Osnova podnikateľského plánu – RPIC, SLOVEX, City University

Osnova podnikateľského plánu – RPIC

Regionálne poradenské informačné centrum doporučuje túto štruktúru business plánu:
1. zhrnutie projektu
2. opis firmy
3. opis výrobku, resp. služby
4. trh
5. marketing – stratégia – predaj
6. výrobný proces
7. organizačný plán
8. dopad na životné prostredie
9. finančné plány
10. doklady

Podnikateľský plán RPIC – Košice

):
Regionálne poradenské informačné centrum v Košiciach doporučuje túto štruktúru business plánu:
1. zhrnutie projektu – prehľad celého podnikateľského plánu, sumarizované sú ciele, stratégie, predmet podnikania, zákazníci, potreba základných zdrojov
2. opis firmy – história podniku, právna forma, vlastníci podniku, predmet činnosti, majetok podniku (existujúci a plánovaný), personál (počet riadiacich pracovníkov, počet zamestnancov, popis funkčných miest), organizačná štruktúra, základné a vedľajšie ciele podniku
3. opis výrobného procesu / poskytovania služieb – výrobný proces, dodávky vstupov, popis technológie, spôsob distribuovania
4. marketingový plán – prieskum trhu, odbyt produktu, …
5. finančný plán – vyjadrenie podnikateľského plánu o účtovných a finančných termínoch a cieľom je stanoviť spôsob financovania potenciálnej firmy tak, aby boli splnené aktivity: – ziskovosť
– likvidita
– rozvoj firmy
– výkaz ziskov a strát, súvaha, cash-flow, ostatné výkazy (plán splátok, odpisový plán, tabuľka na rozdelenie zisku
6. podporné dokumenty – prospekty firmy, profesné životopisy, obchodné zmluvy, osvedčenia
– podnikateľský plán sa požaduje na 8-10 strán

Štruktúra podnikateľského plánu – City University

City University doporučuje túto štruktúru podnikateľského plánu:
1. súhrn
2. zámery
3. podnikateľský projekt a príslušné odvetvie
4. marketing
5. výrobky/služby
6. trhy
7. tvorby cien, distribúcia propagácia
8. výroby a operácie
9. vývoj výrobkov
10. ľudské zdroje
11. financie
12. finančné charakteristiky, riziká a predpoklady

Štruktúra podnikateľského plánu SLOVEX, projekt C.I.P.E.

Slovenská spoločnosť pre podnikanie so zahraničím SLOVEX, Bratislava doporučuje túto štruktúru business plánu:
1. obsah
2. resumé – súhrn
3. opis podniku
4. výrobky, služby
5. marketingový plán
6. výrobný plán
7. riadenie a organizácia
8. kapitál a právna forma podniku
9. finančný plán
10. prílohy

Business plán – Okresný úrad práce

Okresný úrad práce doporučuje túto štruktúru podnikateľského zámeru:
1. charakteristika firmy
2. charakteristika projektu – odvetvie, miesto
3. výrobok alebo služba
4. trhy – zákazníci, konkurencia
5. marketing
6. výrobný proces
7. personálny plán
8. finančné plány

Plán likvidity:

Východisková situácia
Zdroje kapitálu (VK a CK)
– použitý kapitál
+/- saldo

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥