Dlhodobý a krátkodobý majetok, ľudské zdroje

Dlhodobý majetok

-stály, fixný, v hosp. procese pôsobí počas viacerých časových období pričom forma sa nemení

Jednou z najdôležitejších charakteristík neobežného majetku je, že sa v transformačnom procese nespotrebováva naraz, ale postupne. Opakovaným používaním sa opotrebováva a svoju hodnotu prenáša do hodnoty vyrábanej produkcie, alebo poskytovaných služieb. Neobežný majetok = DNM, DHM, DFM.

Dlhodobý nehmotný majetok:

Ocenenie vyššie ako 2400€ Doba použiteľnosti viac ako 1 rok.

Patria sem: zriaďovacie výdavky, aktivované N na vývoj, SW, oceniteľné práva, goodwill, ostatný

Dlhodobý hmotný majetok:

Ocenenie vyššie ako 1700€ Doba použiteľnosti viac ako 1 rok.

Majetok, ktorý podniku slúži dlhú dobu, nespotrebováva sa naraz ale používaním sa opotrebováva a prenáša hodnotu vo forme odpisov.

Patria sem: pozemky, budovy, stavby, umelecké diela, samostatné hnuteľné veci, pestovateľské celky trvalých porastov, zvieratá, ostatný

Podľa charakteru účasti vo výrobnom procese:

 • Výrobný
 • nevýrobný

Podľa spôsobu prenosu hodnoty:

 • DHM odpisovaný
 • DHM neodpisovaný

Podľa technologickej funkcie vo výrobnom procese:

 • Aktívny DHM
 • Pasívny DHM

Podľa využitia:

 • DHM v prevádzke
 • DHM v oprave
 • DHM v rezerve
 • DHM v konzervácii
 • DHM prenajatý iným podnikom
 • DHM nevyužitý z iných príčin

Podľa technickej úrovne: zatrieďuje sa podľa vekovej štruktúry.

Podľa veku a ekonomickej životnosti: zatrieďuje sa podľa tried do skupín podľa doby používania.

Dlhodobý finančný majetok:

Tvorí fin. účasť podniku v iných podnikoch. Cenné papiere a vklady, ktoré budú v držbe >1 rok, pôžičky s dobou splatnosti >1 rok, ostatný

Krátkodobý majetok

Obežný majetok je časť majetku podniku, ktorú tvoria produkčné faktory používané v podniku kratšie ako jeden rok.

Jeho hodnota jednorazovo vchádza do nových výkonov: výrobkov, služieb, zvierat, predaného tovaru. Táto spotreba môže byť:

 1. konečná – výrobky, služby, zvieratá, tovar
 2. určená na ďalšiu spotrebu – materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby,
 3. pohľadávky
 4. finančný majetok

materiál – obstaranie materiálu, materiál na ceste a na sklade,

zásoby vlastnej výroby – nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá,

tovar – obstaranie tovaru, tovar na ceste a na sklade,

pohľadávky – z obchodného styku, voči ovládanej/ovládajúcej osobe, daňové pohľadávky,

finančný majetok – peniaze – v pokladnici, na ceste, ceniny,

– bankové účty

– krátkodobé finančné výpomoci – vydané dlhopisy, ostatné výpomoci,

– krátkodobý finančný majetok

ĽUDSKÉ ZDROJE

Ľudské zdroje predstavujú prioritný zdroj efektívnej činnosti s prosperity podniku a v súčasnosti sú rozhodujúcim predpokladom budovania silných stránok a konkurenčných výhod podniku.

Ako podnikový faktor predstavuje ľudská práca vynakladanie psychických a fyzických schopností človeka na dosiahnutie cieľov podniku. Pracovný výkon človeka je závislý od faktorov: fyzické a duševné schopnosti človeka(vek, nadanie, vzdelanie, skúsenosti) a súbor faktorov ovplyvňujúcich vôľu a chuť pracovať, t.j. maximálne využívať fyzické a psychické schopnosti.

Základné činnosti personálneho útvaru:

 • plánovanie pracovníkov
 • získavanie a výber pracovníkov
 • rozmiestňovanie pracovníkov
 • hodnotenie pracovníkov a práce
 • zabezpečovanie kolektívneho vyjednávania
 • tvorba a zabezpečovanie podnikových sociálnych služieb
 • presadzovanie úzkej spolupráce a dobrej komunikácie všetkých útvarov podniku a všeobecnej informovanosti zhora nadol.

Pracovníka je potrebné motivovať!! 4 faktory motivácie k práci: výber ľudí, pracovné podmienky, podnikové sociálne služby, odmeňovanie.

Stanovenie potreby ľudských zdrojov:

Je to zistenie počtu a štruktúry zamestnancov, ktorí sú potrební pre dosiahnutie podnikových cieľov. Štruktúra pracovníkov:

 • výrobní robotníci
 • režijní robotníci
 • manažéri

Metódy určovania potreby pracovníkov:

 1. expertné (intuitívne) metódy – sú založené na úsudku expertov, vychádzajú z info o podmienkach a náročnosti podnikových úloh. Týmito metódami sa stanovuje potreba manažmentu.
 2. kvantitatívne metódy – používajú na určenie potreby matematické a štatistické prepočty a vyžadujú si pomerne širokú údajovú základňu.

Princíp prepočtu týchto metód, ale aj všeobecného prepočtu potreby ľudských zdrojov vyzerá takto: potreba pracovníkov = objem práce/výkonnosť pracovníka

 • metóda normohodín – pracovníci, ktorí pracujú na normovaných

prácach, teda je to potreba predovšetkým výrobných robotníkov.

 • metóda noriem obsluhy – v podnikoch hutníckeho, chemického

priemyslu, v podmienkach, kde výkon pracovníka je závislý od technológie (aparatúrne výroby).

 • metóda obsluhovaných miest – tam, kde je viac rovnorodých

pracovísk, ktoré je treba obslúžiť. Pre plánovanie počtu pomocných pracovníkov.

Získavanie ľudských zdrojov:

Východiskom získavania ľudských zdrojov sú informácie o potrebe pracovníkov a ich štruktúre a o zdrojoch pracovných síl (vonkajší, vnútorní).

Úlohou získavania ľudských zdrojov je zabezpečiť dostatočný počet vhodných pracovníkov a to s ohľadom na náklady procesu. Personálna prax dáva spravidla prednosť obsadzovaniu voľných miest z vnútorných zdrojov.

Postupnosť krokov procesu výberu:

 1. ucelená a jasná predstava o pracovníkovi, to si vyžaduje popis práce a pracovného miesta.
 2. nábor a získavanie širšieho okruhu kandidátov (širší výber). Realizovaný

prostredníctvom inzerátov a úradmi práce. Počet uchádzačov závisí od:

 • propagačných opatrení podniku
 • situácie na trhu práce
 • požiadaviek na dané pracovné miesto
 • atraktivity podniku
 1. analýza schopností uchádzačov – zistiť a preveriť schopnosti uchádzača, rozšíriť okruh informácií o ňom a napomôcť tak ku konečnému rozhodnutiu.
 1. rozhodnutie o výbere – všetci uchádzači majú byť slušnou formou informovaní o výsledkoch výberového konania.

Tvorba pracovných podmienok

Časové podmienky práce – určujú dĺžku a štruktúru pracovného času, účelné striedanie práce a oddychu. Zákonník práce stanovuje: max. dĺžku týždenného pracovného času,

Max. dĺžku pracovného času počas pracovného dňa, min. nepretržitý denný/týždenný odpočinok, limity v poskytovaní dovolenky.

Pracovné prostredie – skladba a úroveň faktorov vplýva na pracovníka.

Faktory fyzikálne – osvetlenie, farba, hluk, čistota ovzdušia,

Faktory sociálno – psychologické – možnosti participovať na rozhodovaní o spôsobe vykonávania práce, tempo a monotónnosť práce, vzťahy na pracovisku.

Podnikové sociálne služby

Komplex činností ktoré podnik poskytuje svojim pracovníkom a ich rodinným príslušníkom. Podnik ich poskytuje dobrovoľne. Cieľom je pozitívne ovplyvniť výkon zamestnancov a budovať lojalitu voči podniku.

 • podnikové vzdelávanie
 • príspevok na stravovanie, rekreáciu, zdravotnícka starostlivosť, služobný mobil, auto, byt
 • cafeteria system

Odmeňovanie

Poskytovanie mzdy a iných peňažných odmien zamestnancom. Jeho úlohou je v prvom rade zohľadňovať úsilie a prínos zamestnancov pre podnik a podporovať ich motiváciu.

Zákon o mzde: Mzda je peňažné plnenie, alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnancovi za prácu.

Ekonomická funkcia mzdy:

 • nákladová – mzda ako cena práce je súčasť N
 • stimulačná/motivačná – jej pôsobenie na pracovnú aktivitu zamestnancov

Sociálna funkcia – pri usmerňovaní minimálnej životnej úrovne.

Základné mzdové formy:

 • časová
 • úkolová
 • podielová
 • kombinovaná

Doplnkové mzdové formy

 • prémie a odmeny
 • osobné ohodnotenie
 • podiely na hospodárskom výsledku
 • hodnotenie mimoriadnych pracovných podmienok

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥