Právne formy podnikov v SR

Medzi hlavné právne formy podnikov v Slovenskej republike patria:

  • podnik jednotlivca – osoba podniká na základe živnostenského oprávnenia, na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa zvláštnych predpisov alebo vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zvláštneho predpisu
  • obchodné spoločnosti – sú založené na základe zmluvy medzi spoločníkmi. Všetky obchodné spoločnosti sa zapisujú do obchodného registra a vznikajú až týmto dňom, a týmto dňom získavajú aj právnu subjektivitu. Sú to verejná obchodná spoločnosť v.o.s., komanditná spoločnosť k.s., spoločnosť s ručením obmedzeným s.r.o. a akciová spoločnosť a.s.
  • družstvo – právnická osoba, založená za účelom podnikania alebo na zabezpečenie hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojich členov. Typickým znakom družstva je osobná rovnosť členov
  • štátny podnik – je zriaďovaný orgánom štátnej správy. Vzniká na základe rozhodnutia zakladateľa dňom zápisu do obchodného registra
  • združenie – spojenie niekoľkých fyzických alebo právnických osôb za účelom spoločného podnikania
  • joint venture – podniky so zahraničnou majetkovou účasťou

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥