Manažment kvality – riadenie kvality

Manažment kvality

Riadenie kvality

Použitie noriem súboru ISO 9000+:

ISO 8402 – Kvalita PS je cieľ

ISO 9004-2 – Systém riadenia kvality je vnútorný na dosiahnutie cieľa – sektor služieb

ISO 9001, 9002, 9003 – certifikát systému kvality je vonkajší prostriedok na získanie a udržanie zákazníka

Definícia kvality v zmysle STN EN ISO 8402

Kvalita – súhrn vlastností a znakov produktu alebo služby, ktoré sa svojimi schopnosťami podieľajú

na splnení stanovených a predpokladaných potrieb

Cieľ – splnenie očakávaní zákazníka

Znaky kvality:

 • určená zákazníkom
 • vyžaduje jasné ciele
 • merateľná
 • týka sa každého
 • tímová úloha
 • nepripúšťa chyby

Definícia služby v zmysle EN ISO 8402

Služba – výsledky vytvorené činnosťami pri vzájomnom styu medzi dodávateľom a zákazníkom a

Internými činnosťami dodávateľov

Cieľ – splnenie potrieb zákazníka

Zásady systému kvality podľa ISO 9004-2

Zákazník je ohniskom troch kľúčových hľadísk systému kvality

1

Zodpovednosť

vedenia

Pracovníci

Materiálové zdroje

Styk so zákazníkmi
Štruktúra systému

kvality

Špecifikácia služieb

 • znaky služieb sú často menej čitateľné ako znaky výrobnej hmotnej povahy
 • v procese poskytovania služieb je závažnejší vplyv ľudského faktora
 • styk so zákazníkom:
 • kompetentnosť
 • ochota
 • dobrý fyzický vzhľad
 • ovplyvní to, ako zákazník službu príjme
 • zákazníci vnímajú oveľa intenzívnejšie riziko pri objednávaní a nákupe služby v porovnaní s objednávkami hmotných produktov

Zabezpečenie neustáleho procesu zlepšovania v snahe dosiahnuť zlepšenie orientácie na zákazníka. (Vybrané aspekty riadenia kvality vo filiálkach)

Zabezpečenie neustáleho procesu zlepšovania v snahe dosiahnuť zlepšenie orientácie na zákazníka

Tažiskové body:

 1. Základ kvalitnej práce
 2. Šesť hlavných elementov neustáleho procesu zlepšovania v oblasti filiálok
 3. Systémy na meranie kvality
 4. Doba reakcie na vníma nie kvality
 5. Spolupráca pracovníkov
 6. Vzdelávanie pracovníkov
 7. Sociálna kompetencia podniku ako dôležitý faktor na získavanie zákazníkov
 8. Marketing orientovaný na pracovníkov za účelom zlepšenia kvality služby
 9. Správanie vedenia – vplyv na správanie v poskytnutí služby
 1. Základ kvalitnej práce

7 základných téz určujú riadenie kvality v oblasti filiálok

Základné tézy

 • Kvalitu určuje zákazník
 • Kvalita vyžaduje jasné ciele
 • Kvalita je merateľná
 • Kvalita sa týka každého
 • Kvalita je tímová úloha
 • Kvalita nepripúšťa žiadne chyby

Problémy pri nasadení

 • Často pre vzťahy interných zákazníkov
 • Aby zodpovední poznali ciele a aktuálne odchýlky cieľov, ale nie všeobecne čo sa týka pracovníkov
 • Výsledky často spôsobujú vysoké náklady namiesto toho, aby sa považovali pre ďalšie dôležité analýzy ako podkladové body
 • Často ešte delegácia zodpovednosti za kvalitu
 • Odstránenie viacerých chýb ako zníženie chýb (chyba analýza reklamácií s konečnými následkami)

Čo je kvalita?

Kvalita je:

Súhrn znakov istej jednotky vzhľadom na jej schopnosť spĺňať pevne stanovené a predpokladané požiadavky.

(Definícia podľa DIN EN ISO 8402)

Interpretácia praktickej činnosti alebo kvalita je stupeň objektívneho poprípade subjektívneho splnenia očakávaní.

Spokojnosť zákazníkov je individuálna miera komplexného hodnotenia

Spokojnosť zákazníkov je výsledok porovnávacieho procesu zákazníka medzi

očakávaniami => <= vnímanými poštovými výkonmi

(čo má byť) (čo je )

 • Individuálna úroveň náročnosti – subjektívne vnímanie výkonu
 • Vedomosti zákazníka o alernatívach – aktuálne skúsenosti s výkonmi
 • Prisľúbené výkony – individuálne riešenie problému
 • Imidž

Existuje spojitosť medzi vnímanou kvalitou, spokojnosťou zákazníka a medzi budúcim správaním zákazníka.

Čo je>čo má byť čo je = čo má byť

dokonalé veľmi

spokojný spokojný

presvedčení zákazníci spokojní zákazníci

Vernosť zákazníkov pasívne správanie,

a pozitívne ďalšie poprípadne ďalšie odporúčania, hľadajúci

odporúčania iného poskytovateľa služby, pripravený na zmenu

čo je >čo má byť

menej spokojny nespokojný

Sklamaný zákazníci

Negatívne správy o presune zákazníkov v dôsledku týcht

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥