Medzinárodné podnikanie a diamant M. E. Portera

Podniky s medzinárodnou pôsobnosťou sú závislé najmä na stupni internacionalizácie a spoločnosťou využívanej medzinárodnej stratégii (orientácia firmy na domáci trh).

Internacionalizácia podniku – predstavuje naplnenie a rozšírenie podnikateľských aktivít podniku na nadnárodnú úroveň.

Pre lepšiu vizualizáciu internacionalizácie sa používa ukazovateľ miera internacionalizácie, ktorá vyjadruje:

 • podiel výkonov v zahraničí na celkovom výkone firmy,
 • podiel zahraničných pracovníkov na celkovej základni zamestnancov,
 • podiel zahraničnej účtovnej hodnoty na celkovej účtovnej hodnote firmy,
 • percentom zisku nakumulovanom v zahraničí,
 • počtom krajín, v ktorých firma pôsobí.

Samotná internacionalizácia podnikania prebieha ako proces, ktorý ma obvykle tieto hlavné fázy:

 1. založenie zahraničnej dcérskej spoločnosti

Formy vstupu firiem na zahraničný trh:

– priamym exportom – s priamymi investíciami (vybudovanie vlastnej organizácie v zahraničí)

– bez priamych investícií

– nepriamym exportom (predaj produkcie do zahraničia)

 1. začlenenie zahraničných aktivít do medzinárodnej divízie, ktorá funguje popri domácich divíziách. Táto fáza predstavuje presadzovanie sa podniku na trhu, čo vyžaduje prispôsobenie sa jeho potrebám a požiadavkám. Trhový mechanizmus prirodzene ovplyvňuje výrobný program a často „volá“ i po zmene veľkosti podniku. Ako vhodné sa ukazuje uplatnenie pravidla vytvorenia medzinárodnej divízie v prípade, že zahraničné aktivity podniku prekročia 10 – 15 % celkového výkonu podniku, prípadne ak podnik vytvoril v zahraničí viac ako 4 dcérske spoločnosti.
 2. vytvorenie globálnej organizácie
 • predstavuje prispôsobovanie organizačnej štruktúry vysoko integrovanej firemnej stratégii. Trh sa chápe ako jeden celok a všetky činnosti (národné i nadnárodné) sú homogénne.

Globálna štruktúra z organizačného hľadiska zastrešuje:

 1. strategické podnikateľské jednotky (centrálne vytvárané pre celú korporáciu),
 2. regionálne centrály a miestne vedenie (upevňovanie pozície a rozvoj miestneho trhu),
 3. centrálne funkcie korporácie (rozhodnutia zohľadňujúce celú korporáciu),
 4. centrá zdieľaných služieb (úspora prostriedkov).

Vzťah organizácie a medzinárodnej stratégie – internacionalizácia diamantu M. E. Portera

Porter si uvedomoval potrebu zmeny v myslení a preto sa sústredil na simulovanie konkurencieschopnosti. Preto všetky svoje úlohy neustále odvíja od konkurenčnej pozície a to ako pri pohľade ne samostatný podnik, tak i na celú ekonomiku. Odpovede na otázky nachádza v tzv. domácej základni – domácom diamante, ktorý popisuje domáce podnikateľské prostredie pomocou 4 faktorov. Tieto faktory a ich vzájomné väzby zobrazuje tzv. diamant, ktorý je na obrázku.

 1. Zásoba výrobných faktorov – prírodné zdroje, pracovnú silu a infraštruktúru
 2. Charakter domáceho dopytu – životná úroveň, štýl a náročnosť zákazníkov
 3. Príbuzné a dodávateľské odvetvia – pozitívny vplyv konkurencieschopnosti – domáci dodávatelia
 4. Firemná stratégia, štruktúra, rivalita – sledovanie konkurencie, byť o krok vpred, zvyšovanie efektívnosti a znižovanie jednotkových nákladov

Na vysvetlenie medzinárodných stratégií využil Porter svoj pôvodný model analyzujúci pridanú hodnotu. V každom podniku prebiehajú dve skupiny procesov:

 1. primárne, ktoré pridávajú hodnotu (nákup, výroba, logistika, predaj),
 2. sekundárne, ktoré nepridávajú hodnotu (vývoj technológií, účtovníctvo).

Porter vidí vznik zisku práve v týchto oddelených procesoch. Preto doplnil svoj diamant o ďalšie dva koncepty:

 1. koncept konfigurácie (ohodnotenie rozsahu),
 2. koncept koordinácie (harmonizácia homogénnych činností v heterogénnom prostredí).

V tejto súvislosti hovoríme o 4 medzinárodných stratégiách:

 1. stratégia založená na exporte (jednoduchosť),
 2. stratégia zameraná na jednotlivé krajiny (nízka koordinácia),
 3. stratégia rozsiahlych zahraničných investícií (duplicitná alokácia),
 4. čistá globálna stratégia (komparatívne výhody).

Pre medzinárodnú aplikovateľnosť modifikoval Porter svoj diamant do podoby medzinárodných konkurenčných stratégií:

 1. Globálne nákladové vodcovstvo alebo globálna diferenciácia (strategická výhoda – nízke náklady)
 2. Globálna segmentácia (úzky trhový segment)
 3. Chránené trhy (identifikovanie chránených krajín)
 4. Národná kompetentnosť (zameranie na potreby miestneho trhu)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥