Majetková štruktúra podniku – krátkodobý majetok

Majetková štruktúra podniku a krátkodobý obežný majetok sú pojmy, ktoré sú predmetom skúmania finančného manažmentu a účtovníctva. V teórii sa rozlišujú 3 pojmy: finančná štruktúra, kapitálová štruktúra a majetková štruktúra. Finančná štruktúra je zastrešujúci a širší pojem a zahŕňa kapitálovú a majetkovú štruktúru. Finančná štruktúra (Vlachynský, 2002) je podiel jednotlivých zložiek vlastného a cudzieho kapitálu na celkovom kapitále. Pojem kapitálová štruktúra sa chápe ako štruktúra dlhodobého majetku. Niektorí autori (Brealey, Myers) vnímajú kapitálovú štruktúru ako zmes rôznych cenných papierov a hovoria, že je predmetom skúmania finančného marketingu. Majetková štruktúra sa chápe ako štruktúra toho, čo podnik má a vlastní, je to štruktúra majetku podniku, ktorý bol získaný (financovaný) zo zdrojov (z kapitálu vlastného alebo cudzieho), ktorými podnik v určitom čase disponoval. Hovoríme teda o štruktúre aktív podniku. Kapitálová a majetková štruktúra podniku sú teda súčasťou finančnej štruktúry podniku. Rozdiel medzi kapitálovou a majetkovou štruktúrou podniku je v šírke ich záberu a v uhle pohľadu. Kým kapitálová štruktúra sa zaoberá najmä (iba) dlhodobými zdrojmi financovania potrieb podniku, majetková štruktúra sa zaoberá dlhodobým majetkom a súčasne aj krátkodobým (obežným) majetkom podniku ako výsledkom financovania.

Aby podnik mohol uskutočňovať podnikateľskú činnosť, potrebuje vecné hmotné prostriedky (napríklad budovy, stroje, materiál, tovar, peniaze apod.), ale aj súčasti, ktoré nemajú hmotný charakter (pohľadávky, licencie, patenty, softvér, goodwill apod.). Obe tieto súčasti tvoria majetok podniku. Tento majetok (aktíva) je krytý zdrojmi jeho financovania (pasívami). Majetok podniku je v neustálom pohybe a kolobehu. (Soukupová, 2001) To, aké je miesto obežného majetku v podniku, možno vidieť na klasifikácii majetku:
• Majetok podľa fungovania v podniku: Neobežný (nemení formu, dlhodobý)
o Nehmotný (zriaďovacie výdavky, softvér, oceniteľné práva, goodwill)
o hmotný (budovy, haly, stavby, stroje prístroje zariad., dopravné prostriedky, inventár, pestovateľské celky trvalých porastov, základné stádo a ťažné zvieratá, pozemky, umelecké diela a zbierky)
o finančné invetície (c.p., vklady, DD pohľadávky z pôžičiek, ostatné)
• Obežný (mení svoju formu, krátkodobý) (klasifikácia podľa európskej súvahy)
o Zásoby (materiál, nedokonč. výroba, polotovary vlastnej výroby, zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok, výrobky, zvieratá, tovar, poskytnuté preddavky na zásoby)
o pohľadávky (odberatelia, zamestnanci, spoločníci, iné)
? dlhodobé (z obchodného styku, voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe, v rámci konsolidovaného celku, odložené daňové pohľadávky, iné pohľadávky)
? krátkodobé (z obchodného styku, voči ovládanej a ovládajúcej osobe, v rámci konsolidovaného celku, voči spoločníkom členom a združeniu, sociálne zabezpečenie, daňové pohľadávky, iné pohľadávky)
o finančný majetok (peniaze – pokladnica, ceniny, bankové účty korunové a devízové: bežné alebo s dobou viazanosti viac ako 1 rok, c.p. obchodovateľné)
• Majetok podľa času (doba pôsobenia v podniku): dlhodobý (nad 1 rok), krátkodobý (do 1 roka)

Majetok v podniku možno rozdeliť podľa formy a toto delenie dáva odpoveď na otázku: V čom je podnikový majetok uložený, zastúpený? Zoznam položiek majetku tvoria aktíva. Majetok tiež možno deliť podľa zdrojov krytia a tu sa hľadá odpoveď na otázku: Z čoho sa podnikový majetok financoval, z akých zdrojov, komu je zaň podnik dlžný? Zoznam zdrojov financovania predstavuje pasíva. Platí, že aktíva sa rovnajú pasívam, pretože aktíva a pasíva predstavujú tú istú podstatu, na ktorú sa dívame z rôznych uhlov pohľadu.

Zákon o dani z príjmov 595/2003, par. 22 hovorí: Hmotným majetkom odpisovaným sú samostatné hnuteľné a nehnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných nehnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ktorých vstupná cena je vyššia ako 30 000,– SKK a prevádzkovo technické funkcie sú dlhšie ako 1 rok. Nehmotným majetkom sú práva priemyselného vlastníctva, autorské práva, softvér, projekty, databázy, technologické postupy, utajované informácie a iné súčasti, ktorých vstupná cena je vyššia ako 50 000,– SKK a majú prevádzkovo-technické funkcie alebo použiteľnosť dlhšiu ako 1 rok. Sú obstarané odplatne alebo vytvorené vlastnou činnosťou s cieľom obchodovať s nimi. Sem patria aj aktivované výdavky na vývoj, zriaďovacie výdavky a technické zhodnotenie plne neodpísaného majetku vyššie ako 30 000,– SKK.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥