Portfóliové stratégie 2

Popíšte maticu strategickej orientácie firmy SHELL
Umožňuje stanoviť pre každú aktivitu strategické akcie. Ma dve dimenzie potenciálny trh a kapacitu podniku (konkurenčnú schopnosť aktivít).

opíšte maticu ADL a jej význam pri portfóliovej analýze
Určuje stratégie v závislosti od fázy životného cyklu a konkurenčnej pozície (podľa A. D. Littlea).

Objasnite konceptuálne základy portfóliových modelov založených na finančnej analýze
Na efektívnom trhu kurz akcie reprezentuje hodnotu podniku.
M = (rc – g) / (Kc – g). B

M – trhová hodnota podniku, B – bilančná hodnota, rc – rentabilita vlastného kapitálu, Kc – cena kapitálu, je rovná miere rentability ktorú možno dosiahnuť na finančnom trhu z aktíva bez rizika, zvýšenú o rizikovú prémiu (Kc = ra), g – miera rastu podniku (jeho aktív)
Podľa modelu rovnováhy finančných aktív (MEDAF) možno vypočítať hodnotu očakávanej miery rentability ra = miera rentability bezrizikovej investície + riziková prémia.
rs – rentabilita bez rizikovej investície
rm – rentabilita diverzifikovaného portfólia
(rm – rs) – cena rizika
Kc – výsledná cena kapitálu
B – (beta) rizikový koeficient vyjadruje cenu rizika, ktorú je investor ochotný zaplatiť
Kc = ra = rs + B. (rm – rs)

Čo je základnou myšlienkou M/B modelu pri analýze portfólia aktivít?
Vo finančnej teórii je hodnota podniku čistou súčasnou hodnotou budúcich výnosov, alebo ak je podnik kótovaný na burze je to kurz akcie. Táto hodnota (ČSH alebo kurz) je indikátorom budúcej hodnoty podniku, ktorú očakáva investor a dáva sa do pomeru s čistým účtovným aktívom podniku (bilančná hodnota podniku) vyjadruje súčasný stav. Z toho sa určí či bude hodnota rásť (ak M>B) alebo klesať (ak M<B).
M/B = M Trhová hodnota podniku (kurz akcie) / B Bilančná hodnota podniku (čisté účtovné aktívum

Popíšte portfóliovú maticu Marakon Associates
rc – rentabilita kapitálu M – trhová hodnota podniku (kurz akcie)
ra – náklady na kapitál B – bilančná hodnota podniku
E1 – vysoká rentabilita, vysoká trhová hodnota (vynikajúci podnik)
E2 – vysoká rentabilita, nízka trhová hodnota (v minulosti úspešný ale upadá)
E3 – nízka rentabilita, nízka trhová hodnota (bez šance)
E4 – nízka rentabilita, vysoká trhová hodnota (očakáva zlepšenie)

Popíšte maticu ziskovosti Marakon Associates a jej význam.
Matica je významná pre riadenie portfólia, oproti starším metódam má viacero predností. Ukazuje, že nestačí aby portfólio bolo vyvážené z hľadiska aktivít generujúcich a spotrebovávajúcich zdroje, a aby aktivity vykazovali rast. Akonáhle zavedieme kritérium rentability, aktivity nachádzajúce sa v dolnej polovici nespĺňajú požiadavky, pretože v podstate degradujú, aj keď produkujú zisk. Ako optimálne s javí v tomto prípade portfólio. Ktoré je rozložené okolo diagonály vpravo hore. Je to portfólio, ktoré je vyvážené z hľadiska tvorby a spotreby zdrojov, schopné ďalšieho rastu a rozmnožovania hodnoty.
Diagonála oddeľuje aktivity generujúce zdroje od aktivít spotrebujúcich zdroje. Horizontálna čiara je hranicou aktivitami zvyšujúcimi hodnotu a aktivitami deštruujúcimi hodnotu. Vertikálna čiara umožňuje rozlišovať medzi aktivitami, ktoré zvyšujú svoj podiel na trhu a aktivitami, ktoré podiel strácajú.

Znázornite model Zákon BCG a jeho základnú filozofiu.
Model sa zameriava na maximálny realizovateľný rast podniku. Podnik sa stáva obeťou svojho rastu, ak pri svojom rýchlom rozvoji nie je schopný generovať dostatok zdrojov pre ďalšiu expanziu. = Model stanovuje limitnú rýchlosť rastu, zodpovedajúcu finančným zdrojom, ktorými podnik disponuje.
Aktivity na diagonále nezískavajú, ani nestrácajú svoju pozíciu na trhu. Aktivity naľavo od diagonály rastú pomalšie ako trh, na ktorom sa nachádzajú a strácajú svoje pozície v porovnaní s konkurenciou. Napravo sú aktivity s vysokým tempom rastu. Priamka G tvorí hranicu, ktorú nesmie podnik prekročiť. Je to hranica maximálneho realizovateľného rastu, priemerné tempo rastu podniku musí byť vľavo od G.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥