OBCHODNÉ MENO A JEHO PRÁVNA OCHRANA

Obchodné meno – sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej
podnikateľskej činnosti.

1. obchodné meno fyzickej osoby – je meno a priezvisko. Obchodné meno môže obsahovať
dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania
2. obchodné meno obch. společnosti a družstva – je názov, pod ktorým sú zapísané v Obchodnom registri. Súčasťou obchodného mena právníckých osôb je aj dodatok označujúci ich právnu formu.
3. obchodné meno právnickej osoby, ktorá sa nezapisuje do OR – je názov, pod ktorým zriadená.

Obchodné meno

– nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa. U právnickej osoby postačí na odlišenie obchodného mena inej právnickej osoby uvedenie iného sídla, ak osoby nepodnikajú v tom istom odbore. U fyzických osôb postačí na odlíšenie uvedenie iného miesta podnikania.

Možnosti ďalšieho používania obchodného mena

1. Kto zdedí podnik po podnikateľovi, ktorý bol fyzickou osobou, môže podnikať pod doterajším menom s dodatkom označujúcim nástupníctvo a meno nástupcu.
2. Obchodné meno právnickej osoby prechádza na nástupnícku právnickú osobu s podnikom, ak zaniká pôvodná právnická forma bez likvidácie a nástupnícka právnická osoba obch. meno prevezme.
3. Prevod obchodného mena bez súčasného prevodu podniku je neprípustný
4. Ak súčasťou obch. mena PO je meno spoločníka alebo člena, ktorý prestal byť spoločníkom
alebo členom, môže právnická osoba pžívať jeho meno len s jeho súhlasom. pri smrti spoločnika alebo člena sa vyžaduje súhlas dediča.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥