Majetková štruktúra podniku – štruktúra aktív podniku

Predstavuje pravú stranu súvahy (aktíva) a možno k nej zaujať statický alebo dynamický prístup. Je zároveň najpodrobnejšou statickou (stavovou) charakteristikou podniku a predstavuje stranu aktív súvahy. Statický pohľad ukazuje, akú účtovnú hodnotu má daný majetok, resp. súhrn majetku v podniku ku konkrétnemu časovému bodu. Dynamický pohľad zisťuje, v akej štruktúre prirástol resp. ubudol majetok podniku za isté obdobie (časový interval) – spravidla za rok. Hovorí o tom, o koľko sa zmenili jednotlivé položky stálych a obežných aktív a v akom pomere. Zmeny jednotlivých položiek aktív ovplyvnia majetkovú štruktúru podniku na konci sledovaného obdobia (pri zostavení súvahy). Agregácia strany aktív súvahy dáva tieto položky (podľa európskych noriem) majetku podniku:
• Pohľadávky za upísané vlastné imanie – upísané, ale zatiaľ nesplatené vklady vlastníkov. Sú to zatiaľ nesplatené upísané akcie v a. s., resp. nesplatené vklady spoločníkov s. r. o., alebo v. o. s.
• Stále aktíva – sú v podniku viazané trvale, resp. dlhodobo. Doba ich obrátky je pomalá, vo všetkých prípadoch presahuje 1 rok. Patria sem dlhodobý nehmotný, dlhodobý hmotný majetok a dlhodobé finančné investície. V súčasnej súvahe sa stále aktíva uvádzajú ako neobežný majetok. (1. DD nehmotný – zriaďovacie nákl., aktivované náklady na vývoj, softvér, oceniteľ. Práva, goodwill, ostatný DD NM, preddavky na DDNM, 2. DD hmotný – pozemky, stavby, samostatné hnuteľ. veci al. súbory, pestovateľs. celky, stádo, ostatný DDHM, obstarávaný DDHM, preddavky na DDHM, 3. DD finančný – podiel. cp v ovládanej osobe alebo osobe s podstatným vplyvom, ostatné podielové cp, pôžičky v konsolid. celku, pôžičky do 1 roka, preddavky na DDFM)
• Obežné aktíva – sú tou časťou podnikového majetku, ktorá má fyzicky krátku dobu použitia, doba jej obratu spravidla nepresahuje 1 rok. V súčasnej súvahe sa označuje ako obežný majetok. Jeho klasifikácia je uvedená v rámci klasifikácie majetku (1. strana).
• Ostatné aktíva – obsahujú najmä účty časového rozlíšenia (náklady budúcich období, príjmy budúcich odbobí) a aktívne kurzové rozdiely.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥