Financie v podniku, finančné ciele podniku

Charakteristika financií

Podnikové financie sú sústavou peňažných vzťahov, do ktorých podnik vstupuje pri získavaní finančných zdrojov(financovaní), pri ich alokovaní a viazaní v jednotlivých zložkách majetku(investovaní) , pri využívaní majetku a pri rozdeľovaní dosiahnutých výsledkov.

Financovanie a investovanie plynule menia základné stavové veličiny podniku – majetok(stále a obežné aktíva) a zdroje jeho krytia (vlastné imanie, cudzie zdroje).

Peňažné prostriedky podniku predstavujú časť jeho aktív . Zachytávajú stav peňazí podniku k určitému dátumu a sú najlikvidnejšou zložkou majetku, ktorú je možné okamžite použiť na úhradu záväzkov. Peniaze zabezpečujú platobnú schopnosť, ale neprinášajú výnosy (alebo len nízke pri termínových vkladov) a cenné papiere prinášajú výnosy, ale nemôžu sa použiť na úhradu záväzkov, preto je dôležité zabezpečiť optimálny stav peňažných prostriedkov. Peňažné prostriedky podniku predstavujú tú časť jeho majetku, ktorá v daný okamih vystupuje vo forme hotovosti a vkladov na bankových účtoch. Hotovosť a krátkodobé vklady patria do krátkodobého finančného majetku. Terminované dlhodobé vklady patria do dlhodobého finančného majetku. DFM zahŕňa aj: vklady spoločníkov, dlhodobé obligácie a iné druhy podnikom vlastnených dlhodobých cenných papierov majetkovej a úverovej povahy. Patria sem umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré podnik zaobstaráva za účelom uloženia voľných peňažných prostriedkov, tak ako aj súbory hnuteľných a nehnut. vecí prenajímaných ako celok.

Finančný majetok – je časť podnikového majetku, ktorá zahŕňa peňažné prostriedky, iné finančné aktíva, rôzne druhy krátkodobých a dlhodobých cenných papierov.

Podnikový kapitál – súhrn všetkých prostriedkov vložených do majetku podniku vlastníkmi(vlastný kap.) a veriteľmi (dlhy, cudzí kapitál). Člení sa aj z časového hľadiska- krátkodobý, dlhodobý, resp. strednodobý kapitál. Jeho úlohou je zabezpečovať obnovu a prírastok majetku podniku s najnižšími priemerným nákladmi na získanie kapitálu, ako aj zabezpečovať optimálnu kapitálovú štruktúru podniku.

Finančné zdroje – môžeme charakterizovať ako zdroje tvorby peňažných prostriedkov a podnikového kapitálu. Získavaniu fin zdrojov pre bežné ale aj budúce potreby hovoríme financovanie. Činnosť podniku má vecnú stránku (majetkovú) a peňažnú stránku (financie).

V priebehu svojej činnosti podnik uskutočňuje rôznorodé peňažné vzťahy ako sú rozpočtové(napr dane), úverové, poistné, realizačné peňažné vzťahy(napr kúpa a predaj tovaru)

CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA- podnikové financie zobrazujú pohyb peňažných prostriedkov, kapitálu a finančných zdrojov.

Finančné ciele podniku

Hlavné ciele podnikateľskej činnosti :

  • Finančná stabilita podniku a jej efektívnosť-
  • Zvyšovanie podielu na trhu
  • Sociálne programy
  • Rešpektovanie programov na ochranu životného prostredia
  • Maximalizácia zisku
  • Inovácia technológií

Za základný cieľ podnikania sa často považuje maximalizácia zisku. Toto kritérium je dôležité, nie však jediné. Za základný cieľ sa dnes považuje maximalizácia trhovej hodnoty podniku ( príp akcií u a.s.)

Najdôležitejšie čiastkové ciele podniku sú 1. platobná schopnosť-znamená, že podnik má toľko pohotových platobných prostriedkov, aby mohol uhrádzať včas splatné záväzky. Je prejavom zdravého finančného hospodárenia firmy pre veriteľov, banky, dodávateľov, akcionárov a investorov. 2. Likvidita- schopnosť premeniť hodnoty na najlikvidnejšie aktívum- peniaze. Ide o schopnosť podniku vyrovnať platobné záväzky v budúcich obdobiach. Ukazovatele likvidity, ktoré používajú stavové veličiny vychádzajú zo súvahy a sú to podielové ukazovatele – momentálna likvidita, likvidita 1., 2., a 3. stupňa. Dôležitý je čistý činný kapitál, pretože poukazuje na to, aká časť obežných aktív je finančne krytá zdrojmi, ktoré má podnik trvalo alebo dlhodobo k dispozícií. 3. Rentabilita – je ziskovosť. Pre hodnotenie úrovne rentability nestačí vytvoriť zisk. Zisk sa dáva do pomeru k zdrojom vynaloženým alebo viazaným pri jeho tvorbe, 4. Stabilita – znamená schopnosť podniku zabezpečovať požadovanú úroveň likvidity a rentability (udržiavať súvahu vo vyrovnanom stave)

Čiastkové ciele podniku spolu úzko súvisia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥