OBCHODNÝ REGISTER

Obchodný register – je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce
sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to stanovuje zákon.

– skutočnosti zapísané v OR sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal
– OR vedie „registrový súd“ určený na to osob. zákonom

Do OR sa zapisujú

– obchodné meno + sídlo u PO a bydlisko u FO
– identifikačné číslo
– předmět podnikania
– právna forma právnickej osoby
– meno a bydlisko osoby alebo osôb, kt. sú štatutárnym orgánom alebo členmi štat. orgánov +
spôsob akým konajú v méně PO
– meno prokuristu a ďalšie skutočnosti stanovené zákonom

Do OR sa ďalej zapisujú

– v. o. s. – mená a bydliská spoločníkov, prípadne názov a sídlo PO
– k. s. – mená a bydliská spoločníkov, kto je komandista a kto komplementár, výška vkladu
každého komandistu
– s. r. o. – mená a bydliská spoločníkov, výšku vkladu každého spločníka + mená a bydlisko členov dozornej rady pokiaľ bola zriadená
– a. s. – výška základného imania, druh a menovitá hodnota akcií, mená a bydliská členov
dozornej rady
– družstvo – výška zapísovaného základného imania + výška zákl. členských vkladov
– š. p. – základateľ a kmeňové imanie
– vstup do likvidácie, meno a bydlisko likvitátora
– vyhlásenie konkurzu
– změna a zánik zapisovaných společnosti

Návrh na zápis do OR

– podáva oprávnená osoba, ktorej sa zápis týka, alebo osoba oprávnená
na to podľa zákona alebo splnomocnenec. Musí byť doložený listinami
o skutočnostiach (napr. živnostenský list), ktoré sa majú do OR zapísať. Zápis do OR sa vykoná ku dňu určenému v návrhu na zápis.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥