PRÁVNE ÚKONY PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV

Právny úkon – je prejav vôle, ktorý má za cieľ vznik, zmenu alebo zánik tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takým prejavom spojujú. Právny úkon je třeba chápať len podľa jazykového vyjadrenia, ale hlavne podľa toho, ak není táto vôľa v rozpore s jazykovým prejavom

Vznik, změna alebo zánik práva či povinnosti môže byť podmienený podmienkou:
– odkazovacia
– rozväzovacia

Právny úkon musí byť vykonaní slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne ináč je neplatný. Nie je právny úkon ak nastali chyby pri počítaní alebo písaní.

Neplatný právny úkon

– jeho predmetom je plnenie nemožné
– ak ho robila osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony.

Právny úkon je neplatný – ak nebol vykonaný vo forme, ktorú požaduje zákon alebo dohoda účastn.
Právny úkon je platný – len ak ho podpíšu jednajúce osoby. Môže sa zrušiť len písomne.

Osoby oprávnené konať v méně spoločnosti

– pri v. o. s. – sú jeden alebo viacerí zo spoločníkov
– pri k. s. – majú právo jedine komplementári
– pri s. r. o. – konatelia – je to štatutárny orgán spoločnosti, môže byť jeden alebo vciacerí. Je
oprávnený jednať menom spoločnosti. Menuje ich valné zhromaždenie. Konateľ
nemôže byť členom dozornej rady a vzťahuje sa na ňho zákaz konkurencie.
– pri a. s. – predstavenstvo – je to štatutárny orgán. Riadi činnosť spoločnosti a koná jej menom.

Každý člen prestavenstva je oprávnený konať menom spoločnosti. Konateľ sa zapisuje do Obchodného registra. Predstavenstvo musí mať minimálne 3 členov.
– pri družstve – predstavenstvo – je to štatutárny orgán družstva, riadi činnosť družstva. Plní
uznesenie členskej schôdze a zodpovedá za svoju činnosť.
– pri š. p. – riaditeľ

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥