Postup tvorby marketingového plánu

Postup tvorby marketingových plánov

 • Zber údajov o minulosti
 • Spracovanie údajov z minulosti
 • Zber a spracovanie údajov z minulosti
  1. Externá analýza – identifikácie hrozieb a príležitostí
  2. Interná analýza – identifikácie silných a slabých stránok
 • Rozvoj marketingových cieľov a kritérií – marketingové ciele musia byť konzistentné s poslaním a všeobecnými cieľmi podniku. CIELE majú tri rozmery:
  1. Rozmer podstaty
  2. Merná jednotka
  3. Čas
 • Tvorba a výber marketingových stratégií – je postup a spôsob ako chce podnik dosiahnuť svoje marketingové ciele.
 • Tvorba programov a vypracovanie finančnej časti (rozpočtu)
 • Prerokúvanie s vrcholovým manažmentom
 • Implementácia marketingového plánu
 • Systematický audit, alebo kontrola postupu realizácie

Kategorizácia marketingových stratégií:

A. na ktorý prvok marketingových nástrojov sa sústreďuje
– defenzívna stratégia
– rozvojová stratégia
– ofenzívna stratégia

B. podľa I. Ansoffa
– stratégia prehĺbenia
– stratégia výrobku
– stratégia trhu
– stratégia diverzifikácie

C. podľa Thulliera
– stratégia lídra
– stratégia prežitia
– stratégia zmeny
– stratégia imitácie

D. cenové stratégie
– stratégia „zbieranie smotany“
– stratégia „prenikania na trh“

Metódy stanovenia cien:
– nákladová cena – k priamym a režijným nákladom marža
– konkurenčná cena – porovnávanie s konkurenciou
– psychologická cena – ochota spotrebiteľa zaplatiť

Metódy a postupy používané v marketingovom plánovaní

1) kvalitatívne
– posúdenie expertmi
– hlasovanie expertov
– založený prehľad

2) kvalitatívne metódy
– metóda analýzy konjunktúry
– metóda štatistickej korelácie

Metódy a postupy pri tvorbe výrobkového mixu

1) BCG matica
2) Percentuálny variabilný marginálny príspevok (PVCM)
3) Bod zvratu
4) Výpočet doby úhrady nového výrobku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *