Štátny podnik, združenie, joint venture

Štátny podnik, združenie a joint venture patria medzi špeciálne typy podnikov, resp. právnych foriem podnikania.

Štátny podnik

 • Podnikanie štátnych podnikov upravuje Zákon č. 111/1990 Zb. Zákon o štátnom podniku.
 • Zakladateľ: Ústredný orgán štátnej správy
 • Zakladateľský dokument: Zakladateľská listina
 • Vznik: zápisom do Obchodného registra
 • Orgány: riaditeľ štátneho podniku (štátny orgán), dozorná rada

Združenie

 • právna forma bez právnej subjektivity
 • združenie môže založiť neobmedzený počet právnických osôb alebo fyzických osôb – účastníkov
 • tieto osoby podnikajú na základe zmluvy o združení
 • účastníci sú právnymi subjektami
 • najčastejší predmet podnikania sú projektové organizácie, programátori, ekonomickí poradcovia a pod.

Joint venture – podnik so zahraničnou majetkovou účasťou

Podnik so zahraničnou majetkovou účasťou alebo tzv. Joint venture je charakterizovaný ako spoločenstvo medzi zahraničným partnerom a miestnym partnerom v krajine sídla podniku. Joint venture predstavuje dlhodobo kapitálovo zdôvodnenú a zmluvne určenú spoluprácu medzi podnikmi z rôznych krajín. Medzi motívy, ktoré vedú k vzniku spoločných podnikov, najčastejšie patrí:

 • získanie dodatočných finančných zdrojov
 • rýchly transfer technológií
 • úspora nákladov vyplývajúca z rastúceho objemu výroby
 • získanie nových tokov
 • posilnenie konkurenčnej schopnosti podnikov
 • rozloženie rizika v podnikateľskej činnosti

Viac sa o podnikoch Joint venture a ich stratégiách dočítate na stránke Joint venture a stratégie Joint venture.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥