Stav a vývoj podnikateľského prostredia v EÚ od roku 2007

Úvod

V minulosti boli hybnou silou ekonomiky vyspelých štátov veľké spoločnosti. Malé a stredné podniky sa pokladali za podporný nástroj veľkej ekonomiky, prostriedok obohatenia trhu a dopĺňali segmenty trhu, o ktoré veľké spoločnosti z rozličných dôvodov nejavili záujem.

Podniková oblasť je veľmi štruktúrovaný a vysoko diferencovaný celok. V rámci neho významnú pozíciu nabrala kategória malých a stredných podnikov (MSP). V súčasnosti sú MSP základným prvkom efektívneho fungovania ekonomiky, označujú sa za chrbtovú kosť hospodárstva Európskej únie.

Cieľom mojej seminárnej práce je poskytnúť obraz o podnikateľskom prostredí, konkrétne o malých a stredných podnikoch, ale hlavne ich stav a vývoj v Európskej únií.

1. Malé a stredné podnikanie

V súčasnosti sa postavenie malých a stredných podnikov v ekonomike zmenilo. Globálne prostredie podnikania a jeho premeny vedú k dlhodobejšej náchylnosti preberania dynamickej sily ekonomiky rozvinutých štátov podnikmi malej a strednej veľkosti. „Moderný manažment zdôrazňuje, že podmienkou konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov je mať správnu veľkosť.“[1]

Charakteristiku malých a stredných podnikov uvádza Marková vo svojej knihe: „Malý a stredný podnik je samostatná ekonomická a právna jednotka podnikajúca na základe príslušných právnych noriem s obmedzeným počtom zákazníkov, relatívne nízkym obratom a kapitálom, ktorá nemá dominantné postavenie na trhu, nachádza sa v rukách jedného alebo viac podnikateľov, má pomerne jednoduchú organizačnú štruktúru, využíva prevažne lokálne a regionálne ľudské a surovinové zdroje, vlastné zdroje financovania, prípadne finančné zdroje bánk a podporných finančných inštitúcií, nie verejné zdroje financovania.“[2] Pod pojmom malé a stredné podnikanie z právneho hľadiska rozumieme: „sústavnú činnosť vykonávanú samostatne malým a stredným podnikateľom, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk.“[3]

2. Kritéria vymedzenia malých a stredných podnikov

K typológií podnikov môžeme pristupovať z rôznych hľadísk. Na vymedzenie podniku ako malého alebo stredného je potrebné použiť kritérium veľkosti. Podniky charakterizujeme pomocou:

 1. Kvantitatívnych kritérií (počet zamestnancov, obrat, objem kapitálu, hodnota majetku,…).
 2. Kvalitatívnych kritérií (nezávislé vlastníctvo, nezávislé riadenie, zjednotenie vlastníctva, riadenie podniku,….).
 3. Kombinovaných kritérií (kombinácia kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií).

3. Zákon o malých podnikoch (Small Business Act)

Small Business Act (SBA) predstavuje komplexný rámec, ktorý sa zaoberá podnikaním malých a stredných firiem v celej EÚ. Cieľom implementácie SBA je pomoc týmto podnikom v ich podnikateľských aktivitách, a vytváraní podmienok pre zlepšenie podnikateľského prostredia, v ktorom pôsobia.

Jadro tejto iniciatívy možno nájsť už pri prijatí Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť, ktorá kladie dôraz na význam existencie a rastu malých a stredných podnikov, ako jedného z predpokladov EÚ pre vytvorenie najdynamickejšej a najkonkurencieschopnejšej rozvíjajúcej sa ekonomiky na svete do roku 2010.

Prostredníctvom SBA sa Európa snaží vytvárať aj vhodné podmienky pre rýchlo rastúce inovatívne spoločnosti, ktoré by mohli konkurovať americkým MSP. Hoci európske MSP sa spolu s americkými nachádzajú na rovnakej úrovni ekonomického rozvoja, majú nižší stupeň dlhodobej udržateľnosti a ziskovosti.

4. Malé a stredné podniky v EÚ

Malé a stredné podniky plnia dôležitú úlohu vo všetkých krajinách Európskej únie. Ich dynamický rozvoj patrí medzi základné piliere zdravého ekonomického vývoja ekonomiky celej Európskej únie.

Malé a stredné podniky predstavujú najväčšiu skupinu podnikov, pretože tvoria viac ako 99 % všetkých európskych podnikov a sú najväčším zamestnávateľom, lebo vytvárajú väčšinu pracovných miest. Teda plným právom ich môžeme označiť za chrbtovú kosť európskeho hospodárstva a hlavného zamestnávateľa. Svojou dynamikou a flexibilitou sa dokážu veľmi rýchlo prispôsobiť najnovším globalizačným trendom a pohotovo uspokojiť očakávania a požiadavky zákazníkov.

5. Podpora malých a stredných podnikov

Európska únia poskytuje podporu malým a stredným podnikom v rozličných podobách, a to prostredníctvom:

 • tematických programov podpory,
 • špeciálne navrhnutých finančných nástrojov,
 • schémy záruk a pomoci (na európskej, národnej, či regionálnej úrovni).

Rozlišujeme 4 základné kategórie podpory MSP:

 1. MOŽNOSTI TEMATICKÉHO FINANCOVANIA (životné prostredie, výskum a vývoj, konkurencieschopnosť, inovácie,…)
 2. ŠTRUKTURÁLNE FONDY (ERDF, ESF)
 3. FINANČNÉ NÁSTROJE (na zlepšenie úverovej schopností, rizikový kapitál, špecifické finančné nástroje)
 4. ŠPECIÁLNE PROGRAMY EIB A EIF (Jeremie, Jessica,…)

Európska únia sa snaží pomocou týchto podporných programov a finančných nástrojov vytvárať výhodné podmienky pre získanie financovania malých a stredných podnikov.

6. Vývoj podnikateľského prostredia v EÚ

Európska únia počas rokov naplno ťaží zo zjednocujúceho sa trhu. V roku 2006 na základe rozhodnutie Rady, bol vytvorený Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie 2007-2013. Základom tohto programu sú 3 nižšie programy:

 • program pre podnikanie a inovácie,
 • program podpory informačno-telekomunikačných technológií,
 • program inteligentnej energie Európy.

Pomocou kombinácie doterajších prístupov a environmentálneho rozvoja podnikania, EÚ od roku 2007 až po súčasnosť identifikovala, naplánovala, a časť zmien vykonala v týchto oblastiach[4]:

 • oblasť ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – program LIFE+ (podporuje environmentálny manažment, zelené technológie, nové produkty a služby nepoškodzujúce životné prostredie),
 • oblasť DOPRAVY – program MARCO POLO II (sústredený na zvyšovanie efektivity dopravnej infraštruktúry),
 • oblasť VÝSKUMU – 7. rámcový program pre TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ (udržovanie postavenia európskeho výskumu, kvalitnejšie a rýchlejšie výsledky,…),
 • program v oblasti CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA (výmena poznatkov, vyrovnávanie regionálnych rozdielov,…).

„Priaznivé podnikateľské prostredie je nevyhnutým predpokladom pre rast a prosperitu MSP. EÚ sa tiež snaží obmedziť byrokraciu a harmonizovať pravidlá, ako napríklad pravidlá týkajúce sa práva obchodných spoločností, zmluvného práva, účtovníctva a verejného obstarávania.“[5]

Záver

Malé a stredné podniky tvoria najrozsiahlejšiu oblasť rozvinutých ekonomík. Jeho významnou vlastnosťou je pružnosť, nižšia kapitálová náročnosť, možnosti inovácie a pokrývanie čoraz diferencovanejších segmentov trhu.

Na základne uvedených definícií, charakteristík, prognóz a štatistík môžeme povedať, že najvyššou prioritou Európskej únie v podnikateľskom prostredí je, zlepšenie finančného a regulačného prostredia MSP a to tak, aby ich podnikanie bolo jednoduchšie.

Význam malých a stredných podnikov v posledných rokoch rastie spolu s rýchlosťou ako sa mení konkurenčné prostredie, v ktorom pôsobia. Z toho dôvodu považujem vypracovanie tejto práce za prínos, nie len pre súčasné obdobie, ale aj pre nasledujúce roky.

Zoznam použitej literatúry

Knižné zdroje:

KOVÁČ, M. – SABADKA, D. – KOVÁČOVÁ, Ľ. : Základy malého podnikania. Košice : TU, 2003. 156 s. elektronická podoba.

MARKOVÁ, V. : Malé a stredné podnikanie v Slovenskej republike. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003. 164 s. ISBN 80-8055-816-7.

Odkazy na www:

Analýzy podnikateľského prostredia (on-line) cit.27.10.2012 dostupné na internete:

http://www.sbagency.sk/archiv-analyzy-podnikatelskeho-prostredia

Očakávania podnikateľov v tomto roku podľa prieskumu SOPK (on-line) cit.27.10.2012 dostupné na internete:

http://enhf.euba.sk/web2/index.php?option=com_content&task=view&id=528

Politika EÚ v oblasti MSP (on-line) cit.27.10.2012 dostupné na internete:

ec.europa.eu

Program 07K 02 1D Pomoc MSP na trhu (on-line) cit.27.10.2012 dostupné na internete:

http://www.nadsme.sk/files/07K021D-pomoc_MSP_na_trhu_EU.pdf

[1] KOVÁČ, M. – SABADKA, D. – KOVÁČOVÁ, Ľ. : Základy malého podnikania. Košice : TU, 2003. 156 s. elektronická podoba. s. 31.

[2] MARKOVÁ, V. : Malé a stredné podnikanie v Slovenskej republike. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003. 164 s. ISBN 80-8055-816-7. s. 19.

[3] MARKOVÁ, V. : Malé a stredné podnikanie v Slovenskej republike. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003. 164 s. ISBN 80-8055-816-7. s. 19.

[4] http://www.nadsme.sk/ (on-line) cit.27.10.2012 dostupné na internete: www.nadsme.sk

[5] ec.europa.eu (on-line) cit.27.10.2012 dostupné na internete: ec.europa.eu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥