Obchodné právo

Obchodné právo predstavuje súhrn právnych noriem upravujúcich právne postavenie podnikateľov a vzťahy, do ktorých podnikatelia navzájom vstupujú pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti. Obchodné právo je osobitná časť súkromného práva.

Obchodné právo je súbor predpisov upravujúcich postavenie podnikateľov, obchodné zaväzkové vzťahy, ako aj niektoré vzťahy súvisiace s podnikaním.

Obchodný zákonník

Obchodný zákonník je najvyšším prameňom obchodného práva na Slovensku. Tento zákon upravuje postavenie podnikateľov, obchodno-záväzkové vzťahy a iné vzťahy s podnikaním súvisiace. Štruktúru Obchodného zákonníka nájdete na stránke Obchodný zákonník.

Subjekty právnych vzťahov

Subjekty právnych vzťahov, ktoré podnikajú na území SR sú:

 1. osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia (Živnostenský register na internete nájdete tu.)
 2. osoby zapísané v Obchodnom registri (Obchodný register na internete nájdete tu.)
 3. osoby podnikajúce na základe iných než živnostenských predpisov

Osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia

Osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia predstavujú právnu formu podnikania jednotlivca. U nás je toto podnikanie upravené živnostenským zákonom. Živnosť (viac nájdete na stránke Pojem a druhy živností) je sústavná činnosť vykonávaná samostatne, vo vlastnom méně, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Podmienky prevádzkovania živnosti nájdete na stránke Subjekty oprávnené prevádzkovať živnosť. Živnosť môže prevádzkovať fyzická i právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené zákonom. Zákon takto zakotvuje nárok na vydanie živnostenského listu tomu, kto splní predpísané podmienky. Obmedzenie sa vyžaduje z dôvodu verejného záujmu – vtedy sa vyžaduje prevádzkovanie živnosti na základe štátneho povolenia (koncesie).

Rozlišujeme tu ohlasovacie a koncesované živnosti:

 • koncesované živnosti, pri ktorých je potrebné štátne povolenie
 • ohlasovacie živnosti, ktorá sa vykonávajú na základe ohlásenia. Ide o:
  • remeselné živnosti
  • viazané živnosti
  • voľné živnosti

Osoby zapísané v obchodnom registri

Medzi osoby zapísané v obchodnom registri patria:

 • obchodné spoločnosti – samostatné právnické osoby, založené za účelom podnikania. Obchodná spoločnosť je združením dvoch alebo viacerých osôb, ktoré vykonávajú pod spoločným menom podnikateľskú činnosť (obchodné meno spoločnosti a jeho právna ochrana). Spoločníci môžu byť buď fyzické osoby, alebo právnické osoby, pokiaľ to zákon nevylučuje. Viac o obchodných spoločnostiach nájdete na stránke Obchodné spoločnosti a ich právna úprava. Obchodné spoločnosti sa delia na:
  • personálne spoločnosti – ich charakteristickým znakom je bezprostredná účasť na podnikaní. Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti nerozdielne celým svojím majetkom.
  • kapitálové spoločnosti – je pre ne charakteristická účasť (kapitálová) spoločníkov. Spoločníci neručia za záväzky spoločnosti neobmedzene, ale len do výšky vkladov zapísaných v Obchodnom registri.
 • družstvá – sú právnické osoby, založené za účelom podnikania na zaistenie hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojich členov.

Osoby podnikajúce na základe iného než živnostenského oprávnenia

Osoby podnikajúce na základe iného než živnostenského oprávnenia sa vyznačujú tým, že:

 • prevádzkujú činností vyhradené zákonom štátu alebo právnickej osoby určenej právnym predpisom
 • využívajú výsledky duševnej tvorivej činnosti – rozmnožovanie a rozširovanie literárnych a iných diel
 • vykonávajú činnost pri výkone povolaní (advokáti, komerční právnici, audítori, makléri na burze atď.)
 • vykonávajú činnosti bánk, sporiteľní, búrz, poisťovní alebo usporiadaváju lotérie

Kto môže konať v mene spoločnosti?

Osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene jednotlivých typov spoločnosti a ich právomoci nájdete na stránke Právne úkony podnikateľských subjektov.

Podnikanie zahraničných osôb na Slovensku

Zahraničné osoby môžu podnikať na území SR za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné. Zahraničnou osobou sa rozumie fyzická osoba bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo SR. Podnikaním zahraničnej osoby na území SR sa rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území SR.

Oprávnenie podnikania zahraničnej osoby na území SR vzniká, ku dňu zápisu tejto osoby, prípadne organizačnej zložky do Obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania. Návrh na zápis do Obchodného registra podáva zahraničná osoba. Viac informácií o podnikaní ZO na Slovensku nájdete na stránke Právna úprava podnikania zahraničných osôb.

Založenie, vznik, zánik a zrušenie spoločností

Detailné informácie o založení, vzniku, zrušení a zániku nájdete na stránkach:

Ochrana hospodárskej súťaže

Právo na ochranu hospodárskej súťaže plní svoju funkciu tým, že chráni hospodársku súťaž proti konaniu, ktoré ju skresľuje nekalými praktikami, ako aj tým, že chráni súťaž proti konaniu, ktoré ju obmedzuje. Zneužitím hospodárskej súťaže sa rozumie:

 • nekalá súťaž
 • obmedzovanie hospodárskej súťaže

Nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé vyvolať ujmu iným súťažiacim alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje. Postih nekalej súťaže sa zakladá na podmienkach

 1. musí ísť o konanie v rámci hospodárskej súťaže
 2. musí isť o konanie, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi súťaže
 3. toto konanie musí byť spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom

Za nekalú súťaž sa považuje:

 1. klamlivá reklama – klamavá reklama
 2. klamlivé označenie tovarov a služieb
 3. vyvolanie nebezpečenstva zámeny
 4. parazitovanie na povesti
 5. podplácanie
 6. zľahčovanie
 7. porušenie obchodného tajomstva
 8. ohrozovanie zdravia a životného prostredia

Viac sa o nekalej súťaži a ochrane hospodárskej súťaže dočítate na stránke Právna ochrana hospodárskej súťaže.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥