Spoločnosť s ručením obmedzeným

Definícia spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálová spoločnosť. Povinnosťou spoločníkov je vložiť určitý vklad do spoločnosti. Spoločnosť sama zodpovedá veriteľom za svoje záväzky celým svojím majetkom, spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nesplatenej časti svojich vkladov. Zakladá sa spoločenskou zmluvou a vzniká dňom zápisu do OR. K návrhu na zápis do OR sa prikladá spoločenská zmluvy, živnostenské oprávnenie, doklad o splatení povinnej časti upísaného vkladu, príp. stanovy. Ak spoločnosť zakladá len 1 spoločník, musí by splatené celé ZI pri zápise do OR. Ak viacerí, musí byť splatených min. 30 % v peňažnej forme. Spoločnosť povinne vytvára z čistého zisku rezervný fond, ktorý sa používa na krytie strát spoločnosti. Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie spoločníkov, konatelia a dozorná rada. Spoločnosť zaniká dňom výmazu z OR.

Charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným je vhodná pre nižšie náročné kapitálové podnikanie

 • povinne vytvára základné imanie v minimálnej výške 5000 Eur, minimálny vklad jedného spoločníka je 750 Eur,
 • môže ju založiť aj jedna osoba, maximálne 50 spoločníkov,
 • r.o. zodpovedá za záväzky celým svojim majetkom, spoločník do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri,
 • spoločenská zmluva obsahuje podobné náležitosti ako je uvedené u v.o.s.,- (spoločenská zmluva musí obsahovať: obchodné meno a sídlo spoločnosti, určenie spoločníkov a ich bydliská, v prípade PO jeho sídlo, predmet podnikania) plus výšku základného imania, výšku vkladu každého spoločníka, ďalej mená, bydliská a rodné čísla prvých konateľov, prvých členov dozornej rady pokiaľ sa zriaďuje, určenie správcu vkladov (časti vkladov spoločníkov splatené pred vznikom spoločnosti spravuje zakladateľ, ktorý je tým poverený v spoločenskej zmluve),výšku rezervného fondu (ak ho vytvára)
 • vytvára rezervný fond (ak sa nevytvorí už pri vzniku, z čistého zisku prvý krát minimálne 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania, potom každý rok minimálne 5 % z čistého zisku, až do dosiahnutia jeho minimálnej úrovne 10 % základného imania), slúži len na krytie strát,
 • najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré schvaľuje stanovy- upravujú vnútornú organizáciu, podrobnejšie opisujú spoločenskú zmluvu), rozhoduje o zmene spoločenskej zmluvy, o zmene základného imania, vymenúva, odvoláva a stanovuje odmeňovanie konateľov, členov dozornej rady, schvaľuje ročnú účtovnú závierku, atď.,
 • štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia z radov spoločníkov alebo iných osôb, títo ručia za výkon svojej pôsobnosti aj svojim osobným majetkom, tak ako fyzická osoba (od 1.1.2003),
 • dozorná rada sa nezriaďuje povinne, iba ak to vyplýva zo spoločenskej zmluvy, jej poslaním je dohliadať na činnosť hospodárenia spoločnosti a predkladať o tom správu valnému zhromaždeniu,
 • podiel na zisku vyplatený po zdanení obchodnou spoločnosťou nie je predmetom dane z príjmu (od 1.1.2004).

Práva spoločníka s.r.o.

 • majetkové práva (právo na podiel na zisku, právo na vyrovnávací podiel, právo na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti)
 • právo týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti
 • právo na informácie o záležitostiach spoločnosti

Výhody a nevýhody s.r.o.

Výhody spoločnosti s ručením obmedzeným:

 • malý rozsah kapitálu potrebný na založenie
 • ručenie majetkom spoločnosti
 • obmedzený počet spoločníkov
 • vzájomná prepojenosť a komunikácia medzi spoločníkmi
 • značná rozhodovacia pružnosť, ak existuje 1 alebo málo konateľov

Nevýhody spoločnosti s ručením obmedzeným:

 • obmedzené možnosti získania nového kapitálu
 • znížená úverová schopnosť

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥