OBCHODNÝ ZÁKONNÍK

Obchodný zákonník – je najvyšším prameňom obchodného práva na Slovensku. Tento zákon
upravuje postavenie podnikateľov, obch.-záväzkové vzťahy a iné vzťahy
s podnikaním súvisiace.
Štruktúra OZ:

1. časť

– všeobecné ustanovenia – podnik a obch. imanie
– obchodné meno
– konanie podnikateľa
– obchodné tajomstvo
– podnikanie zahraničných osôb
– obchodný register
– účtovníctvo podnikateľov
– hospodárska súťaž

2. časť

– právna úprava obchodných společnosti a družstva
a) všeobecné ustanovenia
b) jednotlivé druhy obchodných společnosti – v. o. s.
k. s.
s. r. o.
a. s.
druzštvo

3. časť

– upravuje obchodno-záväzkové vzťahy

Hlava I – všeob. ustanovenia – osob. úprava právnych úkonov
– uzatváranie zmlúv
– zabezpečovanie záväzkov
– zánik záväzkov
– započítavanie pohľadávok
– následky porušenia zmlúv

Hlava II – osobitné ustanovenia niektorých obchodných záväz. vzťahov:
– kúpna zmluva
– zmluva o dielo
– zmluva o tichom spoločenstve
– zmluva o bežnom účte a ďalšie

Hlava III – osob. ustanovenia pre záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode:
– zákaz ďalšieho vývozu
– dojednanie obmedzenia predaja
– menová doložka a ďalšie

4. časť

– spoločné, prechodné a záverečné ustanoveniaSUBJEKTY PRÁVNYCH VZŤAHOV VZNIKAJÚCE PRI PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Subjekty právnych vzťahov, ktoré podnikajú na území SR sú

a) osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia
b) osoby zapísané v obchodnom registry
c) osoby podnikajúce na základe iných než živnostenských predpisov.

a) osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia – je to forma podnikania jednotlivca. U nás je toto podnikanie upravené živnostenským zákonom. Živnosť – je sústavná činnosť vykonávaná samostatne, vo vlastnom méně, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Rozlišujeme:
– koncesované živnosti – je potrebné štátne povolenie
– ohlasovacie – vykonávajú sa na základe ohlásenia. Ide o:
– remeselné
– viazané
– voľné

podľa predmetu obchodnej činnosti rozlišuje živnosti na:
– obchodné
– výrobné
– poskytujúce služby

b) osoby zapísané v obchodnom registry:

1. obchodné spoločnosti

– samostatná práv. osoba založená za účelom podnikania. Je združením dvoch alebo viacerých osôb, kt. vykonávajú pod spoločným menom podnikateľskú činnosť. Spoločníci môžu byť buď FO alebo PO, pokiaľ to zákon nevylučuje. OS sa delia na:
– personálne spoločnosti – ich charakteristickým znakom je bezprostredná účasť na podnikaní. Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti nerozdielne celým svojím majetkom
– kapitálové spoločnosti – je pre ne charakteristická účasť (kapitálová) spoločníkov. Spoločníci neručia za záväzky spoločnosti neobmedzene, ale len do výšky vkladov zapísaných v OR.

2. Družstvo

– je PO, založenou za účelom podnikania na zaistenie hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojich členov.

c) osoby podnikajúce na základe iného než živnostenského oprávnenia:
– prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo PO určenej právnym predpisom
– využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti – rozm. a rozš. literárnych a iných diel
– činnost pri výkone povolaní ( advokáti, komerční právnici, audítori, makléri na burze atď.)
– činnosti bánk, sporiteľní, búrz, poisťovní, usporiadanie lotérií

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *