STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

Strategický plán sa zostavuje na vrcholovej úrovni podniku, je do určitej miery neurčitý a komplexný

Strategický plán by mal obsahovať:
1. primárny cieľ v príslušnej oblasti určený na 3-5 rokov
2. stratégiu, t. j. určitý postup odkiaľ kam
3. taktiku, t. j. výber metód a prostriedkov pre dosiahnutie cieľa a zabezpečenie implementácie stratégie
4. náklady, výnosy, potrebné pracovné sily, časový rozpis

Strategický plán je základom pre strategický manažment.

Vývoj:

1. 50.-60. roky-nejde ešte o strategický plán, ale ide o dlhodobé plánovanie. Organizácia sa definuje ako vnútorne uzavretý systém s dostatkom zdrojov, t.j. dlhodobé úlohy sa rozpisujú v rámci interného prostredia organizácie
2. 60.-70. roky-prudko sa menia vonkajšie podmienky (ropná kríza, inflácia, ekologické katastrofy, nedostatok zdrojov). Organizácia sa chápe ako otvorený systém, ktorý neprežije bez interakcie s okolím. Pre túto etapu je príznačný názov „strategické plánovanie“, t.j. korporujú sa ciele podniku a stanovuje sa stratégia.
3. 70.-80. roky-strategické plánovanie sa transformuje na „strategický manažment“, dopĺňa sa teda o implementáciu, hodnotenie a kontrolu stratégie.
4. 90. roky-veľké zmeny vo vonkajších podmienkach, neexistuje tu spoločný názor, ale môže ísť napr. o superkonkurenciu, spolupracujúce stratégie, riadenie zmien …. Celá etapa je poznačená globalizáciou vo svete (na jednej strane pohltenie malých podnikov veľkými gigantmi, na druhej strane roztrieštenie na malé podniky).

Strategické plánovanie

Strategické plánovanie je proces, ktorý zahŕňa
– výskum podmienok trhu, potrieb a želaní zákazníka, identifikáciu silných a slabých stránok, špecifikáciu sociálnych, politických a legislatívnych podmienok podnikania, a
– určenie disponibility zdrojov, ktoré môžu znamenať pre podnik jeho príležitosť, resp. hrozbu.

Výsledkom strategického plánovania je strategický plán, ktorého zložky sú:
a) poslanie
b) ciele
c) stratégie
d) plán portfólia

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥