Investície a investičné projekty

Investícia sú finančné prostriedky, ktorých sa podnik dnes zrieka, aby zajtra mohol získať viac.

Investície sú vyvolané
– novými vynálezmi
– novými produktmi
– zvýšením dopytu

Charakteristika investičného projektu:
– investičné výdavky
– prúd kladných a záporných peňažných tokov
– ekonomická životnosť
– zostatková hodnota
– spôsob financovania

Účastníci investičného projektu:
– investori
– projektanti
– dodávatelia
– banky

Algoritmus tvorby investičného plánu:
1. vyhľadávanie a výber objektu investovania
2. určenie kvalitatívnych charakteristík investičného projektu
3. ekonomické vyhodnotenie:
– čistá súčasná hodnota
– vnútorné výnosové percento
– doba úhrady
– index súčasnej hodnoty
4. výber projektu a plán realizácie
5. financovanie investícií – vlastné a cudzie
6. kontrola realizácie plánu

Spôsoby financovania investícií:

Vlastné financovanie a kapitál z externých zdrojov – Vklady, akcie, obligácie
Vlastné financovanie a kapitál z interných zdrojov – Odpisy, nerozdelený zisk;
Cudzie financovanie a kapitál z externých zdrojov – Úvery
Cudzie financovanie a kapitál z interných zdrojov – Dotácie, nevratné pôžičky

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥