SRO, VOS, KS

Charakteristické črty osobnej spoločnostiverejno-obchodnej spoločnosti. – VOS- má blízko k združeniu, no má právnu subjektivitu

 • veľké podniky nevyužívajú túto formu, skôr malé
 • osobné ručenie spoločníkov za záväzky spoločnosti a to spoločne a nerozdielne celým svojim majetkom,
 • spoločenská zmluva musí obsahovať: obchodné meno a sídlo spoločnosti, určenie spoločníkov a ich bydliská, v prípade PO jeho sídlo, predmet podnikania,
 • spoločnosť nemá povinnosť vytvoriť základné imanie, zákon neustanovuje pre spoločníkov základný min. vklad (v spoločenskej zmluve to môže byť stanovené aj inak),
 • všetci spoločníci sú oprávnení na obchodné vedenie spoločnosti – rozhodovanie o záležitostiach vo vnútri podniku(v spoločenskej zmluve aj inak),
 • štatutárnym orgánom sú všetci spoločníci pokiaľ SZ – spoločenská zmluva neurčuje že konajú spoločne alebo inak
 • zisk sa delí medzi spoločníkov rovným dielom (v spoločenskej zmluve aj inak), ak sa delí rovným dielom, spoločníci majú nárok na úroky z hodnoty svojho splateného vkladu
 • spoločnosť nie je platiteľom dane z príjmov právnických osôb, ale každý spoločník je osobitne platiteľom dane z príjmov FO.

Charakteristické črty kapitálových spoločností (s.r.o. a a.s.):

 • rozsah ručenia sa zužuje v porovnaní s VOS
 • oddelenie kapitálovej účasti od konania v mene spoločnosti,
 • členom orgánov spoločnosti sa popri spoločníkoch môžu stať aj tretie osoby,
 • účasť spoločníka v spoločnosti je viazaná na minimálny vklad,
 • zákon ustanovuje pre spoločnosť minimálne základné imanie,
 • vystúpenie spoločníka (akcionára) zo spoločnosti neohrozuje existenciu spoločnosti,
 • štruktúru orgánov spoločnosti už predpisuje zákon.

Charakteristiké črty zmiešanej spoločnostikomanditnej spoločnosti:

– má znaky kapitálovej aj osobnej spoločnosti – preto ju charakterizujeme ako zmiešanú,

 • ide OS pozostávajúcou z dvoch druhov spoločníkov – komplementárov a komanditistov,
 • komplementári (minimálne jeden) ručia za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom a komandisti (minimálne jeden) do výšky svojho nesplateného vkladu,
 • nie je určená výška základného imania,
 • komanditista je povinný vložiť do spoločnosti vklad najmenej 250 Eur (v spoločenskej zmluve to môže stanovené aj inak),
 • spoločenská zmluva musí obsahovať to isté ako u v.o.s. + určenie ktorí zo spoločníkov sú komplementári a ktorí komanditisti, u komplementárov sa uvádza aj rodné číslo FO alebo identifikačné číslo PO ak bolo pridelené, a výška vkladu každého komanditistu,
 • na obchodné vedenie spoločnosti sú oprávnení len komplementári, v ostatných záležitostiach podľa väčšiny hlasov (v ostatných záležitostiach podľa spoločenskej zmluvy aj inak),
 • zánik komanditistu nemá vplyv na ďalšiu existenciu spoločnosti, zánik komplementára môže viesť k zrušeniu spoločnosti,
 • zisk sa pre komplementárov a komanditistov delí na polovicu (podľa spoločenskej zmluvy aj inak), komplementári časť zisku na nich pripadajúcu rovným dielom (podľa spoločenskej zmluvy aj inak), a komanditisti podľa výšky splatených vkladov (podľa spoločenskej zmluvy aj inak),
 • spoločnosť je platiteľom dane z príjmu PO (tá časť zisku, ktorá pripadá na komanditistov), komplementár ako spoločník vo v.o.s. (daň z príjmu FO) a komanditista ako spoločník v s.r.o. daň už neplatí.

Ďalšou z foriem malého podnikania je družstvo (ale nejde o OS). Obchodný zákonník ho definuje ako spoločenstvo neuzavretého počtu osôb, založeného na účel podnikania alebo zabezpečenia hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Musí mať minimálne 5 členov. Ak členom družstva sú najmenej dve právnické osoby, minimálny počet členov nemusí byť splnený. Založenie družstva sa koná na ustanovujúcej schôdzi, ktorá určí zapisovanie základného imania vo výške najmenej 1 250 Eur) a schváli stanovy, ktoré predstavujú základný dokument družstva.

Družstvo je PO, ktorá za plnenie svojich záväzkov ručí celým svojim majetkom. Členovia družstva neručia za záväzky družstva. Orgánmi družstva sú členská schôdza (najvyšší orgán), predstavenstvo (štatutárny orgán), a kontrolná komisia.

Družstvo nie je výlučným podnikateľským subjektom. Družstvo môže zabezpečovať aj iné ako podnikateľské činnosti. K jeho výhodám patrí skutočne minimálne základné imanie a to, že členovia neručia za záväzky družstva.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥