SUBJEKTY OPRÁVNENÉ PREVÁDZKOVAŤ ŽIVNOSŤ

Živnosť môže prevádzkovať F a PO, ak splní podmienky ustanovené zákonom. Zákona takto zakotvuej nárok na vydanie živnostenského listu, kt. splní predpísané podmienky. Obmedzene sa vzťahuje, keď z dôvodu verejného záujmu sa vyžaduje prevádzkovanie živnosti na základe št. povolenia (koncesie).

Živnostenský zákon – vytvára podmienky na prevádzkovanie živnosti zahraničnými osobami, kt. sú F al. PO alebo iné spoločenstvá s bydliskom alebo sídlom mimo územia SR. Priznáva sa im oprávnenie prevádzkovať živnosť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby.

Všeobecné podmienky prevádzkovania živností:– dosiahnutie veku 18 rokov
– spôsobilosť na právne úkony
– bezúhonnosť – pre účely živnostenského zákona je konštruovaná vo vzťahu k predmetu
podnikania s ohľadom na práva iných osôb, je vymedzená podrobnými kritériami. Za bezúhonného sa považuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za tr. čin v súvislosti s podnikaním.

Osobnitné podmienky prevádzkovania živnosti:– líšia sa podľa toho, či ide o živnosť remeselnú, viazanú alebo koncesovanú

Živnostenské oprávnenie – nemožno previesť na inú osobu. Iná osoba ho smie vykonávať iba v zákonom stanovených prípadoch. Živnostenské oprávnenie možno vykonávať na celom území SR.

Prevádzkovanie živnosti prostredníctvom zodpvedného zástupcu:– zodpovedný zástupca môže byť len FO, ktorá spĺňa všeobecné aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a musí mať bydlisko na území SR.
Zodpovedný zástupca – plne zodpovedá za prevádzku živnosti z odbornej a živnostensko-právnej stránky. Zodpovedný zástupca musí byť ustanovený aj pri podnikaní zahraničnej osoby.

Ustanovenie zodpovedného zástupcu pre ohlasovaciu činnosť ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie oznámi podnikateľ bez omeškania živnostenskému úradu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥