Majetok podniku – financovanie, obstarávanie, odpisovanie

Majetok podniku predstavujú všetky hmotné aj nehmotné veci, ktoré podnikateľ potrebuje pre svoju činnosť, teda všetky prostriedky, ktoré podnik pri svojej činnosti obstaráva a používa na dosiahnutie svojich cieľov. Majetok podniku možno členiť z hľadiska charakteru alebo, časového hľadiska, z hľadiska prevádzkového cyklu alebo z hľadiska likvidity. Majetok alebo nepresne aktíva je v účtovníctve obsah (celej) ľavej strany súvahy (nazývanej aj strana aktív). Jeho opakom je pojem zdroje krytia majetku.

Definícia majetku podniku

Definícia podľa zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve znie: „Majetok sú tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa príslušných paragrafov zákona o účtovníctve; vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch.“

Členenie majetku z hľadiska charakteru

 • hmotný majetok predstavujú druhy majetku, ktoré majú hmotný charakter. Patrí tu dlhodobý majetok a zásoby, napr. stroj, dopravný prostriedok, počítač,
 • nehmotný majetok predstavujú tie druhy majetku, ktoré majú nehmotný charakter. Patrí tu dlhodobý nehmotný majetok, napr. softvér, patent, licencia,
 • finančný majetok predstavujú tie druhy majetku, ktoré majú finančný charakter. Patrí tu dlhodobý a krátkodobý finančný majetok, napr. peniaze v hotovosti, vklady na bankových účtoch.

Členenie majetku z časového hľadiska

Z časového hľadiska členíme majetok na:

 • dlhodobý majetok
 • krátkodobý majetok

Dlhodobý majetok podniku

Dlhodobý majetok podniku predstavujú tie zložky majetku, ktoré dlhodobo slúžia na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti. Jeho používanie je dlhšie ako jeden rok. Poznáme:

 1. dlhodobý hmotný majetok– hmotný majetok ktorého vstupná cena je vyššia ako 1700 eur, Do dlhodobého hmotného majetku patria rôzne druhy majetku:
  • stavby– sú dlhodobým hmotným majetkom bez ohľadu na vstupnú cenu. Ide napríklad o výrobné haly, sklady, cesty, ropovody, plynovody, podnikové byty a podobne,
  • hmotné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí– ich doba používania je dlhšia ako jeden rok a ich ocenenie je vyššie ako 1700 eur. Samostatné hnuteľné veci sú napríklad stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky, výrobná linka a podobne. Môžu sem byť zaradené aj samostatné hnuteľné veci s cenou 1700 eur a menej, ak o tom podnik rozhodne vo vnútornom predpise,
  • pestovateľské celky trvalých porastov– patria sem pestovateľské celky s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, bez ohľadu na vstupnú cenu – napríklad sady, kríky, vinice, chmeľnice a podobne.
  • základné stádo a ťažné zvieratá– sú dlhodobým hmotným majetkom bez ohľadu na vstupnú cenu, napríklad ošípané, hovädzí dobytok, dostihové kone a podobne,
  • otvárky nových lomov, pieskovní, technická rekultivácia, technické zhodnotenie a i.– ak nie sú súčasťou vstupnej ceny dlhodobého hmotného majetku, napr. kameňolom, prístupová komunikácia k čerpacej stanici a podobne,
  • pozemky– sú dlhodobým hmotným majetkom bez ohľadu na vstupnú cenu, napríklad poľnohospodársky pozemok, lesy, lúky a podobne,
  • umelecké diela (ak nie sú súčasťou stavieb), zbierky, predmety z drahých kovov– ak nie sú dlhodobým finančným majetkom, sú dlhodobým hmotným majetkom bez ohľadu na vstupnú cenu, napríklad obrazy, sochy, zbierky pamätných mincí a podobne.
 2. dlhodobý nehmotný majetok– majetok, ktorý má nehmotný charakter a jeho vstupná cena je vyššia ako 2400 eur, patria rôzne druhy majetku:
  • aktivované náklady na vývoj– sú to výsledky úspešne vykonaných vývojových prác – dizajn, výroba a skúšanie prototypov a modelov pred začatím výroby, technologické postupy, receptúry a podobne,
  • softvér– ide o počítačové programy a to kúpené samostatne, nie ako súčasť hardvéru, alebo vytvorené vlastnou činnosťou s cieľom obchodovať s nimi, alebo s cieľom používať ich v podniku,
  • oceniteľné práva– ide o výsledky tvorivej duševnej činnosti, ktoré boli obstarané za úhradu a to vynálezy, licencie, ochranné známky, autorské práva, know-how a podobne,
  • ostatný dlhodobý nehmotný majetok– ide o dlhodobý nehmotný majetok, ktorého ocenenie je 2400 eur a nižšie a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Patrí tu napríklad nakúpený technologický postup s cenou napríklad 2000 eur.
 3. dlhodobý finančný majetok– má finančný charakter. Podnik ho nepoužíva na svoju prevádzku, ale vkladá do neho kapitál, s cieľom dosiahnuť finančný výnos. Doba držby alebo splatnosti je dlhšia ako jeden rok. Do dlhodobého finančného majetku patria rôzne druhy majetku:
  • cenné papiere a podiely– patria tu napríklad akcie, obligácie, šeky, zmenky, podiely spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným a podobne,
  • dlhodobé pôžičky, ktoré podnik poskytol– majú dobu splatnosti dlhšiu ako jeden rok,
  • umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov, pozemky obstarávané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov– ide o majetok hmotného charakteru, podnik predpokladá, že jeho cena sa bude v budúcnosti zvyšovať, napríklad nákup pozemkov, umeleckých diel, zbierok, predmetov z drahých kovov a podobne.
 4. dlhodobé pohľadávky

Krátkodobý majetok podniku

Krátkodobý majetok podniku predstavujú tie zložky majetku, ktoré krátkodobo slúžia na podnikateľskú činnosť. V podnikovom transformačnom procese sa celý krátkodobý majetok spotrebuje. Jeho používanie je kratšie ako jeden rok. Delíme ho na:

 1. zásoby– ide o zásoby materiálu, nedokončenej výroby, polotovarov vlastnej výroby, výrobkov, a tovaru.
 2. krátkodobý finančnýmajetok – patria sem peniaze v hotovosti, rôzne ceniny /šeky, stravné lístky, kolky, poštové známky/, peniaze uložené na účtoch v bankách bez výpovednej lehoty, resp. s výpovednou lehotou kratšou ako jeden rok a tiež cenné papiere s dobou splatnosti kratšou ako jeden rok.
 3. krátkodobé pohľadávky– pohľadávky s dobou splatnosti do jedného roka.

Členenie majetku z hľadiska prevádzkového cyklu

 • obežný majetok– tie zložky majetku, ktoré sa v podniku používajú krátkodobo. Patria sem zásoby, krátkodobý finančný majetok a krátkodobé pohľadávky
 • neobežný majetok –tie zložky majetku, ktoré sa v podniku používajú dlhodobo. Takýto majetok zostáva v podniku niekoľko cyklov. Takýto majetok nazývame tiež investície. Patrí tu dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok a finančný majetok.

Členenie majetku z hľadiska likvidity

 • likvidný majetok– patria tu predovšetkým hotovostné peniaze – peniaze v pokladnici a tiež peniaze na bežných účtoch. Prostredníctvom tohto majetku podnik dokáže uhradiť svoje záväzky vo veľmi krátkom čase,
 • majetok podniku s nižším stupňom likvidity– patria tu peniaze na termínovaných účtoch. Je to menej likvidný druh majetku, pretože jeho používanie je viazané k určitému času.
 • nelikvidný majetok podniku –tu patrí akýkoľvek dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok a zásoby /stroje, budovy, výrobné zariadenia, patenty, licencie, tovar a podobne/. Ak chce podnik prostredníctvom tohto majetku uhradiť svoje záväzky, musí tento majetok najprv premeniť na peniaze – musí majetok predať alebo prenajať.

Historické členenie majetku podniku do roku 2002

V období po revolúcii až do roku 2002 bolo obvyklé členenie majetku podniku na investičný majetok a obežný majetok:

Investičný majetok podniku

Investičný majetok podniku je taký majetok podniku, ktorý podniku slúži dlhší čas (viac ako 1 rok), v priebehu svojej životnosti si zachováva svoju pôvodnú formu a používaním sa len opotrebúva. Investičný majetok podniku poznáme:

 • nehmotný investičný majetok podniku – nehmotné zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako (kedysi Sk 20 000,–) v jednotlivom prípade a majú prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako 1 rok
 • hmotný investičný majetok podniku – pozemky, budovy, stavby, umelecké diela bez ohľadu na obstarávaciu cenu a samostatné hnuteľné veci, ktorých ocenenie je vyššie ako (kedysi Sk 10 000,–) a majú prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako 1 rok
 • finančné investície – investičné CP, ktoré bude mať účtovná jednotka v držbe dlhšie ako 1 rok, dlhopisy, termínované vklady so splatnosťou dlhšou ako 1 rok, nehnuteľnosti, umelecké diela a zbierky, ktoré účtovná jednotka vlastní s cieľom obchodovania s nimi

Obežný majetok podniku

Obežný majetok podniku je taká zložka majetku podniku, ktorá mení pri hospodárskej činnosti svoju formu, spotrebúva sa naraz, je v ustavičnom pohybe, obehu. Poznáme:

 • zásoby – predstavujú stav skladovaného materiálu, nedokončenej výroby, polovýrobkov vlastnej výroby, výrobkov, zvierat a tovaru
 • pohľadávky – vyplývajú z obchodných vzťahov, t. j. pohľadávky voči odberateľom za predané a dosiaľ nezaplatené výrobky, práce a služby
 • finančný majetok – predstavuje peniaze v hotovosti, šeky, ceniny, peniaze na účtoch v banke, cenné papiere iných organizácií určené na predaj do jedného roka

Zdroje financovania majetku

Aby mohol podnik disponovať určitým majetkom, potrebuje určité finančné zdroje. Zdroje financovania dlhodobého majetku sú:

 • vlastný majetok, ktorý môže pochádzať zo zdrojov:
  • interné zdroje -zisk, odpisy, rezervné fondy zo zisku, finančné zdroje z predaja majetku podniku
  • externé zdroje – vklady vlastníkov, dotácie, granty
 • cudzí majetok– úvery a pôžičky

Obstaranie dlhodobého majetku

Spôsob, akým každý podnik získava dlhodobý majetok sa nazýva obstarávanie dlhodobého majetku, alebo tiež aj investičnou činnosťou. Pred samotným obstaraním dlhodobého majetku je potrebné zvážiť, ako si tento majetok obstarať.

Spôsoby obstarania dlhodobého majetku

 1. dodávateľským spôsobom
 2. obstarávanie dlhodobého majetku vlastnou činnosťou
 3. obstarávanie dlhodobého majetku bezplatným prevodom – darovaním
 4. obstarávanie preradením z osobného užívania do podnikania
 5. obstarávanie na základe zmluvy o kúpe najatej veci – finančný lízing

Obstarávanie dlhodobého majetku kúpou – dodávateľským spôsobom – je najčastejším spôsobom obstarávania dlhodobého majetku za úhradu, často sa označuje ako dodávateľský spôsob (dodávateľská forma). Dlhodobý majetok možno obstarať:

 1. jednorázovo – naraz
 2. postupne – náklady vznikajú postupne.

Náklady, ktoré takto vznikajú od začiatku obstarávania až po zaradenie majetku do používania sa označujú ako nedokončené nehmotné a hmotné investície. Nedokončené nehmotné a hmotné investície sú všetky náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého nehmotného a hmotného majetku od začiatku obstarávania do termínu jeho zaradenia do používania.

Obstarávanie dlhodobého majetku je možné po dohode s dodávateľom hradiť aj formou preddavkov. Investícia sa stáva dlhodobým majetkom až po dokončení. Prevod investície z obstarania na dlhodobý majetok sa uskutočňuje formou uvedenia do používania. Pod uvedením do používania rozumieme zabezpečenie všetkých technických funkcií potrebných na používanie a zároveň splnenie všetkých právnych predpisov – bezpečnostných, ekologických i hygienických. Pri uvedení dlhodobého majetku do používania sa vystavuje protokol o zaradení dlhodobého majetku do používania.

Obstarávania dlhodobého majetku vlastnou činnosťou – niekedy je pre podnik výhodné, ak si nehmotný či hmotný dlhodobý majetok obstaráva vlastnou činnosťou (vo vlastnej réžii), napríklad ak si stavebná firma postaví novú budovu. Pri tomto spôsobe obstarania vznikajú v podniku rôzne náklady. Zaradenie dlhodobého majetku do používania vytvoreného vlastnou činnosťou sa nazýva aktivovanie dlhodobého majetku.

Obstarávanie dlhodobého majetku bezplatným prevodom – darovaním – pri tomto spôsobe obstarania majetku nevznikajú v podniku bežné náklady na obstarávanie, ale môžu vzniknúť náklady súvisiace s uvedením do používania, napríklad pri montáži či inštalácii darovaného majetku, resp. náklady súvisiace s daňovou povinnosťou – daň z darovania a pod.

Obstarávanie preradením z osobného užívania do podnikania – tento spôsob obstarávania majetku je využívaný v prípade individuálneho podnikateľa. Podnikateľ môže svoj osobný majetok, napríklad auto, počítač, mobil preradiť z osobného používania do používania podniku na účely podnikania.

Obstarávania na základe zmluvy o kúpe najatej veci – finančný lízing – ide o spôsob obstarania majetku formou postupných splátok, pričom nájomca používa prenajatý dlhodobý majetok počas doby dohodnutej v zmluve, za čo platí lízingové splátky. V lízingovej zmluve sa môžu prenajímateľ a nájomca dohodnúť, že po splatení splátok a skončení prenájmu zostane majetok nájomcovi. Nájomca po skončení prenájmu odkúpi dlhodobý majetok za cenu dohodnutú v zmluve a stáva sa tak jeho majiteľom.

Oceňovanie dlhodobého majetku

Oceňovanie dlhodobého majetku je vyjadrenie jeho hodnoty v eurách, čiže cenách. Pri oceňovaní dlhodobého majetku sa používajú tieto druhy cien:

 • vstupná cena – Vstupná cena je celková cena dlhodobého majetku, z ktorej sa pri odpisovanom dlhodobom majetku uskutočňujú odpisy.
 • obstarávacia cena – Obstarávacia cena – je cena, za ktorú sa majetok obstaral, vrátane nákladov spojených s jeho obstaraním, napríklad prepravné, montáž.
 • cena obstarania – Cena obstarania – je cena za ktorú sa majetok obstaral bez nákladov spojených s jeho obstaraním.
 • reprodukčná obstarávacia cena – Reprodukčná obstarávacia cena – je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď potrebujeme túto cenu poznať, obyčajne vtedy, keď sa o majetku účtuje. Môže sa stanoviť napríklad porovnávaním s rovnakým alebo podobným druhom majetku, najčastejšie ju však stanovuje znalec. Reprodukčnou obstarávacou cenou sa oceňuje majetok:
  • darovaný hmotný a nehmotný dlhodobý majetok
  • nehmotný dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak je reprodukčná obstarávacia cena nižšia ako vlastné náklady
  • hmotný dlhodobý majetok nadobudnutý bezplatne na základe zmluvy o kúpe najatej veci – tzv. finančný lízing
  • novozistený nehmotný a hmotný dlhodobý majetok, ktorý nie je doteraz zachytený v účtovníctve – napríklad inventarizačný prebytok
 • vlastné náklady – Vlastné náklady – používajú sa na ocenenie dlhodobého majetku vytvoreného vlastnou činnosťou. Tvoria ich všetky priame náklady, ktoré sa vzťahujú na vyrobený majetok (napríklad materiál použitý pri výrobe) a nepriame náklady bezprostredne súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (napríklad doprava, spotreba elektrickej energie).
 • zostatková cena – Zostatková cena – je rozdiel medzi vstupnou cenou dlhodobého majetku a celkovou výškou odpisov – t.j. oprávok vytvorených k určitému dátumu.
 • zvýšená vstupná cena – Zvýšená vstupná cena – vstupná cena zvýšená o technické zhodnotenie dlhodobého majetku v druhom roku a ďalších rokoch jej používania.
 • technické zhodnotenie – Technické zhodnotenie predstavuje výdavky na stavebné úpravy, rekonštrukciu a modernizáciu majetku, prípadne na dokončenie prístavby alebo nadstavby.

Opotrebenie dlhodobého majetku

Dlhodobý majetok sa zúčastňuje v podnikateľskej činnosti aktívne (napríklad stroje, výrobné zariadenia, prístroje), alebo pasívne (napríklad budovy, stavby) – napomáhajú podnikateľskej činnosti. Podstatným znakom dlhodobého majetku je, že sa môže zúčastniť viacerých výrobných cyklov a jeho forma zostáva nezmenená. Používaním sa nespotrebuje naraz, ale postupne sa opotrebúva a jeho hodnota sa postupne prenáša na výrobky, na výrobu ktorých sa použil. Dlhodobý majetok v procese výrobnej činnosti podniku sa postupne opotrebúva, stráca svoju pôvodnú hodnotu a jeho hodnota postupne prechádza do hodnoty nových výrobkov.

Opotrebenie je postupné znižovanie úžitkovej hodnoty majetku. Dlhodobý majetok sa preto člení na:

 1. odpisovaný – patrí tu celý nehmotný a hmotný dlhodobý majetok, okrem pozemkov, umeleckých diel a zbierok,
 2. neodpisovaný – patria tu pozemky, umelecké diela a zbierky, finančné investície, kultúrne národné pamiatky. Pozemky a umelecké diela a zbierky sa neodpisujú, pretože ich trhová cena má stúpajúcu tendenciu.

Druhy opotrebenia dlhodobého majetku

 • Fyzické opotrebenie– vzniká v dôsledku skutočného využívania dlhodobého majetku. Ide o postupné znehodnocovanie funkčných vlastností dlhodobého majetku až do úplného opotrebenia. Na jednej strane sa prejavuje v znižovaní hodnoty majetku, na druhej strane sa premieta do zvyšovania hodnoty nových výrobkov a služieb. Fyzické opotrebenie sa prejavuje v dvoch formách:
  • aktívne fyzické opotrebenie– vzniká vplyvom používania strojov a závisí od času a intenzity používania majetku
  • pasívne fyzické opotrebenie – vzniká v dôsledku fyzického starnutia majetku v období jeho nepoužívania, napríklad stroj vystavený zlým poveternostným podmienkam a podobne
 • Morálne opotrebenie (ekonomické)– ide o proces, pri ktorom sa znehodnocujú stroje a zariadenia vplyvom technického pokroku. Dlhodobý majetok nie je ešte fyzicky opotrebený, ale je prekonaný modernejším a efektívnejším majetkom, napríklad výpočtová technika, elektronika automobil a podobne. Morálne opotrebenie môže byť dvojakého charakteru:
  • morálne opotrebenie v dôsledku rastu produktivity práce (nový porovnateľný výrobok sa vyrobí lacnejšie)
  • morálne opotrebenie v dôsledku rozvíjajúceho sa technického pokroku (vyrobí sa výkonnejší výrobok)

Odpisy a odpisovanie majetku podniku

Stupeň opotrebenia dlhodobého majetku sa vyjadruje formou odpisov. Odpis dlhodobého majetku je hodnota opotrebenia dlhodobého majetku za určité obdobie (napríklad za rok) v peňažnom vyjadrení.

Typy odpisov

Odpisy môžu byť:

 • účtovné odpisy– vyjadrujú skutočné opotrebenie majetku v konkrétnom podniku. Vypočítavajú sa z ceny, v ktorej bol majetok ocenený v účtovníctve. Majetok sa vždy odpisuje len do výšky tejto vstupnej ceny. Odpisy sa postupne hromadia – teda kumulujú. Kumulované odpisy od začiatku používania dlhodobého majetku až do jeho vyradenia z používania sa označujú ako oprávky. Pri dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku je rozdielna doba odpisovania. Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje neobmedzený čas a výška odpisu predpokladá verné zobrazenie opotrebenia. Dlhodobý nehmotný majetok sa musí odpísať do piatich rokov.
 • daňové odpisy– daňovým odpisom sa rozumie peňažná výška odpisu nehmotného a hmotného dlhodobého majetku uznaná ako výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podniku. Určujú teda limit, hornú hranicu, ktorá sa môže uznať v nákladoch na dosiahnutie a udržanie zisku podnikateľských subjektov. Daňové odpisy upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Stanovujú sa ním rovnaké podmienky pre všetky podniky. Využívajú sa teda na účely dane z príjmov, ktoré musí podnikateľský subjekt vyčísliť a porovnať s účtovnými. Majetok sa odpisuje zo vstupnej ceny a najviac do jej výšky. Z daňového hľadiska môže podnik uplatniť len ročný odpis. Majetok môže na daňové účely odpísať vtedy, ak ho má v používaní k 31. 12. bežného roka.

Nepriamy spôsob odpisovania

Pri odpisovaní hmotného a nehmotného dlhodobého majetku sa používa nepriamy spôsob odpisovania. Spočíva v tom, že pôvodná vstupná cena majetku ostáva stále v evidencii nezmenená, ale opravuje sa o zníženie hodnoty vyjadrenej odpismi. Odpis je náklad, ktorý sa vždy vzťahuje len na jeden rok (resp. mesiac). Odpisovaný nehmotný a hmotný dlhodobý majetok sa však používa viac rokov. Preto sa odpisy postupne kumulujú – t.j. hromadia, spočítavajú.

Oprávky k dlhodobému majetku

Oprávky k dlhodobému majetku predstavujú kumulované odpisy od začiatku používania dlhodobého majetku až do jeho vyradenia z používania sa označujú pojmom oprávky k dlhodobému majetku. Vyjadrujú celkové zníženie vstupnej ceny majetku k určitému dátumu.

Platí vzťah: Obstarávacia cena – oprávky = zostatková cena

Postup pri odpisovaní dlhodobého majetku

V prvom roku odpisovania musí podnik (vlastník) zaradiť hmotný a nehmotný dlhodobý majetok odpisovaný do odpisových skupín, ktoré sú uvedené ako príloha zákona o dani z príjmov. Podľa toho, do ktorej odpisovej skupiny ja majetok zaradený, je stanovená nasledovná doba odpisovania majetku:

Odpisová skupina Doba odpisovania
1 4 roky
2 6 rokov
3 12 rokov
4 20 rokov

Odpisovanie možno uskutočňovať rovnomerne alebo zrýchlene, podľa rozhodnutia podniku. Rovnomerné odpisovanie (lineárny odpis) a zrýchlené odpisovanie (degresívny odpis) sa označujú ako metódy odpisovania. Sú stanovené zákonom o dani z príjmov, ale je možné ich použiť aj ako účtovné metódy odpisovania. Metóda odpisovania sa počas doby odpisovania konkrétneho druhu majetku nemôže meniť. Dlhodobý majetok sa odpisuje najviac do výšky vstupnej ceny, prípadne zvýšenej o technické zhodnotenie. Vypočítaný ročný odpis sa zaokrúhľuje na celé eura nahor.

Metódy odpisovania majetku podniku

Poznáme a používame dve metódy odpisovania majetku podniku: rovnomerné odpisovanie a zrýchlené odpisovanie. Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovu skupinu.

Odpisova skupina Doba odpisovania
1 1/4
2 1/6
3 1/12
4 1/20

Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa odpisovým skupinám priraďujú tieto koeficienty pre zrýchlené odpisovanie:

Koeficient pre zrýchlené odpisovanie
Odpisova skupina V prvom roku odpisovania V ďalších rokoch odpisovania Pre zvýšenú zostatkovú hodnotu
1 4 5 4
2 6 7 6
3 12 13 12
4 20 21 20

Pri zrýchlenom odpisovaní sa odpisy v prvom roku vypočítajú takto:

Odpisy v prvom roku = vstupná cena / koeficient odpisovania v 1. roku odpisovania

V ďalších rokoch sa odpisy vypočítajú takto:

Odpisy v ďalších rokoch = dvojnásobok vstupnej ceny /(koeficient platný v ďalších rokoch odpisovania – počet rokov, za ktoré sa majetok už odpisoval)

Nehmotný majetok sa odpíše najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania, najviac do výšky vstupnej ceny. Majetok, ktorý používaním nestráca hodnotu sa neodpisuje.

Z odpisov sú vylúčené:

 • pozemky – čím sú staršie, tým väčšiu majú hodnotu,
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky,
 • umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb,
 • povrchové a pozemné vody, lesy, jaskyne,
 • ochrana hrádzí a úprava bystrín,

Hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje do výšky obstarávacej (vstupnej) ceny. V prípade, že je majetok už odpísaný (nemá žiadnu zostatkovú hodnotu) a ešte sa používa vo výrobnom procese, odpisy sa už z neho nerobia, čo má vplyv na znižovanie materiálových nákladov.

Súbory na stiahnutie

V kategórii Majetok podniku – financovanie, obstarávanie, odpisovanie sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

 Dlhodoby_majetok.pdf
 Predmet-obstaravania.pdf
 Investicny-majetok.pdf
 Majetok-podniku.pdf
 Analyza-cirkulujucich-aktiv.pdf
 Leasing.pdf
 Obstaravanie-investicneho-majetku-IM.pdf
 HIM-NIM-FI.pdf

Komentáre k článku Majetok podniku – financovanie, obstarávanie, odpisovanie (1)

 1. Dobrý deň, pomerne nový článok a všimla som si zopár nezrovnalostí…preto by som rada upozornila na to, že v zákone o dani z príjmov v § 27 ods. 1 je pri rovnomernom odpisovaní stanovených 6 odpisových skupín a nie 4 ako máte uvedené v článku a tiež v § 28 ods. 1 koeficienty pre zrýchlené odpisovanie sú stanovené len pre odpisovú skupinu 2 a 3 s inými hodnotami. Prajem pekný zvyšok dňa

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥