PRÁVNA ÚPRAVA PODNIKANIA ZAHRANIČNÝCH OSÔB

Zahraničné osoby

– môžu podnikať na území SR za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné.
Zahraničnou osobou – sa rozumie fyzická osoba bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo SR.

Podnikanie ZO na území SR

– sa rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho
organizačnú zložku umiestnenú na území SR.

Oprávnenie podnikania ZO na území SR

– vzniká, ku dňu zápisu tejto osoby, prípadne organiz.
zložky do Obchodného registra v rozsahu predmetu
podnikania. Návrh na zápis do Obchodného registra
podáva zahraničná osoba.

Majetková účasť ZO u slovenskej PO

– ZO sa môže podľa ustanovení tohoto zákona za účelom
podnikania podieľať na založení slov. PO alebo
zúčastňovať sa ako spoločník alebo člen v slov. PO už založenej. Môže tiež sama založiť slovenskú PO alebo sa stať jediným spoločníkom PO, pokiaľ to zákon pripúšťa.

Ochrana majetkových záujmov ZO pri podnikaní v SR

– majetok ZO súvisiaci s podnikaním v SR a majetok PO zo zahraničnou majetkovou účasťou sa môže v SR vyvlastniť alebo vlastnícke práva obmedziť len na základe zákona a vo verejnom záujme, ktoré nemožno uspokojiť inak.

Premiestnenie sídla ZPO zo zahraničia do tuzemska

– PO, založená podľa cudzieho štátu za účelom
podnikanie, ktorá má sidlo v zahraničí, môže premiestniť
svoje sídlo na územie SR. Podmienkou je, že to pripúšťa
právny poriadok štátu, v ktorom má doposiaľ PO svoje
sídlo. Premiestnenie sídla je účinné odo dňa jeho zápisu do
OR. Vnútorné právne pomery právnickej osoby sa aj po
preložení jej sídla do tuzemska spravujú právnym
poriadkom štátu, podľa ktorého bola založená. Týmto
právnym poriadkom sa upravuje aj ručenie voči trtím
osobám, ktoré nesmie byť nižšie než ustanovuje slovenské
právo pre tú istú alebo obdobnú právnickú osobu.

Komentáre k článku PRÁVNA ÚPRAVA PODNIKANIA ZAHRANIČNÝCH OSÔB (3)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥