Právne formy podnikov

Kritéria pri výbere právnej formy:

-počet spoločníkov, výška kapitálu, spôsob a rozsah ručenia, oprávnenia k riadeniu, možnosť získať úver, administratívna náročnosť založenia…

Právne formy podnikov:

1.Podnik jednotlivca

Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku za podmienok ustanovených zákonom. Majiteľ podniká sám, príp. s tichým spoločníkom, neobmedzené ručenie.

Všeobecné podmienky – 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť.

ohlasovacie – na základe ohlásenia, odborná spôsobilosť sa vyžaduje (remeselné, viazané, voľné)

koncesované – koncesia = štátne povolenie, musí byť splnená „spoľahlivosť“ a fakultatívne podmienky (časové, územné obmedzenie činnosti)

Predmet podnikania – Obchodné, výrobné a živnosti poskytujúce služby.

Výhody – nedelí zisk, malý kapitál potrebný, sám sa rozhoduje

Nevýhody – neobmedzené ručenie, neodbornosť, ťažko prilákať kvalifikovaných ľudí, ťažko získať úver

2.Obchodné spoločnosti

PO založené za účelom podnikania. Vznikajú zápisom do OR na základe spoločenskej/ zakladateľskej zmluvy/listiny.

personálne spoločnosti – v.o.s., k.s.,

kapitálové spoločnosti – s.r.o., a.s.

SZ– obchodné meno, sídlo, predmet podnikania, spoločníci, ZI, RF, počet akcií, výška vkladu

Spoločnosť zaniká: likvidáciou, uplynutím doby, dosiahnutím účelu, rozhodnutím súdu, vyhlásením konkurzu, rozhodnutím spoločníkov, vydaním exekučného príkazu na podiel spoločníka

Verejná obchodná spoločnosť – 2 spoločníci, ručia spoločne a nerozdielne, celým majetkom,

min. výška imania nie je určená, spoločenská zmluva, zisk sa nezdaňuje ako celok, delí sa rovným dielom

Štatutárny orgán – všetci spoločníci, ak spoločník vystupuje má nárok na vyrovnávací podiel.

Likvidačný zostatok sa delí najprv do výšky splatených vkladov a zvyšok rovnakým dielom.

Komanditná spoločnosť – minimálne jeden komplementár (za záväzky ručí neobmedzene, celým svojím majetkom) a minimálne jeden komanditista (ručí do výšky nesplateného vkladu), v SZ určené kto je kto, komanditista povinný vložiť vklad min. 250€

Min. výška imania nie je určená, zisk sa nezdaňuje ako celok, K a K sa delia rovnakým dielom, vo vnútri komanditisti – podľa výšky splatených kapitálových vkladov, komplementári – rovnakým dielom,

Štatutárny orgán – komplementári

Spoločnosť s ručením obmedzením – 1- 50 spoločníkov, výška min. vkladu spoločníka je 750€, min. výška ZI – 5000€.

Spoločnosť ručí celým majetkom, spoločník do výšky nesplateného vkladu.

Pri založení rezervný fond – 5-10% zo ZI, potom každý rok minimálne 5% zo zdaneného zisku – iba na krytie straty. Minimálne 10% zo ZI.

Valné zhromaždenie – najvyšší orgán, 1x za rok

Štatutárny orgán – jeden alebo viac konateľov, len FO

Kontrolný orgán – dozorná rada, najmenej 3 členovia

Akciová spoločnosť – 1 PO, 2FO, základné imanie sa rozvrhuje na akcie s menovitou hodnotou. 25000€. Ručenie spoločnosť celým majetkom, akcionár neručí.

Zisk sa zdaňuje daňou z príjmu PO. Rezervný fond – 10% ZI, potom každý rok 10% z čistého zisku, až dokým sa nedosiahne minimálne 20% zo základného imania

Založenie z výzvou na upisovanie akcií alebo bez výzvy.

Valné zhromaždenie – vrcholový orgán,

Štatutárny orgán – predstavenstvo, riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene,

Kontrolný orgán – dozorná rada, min. 3 členov,

  1. Družstvo – spoločenstvo neuzavretého počtu osôb, založeného za účelom podnikania, ručí za záväzky celým svojim majetkom, členovia neručia za záväzky družstva, min. 5 FO alebo 2 PO, min. výška ZI je 1250€ je premenlivé

Zisk sa zdaňuje ako z príjmu PO. Zo zisku sa tvorí nedeliteľný fond – 10% zapisovaného ZI, každoročne 10% z čistého zisku až do 50% ZI

Členská schôdza – vrcholový orgán,

Štatutárny orgán – predstavenstvo,

Kontrolný orgán – kontrolná komisia,

Iné formy podnikania – tiché spoločenstvo, zmluva o združení, holding, štátny podnik

Združenie vzniká spojením právne a ekonomicky samostatných podnikov za určitým cieľom bez toho, aby sa narušila právna samostatnosť a autonómia združených podnikov.

Oblasti v ktorých dochádza k združovaniu: zásobovanie, výroba, odbyt, výskum a vývoj, financovanie,

Na výber vhodnej formy združenia slúžia rôzne kritériá:

a)výrobno – technické: horizontálne, vertikálne, diagonálne združenia,

b)územné: regionálne, národné, medzinárodné združenia,

c)dĺžka trvania vzájomného spojenia podnikov – dočasné, trvalé združenia,

d)intenzita vzájomného spájania podnikov – združenia vznikajúce na báze kooperácie (konzorcium, kartel, odborný zväz)a koncentrácie(koncerny{holding}).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥