Obežný majetok

1. Charakterizujte obežný majetok z hľadiska jeho pôsobenia v transform. procese.
Obežný majetok môžeme charakterizovať ako súčasť majetku podniku, ktorý sa po vstupe do transformačného procesu celý naraz spotrebováva, t. j. vchádza do hodnoty nových vý-
robkov celou svojou podstatou. Je určený na ďalšiu spotrebu alebo na predaj. OM nazývame
obežnými aktívami.

2. Čo rozumiete pod štruktúrou OM a ktoré skupiny ju tvoria?
Štruktúra OM je podiel jednotlivých skupín na celkovom objeme obežného majetku. Tvoria ju nasledovné skupiny:
1. výrobné zásoby : základné suroviny a materiál, pomocné suroviny a materiál, palivá, naku-
pované polotovary, zásoby náhradných dielov
2. nedokončená výroba
3. hotové výrobky
4. tovar na ceste
5. pohľadávky
6. finančný majetok
7. ostatný obežný majetok

3. Vysvetlite kolobeh obežného majetku a jeho jednotlivé fázy.
Kolobehom OM rozumieme proces premeny, pri ktorom jeho jednotlivé prvky, resp. celé sku-
piny prvkov OM prechádzajú jednotlivými fázami vo sfére výroby a vo sfére obehu a znovu sa vracajú do východiskovej fázy.
Fázy:
1. fáza sa začína vo sfére obehu, kde sa nachádza OM vo forme finančných prostriedkov.
2. fáza – finančné prostriedky sa menia na výrobné zásoby.
3. fáza – výrobné zásoby sa menia na nedokončenú výrobu.
4. fáza – dokončením výroby vznikajú hotové výrobky.
5. fáza – fáza obehu, keď sa výrobky dostanú na sklad a postupne sa predávajú.

4. Definujte pojem „obrat obežného majetku“
Je to proces neustále sa opakovaného a súčasne prebiehajúceho kolobehu OM.

5. Čo predstavuje normatív OM podniku?
Normatív OM podniku predstavuje priemerné množstvo peňažných prostriedkov, ktoré je via-
zané vo výrobných zásobách.

6. Ktoré činitele ovplyvňujú výšku normatívu výrobných zásob?
Činitele: časová norma – dĺžka obdobia, počas ktorého sú zásoby viazané na sklade.
priemerná denná spotreba – závisí od noriem spotreby materiálu na výrobok.

7. Ako vypočítame normatív výrobných zásob?
Vypočítame ho ako súčin časovej normy a priemernej spotreby, t. j. : Nvz = Čn x DSpriem.

8. Čo vyjadruje koeficient narastania nákladov?
Koeficient narastania nákladov vyjadruje pomer medzi maximálnym časom viazanosti v ne-
dokončenej výorbe a priemerným časom viazanosti nákladov v nedokončenej výrobe. Môže nadobudnúť hodnoty od 0 po 1. Jeho veľkosť je priamo závislá od priebehu narastania ná-
kladov. Je tým menší, čím väčšia časť nákladov narastá ku koncu výrobného cyklu. Čím viac nákladov je vynaložených na začiatku výrobného cyklu, tým je koeficient narastania nákladov väčší.

9. Popíšte spôsob výpočtu normatívu nedokončenej výroby.
Normatív nedokončenej výroby predstavuje súčin časovej normy a priemerných denných ná-
kladov a má tvar : Nnv = Čn x DNpriem.

10. Čím je normatív hotovej výroby?
Normatív hotovej výroby vyjadruje množstvo obežného majetku viazaného v zásobách hoto-
vých výrobkov.

11. Ktoré sú ukazovatele využitia obežného majetku?
Ukazovatele:

finančnej závislosti – doba obratu, rýchlosť obratu, koeficient viazanosti

ukazovatele likvidity

12. Stručne definujte jednotlivé ukazovatele využitia OM a načrtnite ich priaznivé vývo-
jové tendencie.

1. Doba obratu – vyjadruje priemerný čas, za ktorý OM prechádza od okamihu vloženia do
roby až do ich uvoľnenia. Vzorec : Do = (s x d) / Ob
2. Rýchlosť obratu – vyjadruje koľkokrát za sledované obdobie prešiel príslušný OM svojimi vlastnými štádiami kolobehu. Vyjadruje sa teda počtom obrátok OM za určité obdobie. Vzorec: Ro = Ob / s alebo Ro = d / Do
3. Ukazovateľ viazanosti OM – je recipročným ukazovateľom rýchlosti obratu. Tento koeficient
vyjadruje pomer priemerného stavu OM (s) k vyrábanej, resp. realizovanej produkcii. To znamená, koľko OM viaže podnik na 1, – Sk realizovanej produkcie. Vzorec: Kv = s / Ob, Kv = 1/R

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥