ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA

Dôvody zániku živnostenského oprávnenia – môžu vyplývať buď z príčin vyplývajúcich z viazanosti zániku živnostenského oprávnenia určité právne skutočnosti:
– smrť podnikateľa
– zánik právnickej osoby
– uplynutie doby, na kt. bola živnosť daná
– rozhodnutím živnostenského úradu

Zákon podrobnejšie upravuje zánik živnostenského oprávnenia:
Rozhodnutím živnostenského úradu, ktorý vydal živnostenský list alebo koncesnú listinu. Dôvodom môže byť závažná skutočnosť, ktorá nastala na strane podnikateľa. V závislosti od povahy a závažnosti tejto skutočnosti je živnostenský úrad buď povinný živnostenské oprávnenie:
– zrušiť
– má na výber zrušenie alebo pozastavenie oprávnenia.

Medzi prípadmi, kedy je živnostenský úrad povinný živnostenské oprávnenie zrušiť patrí – dobrovoľné ukončenie živnosti.

Ak podnikateľ zomrie, môžu v živnosti pokračovať až do skončenia konania o prejednaní dedičstva:
– dediči zo zákona, pokiaľ niet dedičov zo závetu
– dediči zo závetu
– pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom (privilegované právo)
– opatrovník na správu podniku

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥