Akciová spoločnosť

Definícia akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou nominálnou hodnotou. Je to PO, ktorá za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom, akcionári neručia za záväzky spoločnosti. Ak spoločnosť zakladá 1 zakladateľ, podpisuje zakladateľskú listinu, ak 2 alebo viacerí zakladatelia, uzavrú zakladateľskú zmluvu. Založenie a.s. je možné na základe výzvy na upísanie akcií alebo bez výzvy na upísanie akcií. Spoločnosť vzniká zápisom do OR. Zápis sa môže uskutočniť, ak sa riadne konalo ustanovujúce valné zhromaždenie, ak upisovatelia upísali celú hodnotu ZI a splatili aspoň 30 % ZI peňažnými vkladmi, ak boli schválené stanovy a.s. a ak boli zvolení členovia orgánov spoločnosti. A.s. vytvára povinne rezervný fond podľa stanov. Orgánmi a.s. sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada. Zaniká dňom výmazu z OR.

Charakteristika akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť je typickou právnou formou skôr veľkých podnikov, preto je jej charakteristika uvedená veľmi stručne:

 • jej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou,
 • s. zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom, akcionár neručí za záväzky spoločnosti,
 • môže ju založiť jeden zakladateľ ak je PO, inak dvaja alebo viacerí,
 • hodnota základného imania je minimálne 25 000 Eur,
 • zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina musí obsahovať: obchodné meno, sídlo a predmet podnikania, navrhované základné imanie, počet akcií a ich menovitú hodnotu, formu a podobu, emisný kurz, počet akcií, ktoré upisujú jednotliví zakladatelia, atď. Ak má byť spoločnosť založená na základe výzvy k upisovaniu akcií, musí obsahovať ďalšie údaje stanovené zákonom,
 • pred vznikom spoločnosti musí byť upísaná celá hodnota základného imania a splatených minimálne 30 % z peňažných vkladov,
 • akcionár má právo na podiel zo zisku (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie,
 • orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie (najvyšší orgán), predstavenstvo (štatutárny orgán) a povinne dozorná rada (volení sú valným zhromaždením),
 • spoločnosť vytvára rezervný fond (pri vzniku minimálne 10 % základného imania, ďalšie roky minimálne 10 % z čistého zisku až do dosiahnutia minimálnej výšky 20 % základného imania),
 • s. je platiteľom dane z príjmov PO, z dividend sa od 1.1.2004 daň z príjmov neplatí.

Práva a povinnosti akcionára

Práva akcionára:

 • právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenie a uplatňovať návrhy
 • právo na podiel na zisku (dividendu)
 • právo na podiel z likvidačného zostatku pri likvidácii spoločnosti

Povinnosti akcionára:

 • splatenie upísanej nominálnej hodnoty akcií, príp. ďalšie povinnosti, ktoré určujú stanovy

Výhody a nevýhody akciovej spoločnosti

Výhody akciovej spoločnosti:

 • možnosť získať značné množstvo finančných prostriedkov na investovanie
 • ľahší prístup k úverom
 • odbornosť v manažmente
 • ľahkosť zmeny vlastníctva
 • prevažná oddelenosť vlastníctva od manažmentu

Nevýhody akciovej spoločnosti:

 • vysoké náklady spojené so vznikom spoločnosti
 • rozpory v záujmoch medzi vlastníkmi, manažmentom a zamestnancami
 • negatívne dôsledky veľkosti

Komentáre k článku Akciová spoločnosť (3)

 1. Akciová spoločnosť je právna forma veľkých podnikov s rozvrhnutým základným imaním na akcie, kde akcionári neručia za záväzky spoločnosti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥