Združovanie podnikov

Združovanie podnikov

 • spojenie právne a ekonomicky samostatných podnikov za určitým účelom bez toho, aby sa tým musela rušiť právna samostatnosť a autonómia jednotlivých združených podnikov.

Kritéria

 1. výrobno-technické kritérium
 2. územné hľadisko
 3. dĺžka trvania vzájomného spojenia podnikov
 4. intenzita vzájomného spájania podnikov

 VÝROBNO TECHNICKÉ KRITÉRIUM

 • Horizontálne spájanie podnikov rovnakých alebo príbuzných odborov
 • cieľ
  • odstránenie konkurencie medzi účastníckymi podnikmi
  • vytvorenie ovládajúceho postavenia na trhu voči neúčastníckym podnikom
  • Vertikálne- spájanie podnikov rozdielnych odborov, ktoré tvoria  nadväzujúce činnosti transformačného procesu
   • cieľ
    • pravidelné zabezpečenie surovín, materiálu
    • zníženie rizika nezávislosťou od cudzích dodávateľských podnikov
    • užšie spojenie s trhom
   • Diagonálne –
    • spájanie podnikov rôznych odborov, odvetví (vzájomne nesúvisiace trhy)
    • cieľ
     • kapitálové rozloženie rizika
     • prenikanie na nové trhy
     • diverzifikácia podnikateľských činností

ÚZEMNÉ HĽADISKO

 • regionálne združenie
 • spájanie podnikov na určitom území
 • národné združenie
 • na území štátu
 • medzinárodné združenie
 • podniky rôznych štátov è nadnárodné podniky

DĹŽKA TRVANIA VZÁJOMNÉHO SPOJENIA PODNIKOV

 • dočasné združenie – časovo ohraničené spojenie podnikov
 • trvalé združenie – časovo neohraničené spojenie podnikov

 INTENZITA VZÁJOMNÉHO SPÁJANIA PODNIKOV

 • kooperácia
 • dobrovoľná spolupráca samostatných podnikov na zmluvnom základe
 • spoločné plnenie podnikových funkcií a čiastočných úloh
 • finančná a právna nezávislosť
  • koncentrácia
 • vzťahová závislosť založená na kapitálovej účasti
 • finančná závislosť a právna nezávislosť
  • najvyšším stupňom koncentrácie sú fúzie

FÚZIE-  zlúčenie alebo splynutie predtým právne alebo ekonomicky samostatných podnikov

FORMY ZDRUŽENÝCH PODNIKOV

Podľa intenzity a trvania spojenia podnikov

 • konzorcium
 • kartel
 • odborný zväz
 • koncern
 • KONZORCIUM
  • združenie PO alebo FO
  • dočasné spoločenstvo na realizáciu určitého účelu
  • potrebný kapitál a riziko sa delia medzi jeho účastníkov
  • vzniká na základe zmluvy
   • účel
   • doba trvania
  • nemá právnu subjektivitu

 

 • KARTEL
  • zmluvné, horizontálne spojenie podnikov
  • cieľ
 • ovládnutie trhu prostredníctvom obmedzenia súťaživosti
  • podľa predmetu zmluvy:
   • kondičný kartel
    • na základe zmluvy
    • dodržiavanie určitých obchodných podmienok
   • výrobný kartel
  • stanovenie množstva výroby pre podniky
   • cenový kartel
  • stanovuje odbytové ceny vyrábaného tovaru
  • katelová zmluva vylučuje voľnú súťaž
   • kartel na rozdelenie zisku
  • stanovenie ceny
  • stanovenie výrobných kontingentov
  • stanovený zisk od jednotlivých účstníkov
  • rozdelenie zisku
   • odbytový (regionálny) kartel
  • priestorové rozdelenie trhu
  • môže vzniknúť monopolné posavenie v určitej oblasti
   • syndikát
  • najprísnejšia forma kartelu
  • zabezpečenie odbytu – jedene zo zúčasnených alebo samostatn obchodná spoločnosť
  • výrobca stráca kontakt s trhom
  • silná trhová pozícia voči odberateľom a konkurencii
  • spoločná odbztová politika
   • ODBORNÝ ZVÄZ
    • reprezentácia spoločných záujmov
     • hospodárske zväzy
     • komory
     • zamestnanecké zväzy

 

 • KONCERN
  • zachovávajú si právnu samostatnosť
  • podliehajú jednotnému vedeniu
  • jednotlivé podniky sú koncernové podniky
  • všetky zoskupené podniky s jednotným riadením vytvárajú jednotný ekonomický celok
  • podľa vzniku
   • založený na zmluvnom základe
  • neexistuje kapitálová závislosť
  • sú si navzájom rovné
   • založený na vzťahovej závislosti

 

 

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥