Prevádzkový kapitál

Prevádzkový kapitál

Základným princípom prevádzkového kapitálu je mať k dispozícií správnu sumu peňažných prostriedkov vtedy, keď sú potrebné.

Manažment prevádzkového kapitálu – je cieľavedomá činnosť podniku – obsahujúca analýzu, určenieudržanie obežného majetku  v optimálnej výške, štruktúre a miere využitia prevádzkového kapitálu.

Základné otázky, ktoré rieši manažment prevádzkového kapitálu:

 1. koľko prevádzkového K potrebuje podnik,
 2. aká je optimálna štruktúra obežného majetku, v ktorom je tento kapitál viazaný,
 3. kde a z akých zdrojov by mal podnik potrebný kapitál získať.

Prevádzkový kapitál (PK) predstavuje tú časť podnikového kapitálu, ktorá je viazaná v obežných aktívach (OA) – pripadá naň až 57 % kapitálu, zároveň je to rozdielový kapitál likvidity ,ktorý je nástrojom riadenia likvidity podniku. Môžeme ho členiť  na čistý a pracovný.

 

Čistý pracovný kapitál vypočítame: Obežný majetok – krátkodobé záväzky

Celkovú potrebu prevádzkového kapitálu ovplyvňuje najmä potreba obežného majetku podniku a spôsob, akým manažment túto potrebu kvantifikuje.

Obežné aktíva sú tá časť majetku podniku, ktorá sa spotrebujepremení na peniaze počas 1 prevádzkového cyklu (väčšinou je kratší ako 1 rok)

 

Štruktúra obežného majetku

Členenie OM Formy OM
Zásoby Materiál vecná
Zásoby vlastnej výroby
Tovar
Pohľadávky Napr. z obch. styku, … peňažná
Finančný majetok (finančné účty) Peniaze (na ceste, v pokladnici, ceniny) peňažná
Peniaze v bankových účtoch
Krátkodobé finančné výpomoci
Krátkodobý finančný majetok (napr. majetkové a dlhové cenné papiere)
Ostatný OM    

 

Stav a štruktúru obežných aktív si môžeme kedykoľvek zistiť z Aktív súvahy zostavenej k danému termínu.

Jednotlivé zložky obežných aktív – sú stále v pohybe è  od nákupu, aktivácie, dokončenia výroby až po predaj a zinkasovanie pohľadávky prebieha kolobeh obežných aktív= celý proces tohto kolobehu nazývame prevádzkový cyklus.

Zisk z kolobehu obežných aktív – vystupuje a rozdeľuje sa ako finančný výsledok podnikateľskej činnosti  

Činitele ovplyvňujúce celkovú potrebu prevádzkový kapitál

 1. priebeh kolobehu  – je podmienený odvetvím a odborom činnosti (doba obratu),
 2. objem podnikovej činnosti a jeho rast – na určovanie celkovej potreby obežného majetku možno
  použiť 2 metódy: korelačnú a indexovú metódu,
 3. politika podniku pri určovaní tejto potreby – vychádza z kvantifikácie nákladov spojených s viazaním kapitálu v obežnom majetku a z kvantifikácie strát a rizík spojených s nedostatočným objemom obežného majetku. Optimálna je taká výška kapitálu, ktorá zodpovedá minimu súčtu nákladov viazania pracovného kapitálu a strát z nedostatku obežného majetku.

Náklady a straty vyvolané nedostatočným objemom obežného majetku

 • zvýšené N na obstaranie na poslednú chvíľu,
 • neschopnosť plniť zákazky v požadovaných termínoch (plynulosť výroby),
 • neschopnosť úverovať odberateľov (krátke lehoty splatnosti,
 • možnosť vzniku platobnej neschopnosti.

 

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥