné meno, povesť goodwill, postavenie na trhu – know how)
 • osobné zložky

Ocenenie týchto zložiek určuje jeho hodnotu.

Podnikateľské riziko

Podnikateľské riziko je neoddeliteľná súčasť podnikania. Je to stupeň neistoty, určitá hodnota, ktorá opisuje neistotu tým, že stanoví pravdepodobnosť výskytu javov v nejakom intervale. Riziko je spájané s podnikateľským neúspechom, má svoju negatívnu a pozitívnu stránku. Negatívne sa spája s obavami straty, zániku. Pozitívna stránka pôsobí na podnikateľský subjekt motivačne, napr. dosiahnutie zisku, rozvoj podniku,…

Faktory ovplyvňujúce podnikateľské riziko:

 1. externé – majú často podobu makroekonomických príčin (zmeny v daňovom systéme, v colnom systéme, inflácia, zmeny kurzu meny, združovanie podnikov,…)
 2. interné – príčiny, ktoré vyplývajú z osobnosti podnikateľa (sústreďovanie sa na krátkodobý problém, neochota inovovať, preceňovanie predpokladaných efektov, rast byrokracie v riadení podniku.

Aké postoje má podnikateľ k riziku?

 1. podnikateľ s averziou k podniku
 2. podnikateľ so sklonom k riziku
 3. neutrálny postoj k riziku

Redukcia podnikateľského rizika:

 • diverzifikácia podnikateľských aktivít – podnikanie v rôznych oblastiach (rôznorodá podnikateľská činnosť a oblastiach
 • flexibilita
 • delenie rizika – realizuje sa tak, že podnikateľské riziko znášame s niekým iným, nie sám
 • transfér rizika – presúvanie rizika na iný subjekt napr. na dodávateľa.
 • Poistenie

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥