Investičný majetok

1. Čo tvorí investičný majetok podniku?
IM podniku tvorí:

hmotný investičný majetok /HIM/
nehmotný investičný majetok /NIM/
finančné investície /FI/

2. Podľa akých hľadísk triedime IM podniku?
IM triedime podľa:
charakteru účasti vo výrobnom procese – výrobný, nevýrobný
technologickej funkcie vo výrobnom procese – HIM odpisovaný, HIM neodpisovaný
– aktívny IM, pasívny IM
využitia – IM v prevádzke, v oprave, v rezerve, v konzervácii, prenajatý, nevyužitý
technickej úrovne
veku a ekonomickej životnosti

3. V akých cenách oceňujeme IM podniku?
IM sa oceňuje: – v pôvodnej obstarávacej cene
– v reprodukčnej obstarávacej cene
– v zostatkovej cene

4. Aké druhy opotrebovávania IM podniku poznáte?
Opotrebovávanie IM: fyzické(materiálové) a morálne(ekonomické)

5. Aké metódy odpisovania IM podniku poznáte?
Metódy odpisovania IM: odpisové metódy výkonové
odpisové metódy časové – konštantné(lineárne, rovnomerné) odpisy
– variabilné(premenlivé)

6. Čo sú zrýchlené metódy odpisovania IM podniku?
Metódy zrýchleného odpisovania umožňujú zrýchlené odpísať obstarávaciu cenu IM takto:
– skrátením doby odpisovania
– skoncentrovaním odpisov do prvých rokov používania IM
– systémom doplnkových odpisov

7. Čo sú daňové odpisy?
Keže odpisy ako náklad znižujú zdaňovaný zisk, štát musí stanoviť záväzné pravidlá pre vý-
počet odpisov, ktoré musí podnik rešpektovať v daňovom priznaní. Takto vypočítané odpisy
nazývame

daňovými odpismi. Upravuje ich zákon č. 286/1992 Zb. o dani z príjmu v znení
neskorších predpisov.

8. Čo sú účtové a kalkulačné odpisy?
Sú to odpisy, v ktorých podniky nemusia rešpektovať ani direktívne stanovené doby odpiso-
vania a zrýchlenie odpisovania investičného majetku môžu preto dosiahnuť skrátením doby
odpisovania.

9. Aké využívanie IM podniku poznáte?
Využitie IM: extenzívne(časové) využitie
intenzívne(výkonové) využitie

celkové(integrálne) využitie : časové x výkonové

10. Čo je predpokladom vykonávania preventívnej údržbársko-opravárskej činnosti?
Predpokladom tejto činnosti je, že podnik má vybudovanú kvalitnú normatívnu základňu, ktorú tvoria: cyklus a štruktúra opráv, normy prácnosti údržbárskych výkonov, normatív ná-
kladov, iné štatisticko-ekonomické informácie týkajúce sa tejto činnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *