Podnikové financie

Podnikové financie je sústava peňažných vzťahov, do ktorých podnik vstupuje pri získavaní finančných zdrojov, pri ich alokovaní a viazaní v jednotlivých zložkách majetku, pri produktívnom
využívaní tohto majetku a pri rozdeľovaní dosiahnutých výsledkov.

Finančná politika

Finančná politika je také konkrétne uskutočňovanie finančnej činnosti, ktoré podľa názorov vedenia najlepšie prispieva k plneniu podnikateľských cieľov. Finančná politika zahrňuje:

 • formulovanie cieľov
 • voľbu finančných nástrojov a opatrení
 • dôslednú realizáciu prijatých opatrení
 • systematickú analýzu účinnosti opatrení

Podniková finančná politika je ovplyvňovaná dvomi základnými faktormi:

 • základným cieľom podnikateľskej činnosti a na jeho základe formulovanými konkrétnymi čiastkovými cieľmi
 • stavom a predpokladaným vývojom ekonomického okolia podniku

Členenie peňažných vzťahov

Podnikateľská činnosť je sprevádzaná množstvom rôznorodých vzťahov. Peňažné vzťahy možno členiť:

 1. z hľadiska ich charakteru
 2. z hľadiska subjektov, medzi ktorými vznikajú
 3. z hľadiska oblasti podnikovej činnosti

Peňažné vzťahy podľa charakteru

 • rozpočtové – jednostranný presun majetku v peňažnej forme (podnik – daňový úrad, platenie daní, poskytnutie dotácii)
 • úverové – presun majetku spravidla v peňažnej forme po uplynutí dohodnutej lehoty však dochádza k spätnému pohybu tohto majetku (podnik – peňažný ústav, poskytnutie úveru).
 • poisťovacie – presun peňažného majetku do spoločného poistného fondu, pričom spätný pohyb je podmienený vznikom poistnej príhody a býva neekvivalentný (podnik – poisťovňa)
 • realizačné – vzťah vznikajúci pri kúpe a predaji tovaru, či služby pri promptnom platení. Nedochádza k presunu majetku, len k premene jeho formy.

Peňažné vzťahy podľa subjektov

 • vzťahy v rámci samotného podniku, sprostredkujúce spravidla zmenu majetkovej formy.
 • vzťahy medzi podnikom a inými ekonomickými subjektami (podnik – zamestnanci, účastinári, obchodný partner, štátny rozpočet).

Financie podľa oblasti podnikateľských činností

 • vzťahy vznikajúce pri získavaní interných finančných zdrojov a externých finančných zdrojov, s ktorými potom podnik hospodári (pôvodné vklady vlastníkov, úverové zdroje, dotácie). Financovanie je získavanie finančných zdrojov sa premieta na pravej strane súvahy.
 • vzťahy spojené s alokáciou (umiestnením) získavaných fin. zdrojov do jednotlivých zložiek majetku – do vecných fixných aktív, do CP, zásob, pohľadávok a pohotových prostriedkov, hovoríme o investovaní.
 • peňažné vzťahy viažúce sa na produktívne využívanie podnik. majetku – t.j. vzťahy spojené s výnosmi, nákladmi, tvorbou zisku a pohybmi prúdov hotovostí (cash flow).
 • vzťahy zabezpečujúce rozdeľovanie dosiahnutých výsledkov hospodárenia, t.j. odvod daní, výplata podielu vlastníkov na zisku a ponechávanie časti zisku v podniku na financovanie jeho zdroja

Výpočet hospodárskeho výsledku

prevádzkové výnosy
– prevádzkové náklady
Hospodársky výsledok z prevádzkovej činnosti
+ finančné výnosy
– finančné náklady
Hospodársky výsledok z finančnej činnosti (hrubý zisk, strata)
– daň z príjmov
± mimoriadny hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok za bežné obdobie

Základné pojmy z oblasti podnikových financií

Súbory na stiahnutie

V kategórii Podnikové financie sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

 Financne-hospodarenie-podniku.pdf
 Uctovna-uzavierka-nakladov-a-vynosov-a-vypocet-dane-z-prijmu-Vzorovy-priklad.pdf
 Podnikove-financie-prednasky.pdf
 Riesene-priklady-jednoduche-urokovanie-zlozite-urokovanie-rentovy-pocet-umorovaci-pocet.pdf

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥