Pozicioning

Pozicioning patrí medzi súčasti cieleného marketingu. Medzi ďalšie súčasti môžeme zaradiť aj segmentáciu trhu a targeting trhu.

Targeting

Výsledkom targetingu je, že organizácia objaví na trhu segment, (skupinu zákazníkov) s potrebami, ktoré dokáže uspokojit svojim produktom lepšie ako konkurencia.

Pozicioning

Pozicioning znamená pre každý zvolený trhový segment stanoviť a komunikovať odlišnú výhodu (výhody) trhovej ponuky organizácie s cieľom maximalizovať prínosy pre zákazníka a organizáciu. Kým výsledkom pozicioningu má byť úspešné vytvorenie a komunikovanie zákaznícky zameranej ponuky hodnoty (výhody), teda presvedčivého dôvodu, prečo by mal byt daný produkt zákazníkom zakúpený.

Pozicionový rámec

V rámci pozicioningu hovoríme o pozicionovom rámci. Jedná sa o reťaz od produktového lídra (novinky), prevádzkovo dokonale organizácie (spoľahlivosť) a organizácie blízkej zákazníkom (plnenie individuálnych potrieb).

Podobnosť a rozdielnosť produktov

Po ukončení určenia konkurenčného referenčného rámca pozicioningu spočíva následný krok v určení dvoch oblastí:

  • podobnosť (zhoda) produktov – vlastnosti, znaky, charakteristiky, ktoré sú zdieľané s inými organizáciami, poskytujúcimi podobné produkty
  • rozdielnosť produktov – vlastnosti, znaky, charakteristiky (výhody) produktu, o ktorých je (má byt) zákazník presvedčený, že by ich nenašiel u konkurencie

Zmeny v ekonomickom prostredí vyvolali tlak na konkurencieschopnosť podnikov a na hľadanie nových metód a nástrojov merania úspešnosti podnikania. Zaviedol sa nový princíp stotožnenia úspešnosti podniku s tvorbou hodnoty pre vlastníka.

Moderné metódy hodnotenia výkonnosti podniku

Tradičné pomerové finančné ukazovatele už v súčasnosti nevyjadrujú dostatočne tvorbu akcionárskej hodnoty. Hlavným nedostatkom účtovných ukazovateľov sú najmä z explicitného hľadiska, pretože nezohľadňujú náklady vlastného kapitálu, ani časovú hodnotu peňazí a riziko.

Medzi základné moderné metódy hodnotenia výkonnosti podniku patria:

  • EVA – ekonomická pridaná hodnota
  • MVA – trhová pridaná hodnota
  • CVA – peňažná pridaná hodnota
  • CF ROI – rentabilita investícií založená na peňažných tokoch
  • SVA – akcionárska pridaná hodnota

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥